Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium

Październik 1931: Lekarze alarmują, że wódka domowej roboty, czyli tzw. samogonka (z ros.) zawiera zawsze składniki trujące (fuzle i etery). W ostatnich latach tajne gorzelnictwo szerzy się (...) rząd nakłada surowe kary na bimbrowników, przyznając jednocześnie sowite nagrody za wykrywanie osób trudniących się tym procederem

90 LAT TEMU

Październik 1931

Uchwałą Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego 12 policyjnych klubów sportowych otrzymało uprawnienia do przeprowadzania częściowych prób [w staraniach o nadanie] Państwowej Odznaki Sportowej i wydanie odpowiednich zaświadczeń. Dokumentem tym wyróżniono P.K.S.-y: „Sparta” (Białystok), „Lechja” (Grodno), „Janina” (Złoczów), „Burza” (Pabianice) oraz kluby z Lublina, Krakowa, Katowic, Bydgoszczy, Łodzi, Poznania, Wilna i Warszawy. Upoważniono je do wystawiania ocen zawodnikom uprawiającym następujące dyscypliny sportowe (wg „Zestawu minimów” PUWF i PW): skoki – w dal, wzwyż i o tyczce; biegi – na 60, 100, 400, 800, 3000 i 5000 metrów; rzuty – dyskiem 1 i 2 kg, oszczepem 800 i 600 g, granatem 500 g, piłką palantową i dętą oraz pchnięcie kulą – 7,25 kg, 5 kg i 4 kg. Do przeprowadzania prób z szermierki uprawniony został jedynie P.K.S. z Warszawy.

St. post. Policji Woj. Śląskiego Karol Paszek, zawodnik katowickiego Policyjnego Klubu Sportowego, zdobył tytuł mistrza Polski we florecie. Zajął także trzecie miejsce w szabli. Dzięki uzyskanym wynikom Polski Związek Szermierczy rekomendował go do klasy „A” – kategorii zawodników-amatorów wytypowanych do uczestnictwa w reprezentacji olimpijskiej.

Od momentu odzyskania niepodległości rząd bezwzględnie walczy z potajemnym gorzelnictwem, które stało się prawdziwą plagą społeczną zarówno dla skarbu państwa (zmniejszając dochód z monopolu), jak i ludności, niszcząc jej zdrowie. Lekarze alarmują, że wódka domowej roboty, czyli tzw. samogonka (z ros.) zawiera zawsze składniki trujące (fuzle i etery). W ostatnich latach tajne gorzelnictwo szerzy się głównie w województwach wschodnich, choć coraz częściej zdarzają się wypadki potajemnego pędzenia wódki również w Małopolsce, Wielkopolsce i na Śląsku. Rząd nakłada surowe kary na bimbrowników (w projekcie nowej ustawy karno-skarbowej kary te jeszcze bardziej zaostrzono), przyznając jednocześnie sowite nagrody za wykrywanie osób trudniących się tym procederem.

11 X – Z ręki kłusownika-bandyty zginął post. Józef Serwa, funkcjonariusz PP z Rossoszycy (woj. łódzkie). Do tragedii doszło wczesnym rankiem na polach wsi Lipiny Różalskie w pow. sieradzkim, gdzie post. Serwa – wraz z kolegą z jednostki, post. Franciszkiem Lewandowskim – stali na czatach, wypatrując kłusowników. Ukryci w krzakach, oddaleni byli od siebie o ok. 500 m. Bandyta, mieszkaniec pobliskiej wsi, zaatakował policjanta znienacka metalowym łomem, masakrując mu głowę. Post. Serwa miał 44 lata, pozostawił żonę i troje dzieci.

40 LAT TEMU

Październik 1981

Według rzecznika rządu niemal połowa województw objęta jest strajkami, zapowiedzią strajków lub gotowością strajkową. Główne powody: pogarszające się zaopatrzenie (szczególnie w artykuły mięsne). W sklepach pustki, bez trudu można nabyć jedynie ocet. Wobec pogarszającej się sytuacji społecznej sejm przyjął 30 października uchwalę w sprawie spokoju społecznego, zapowiadając ewentualność uchwalenia specjalnych pełnomocnictw dla rządu. Tego dnia Komisja Krajowa „Solidarności” wezwała do umiarkowania w organizowaniu strajków, gdyż chaos osłabia związek. Porządku i ładu prawnego strzegą w kraju wojskowe „terenowe grupy operacyjne” oraz milicja. Na plenarnym posiedzeniu KC partii (18 października) przyjęto rezygnację Stanisława Kani z funkcji I sekretarza, powierzając ją gen. Wojciechowi Jaruzelskiemu, który nadal pozostał premierem i ministrem obrony.

W gmachu MSW odbyło się spotkanie aktywu partyjnego centrali resortu oraz przewodniczących działających tam organizacji społecznych z ministrem SW gen. dyw. Czesławem Kiszczakiem. W gorącej dyskusji dzielono się bolączkami i problemami, z którymi na co dzień borykają się funkcjonariusze centrali i pracownicy jednostek terenowych. Krytycznie m.in. oceniano wyniki pracy ogniw administracyjno-gospodarczych resortu oraz komórek socjalnych. Wskazywano na powolność działania Zarządu Administracyjno-Gospodarczego MSW i pionu GM oraz na niedostatki służby zdrowia. Wiele gorzkich słów wypowiedziano pod adresem PGH „Konsumy”, wskazując, że przedsiębiorstwo to, uważane przez społeczeństwo za agendę resortu, w rzeczywistości nie wywiązuje się z ciążących na nim obowiązków. Dyskutanci poruszyli również problem potrzeby usprawnień niektórych działań i struktur resortowych. Słowa krytyki dotyczyły też szkolenia zawodowego, kryteriów naboru do szkół MSW, a także pracy ideowo-wychowawczej.

9 X – Na podstawie ustawy z 31 stycznia 1959 r. o stosunku służbowym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, minister spraw wewnętrznych wydał zarządzenie w sprawie sądów honorowych dla funkcjonariuszy MO. Mają one orzekać w sprawach o popełnienie czynu naruszającego honor i godność funkcjonariusza MO. Za czyn taki uważa się: naganne i sprzeczne z ogólnymi zasadami postępowania zachowania funkcjonariusza MO, które uwłacza godności osobistej, zbiorowej lub urzędu, a w szczególności: nieposzanowanie godności innych funkcjonariuszy, bez względu na ich stopień, zajmowane stanowisko służbowe i wiek; nietaktowne lub obraźliwe zachowanie się; brak uczynności wobec potrzebujących pomocy; zaniedbywanie obowiązków rodzinnych itp. (Dz. U. Nr 12, poz. 69).

20 LAT TEMU

Październik 2001

Specjalną grupę funkcjonariuszy o nazwie „Gepard” do walki ze złodziejami samochodów utworzono w KSP. Jej członkowie zostali wyposażeni w nowoczesny sprzęt, w tym m.in. szybkie samochody. W skład „Geparda” weszły dotychczasowe formacje „Moskit” i „Wektor”.

16 X – W WSPol w Szczytnie odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego. Przybyli na nią przedstawiciele najwyższych władz państwowych i resortowych. Gościem honorowym był Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, który w swoim przemówieniu do słuchaczy uczelni – nawiązując do ataków terrorystycznych w Nowym Jorku i Waszyngtonie z 11 września – podkreślił rolę, jaką w obecnej sytuacji na świecie odgrywa właściwe przygotowanie policyjnych kadr. Prezydent Kwaśniewski dokonał również otwarcia nowej pracowni internetowej ufundowanej (ze środków pozabudżetowych) w ramach projektu „Internet w szkołach – projekt Prezydenta RP”.

17 X – Przestały funkcjonować kolegia ds. wykroczeń. Było ich w całym kraju 375. Ich funkcje przejęło 317 sądów grodzkich będących wydziałami sądów rejonowych. Po likwidacji niektórych sądów grodzkich organami właściwymi do rozpatrywania spraw dotyczących wykroczeń stały się wydziały karne sądów rejonowych.

19 X – Na nowego ministra spraw wewnętrznych i administracji w rządzie premiera Leszka Millera (SLD) został powołany Krzysztof Janik (lat 51), absolwent Wydziału Prawa UJ, doktor nauk politycznych, członek-założyciel SdRP, były podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP i sekretarz generalny Sojuszu Lewicy Demokratycznej, poseł na Sejm od września 1993 r.

26 X – Premier Leszek Miller (na wniosek ministra SWiA Krzysztofa Janika) powołał nadinsp. Antoniego Kowalczyka, dotychczasowego szefa stołecznej Policji, na stanowisko komendanta głównego Policji. Nowy komendant główny ma 55 lat, ukończył Wyższą Szkołę Rolniczą w Krakowie, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Mundur założył w 1971 r., praktykując w referacie dzielnicowych. Po ukończeniu WSO MO w Szczytnie zaliczał kolejne szczeble służbowej kariery, zostając w styczniu 1994 r. zastępcą komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie. 20 kwietnia 1999 r. powołano go na komendanta stołecznego Policji. Nadinspektor Kowalczyk jest żonaty, ma dwoje dorosłych dzieci.

JERZY PACIORKOWSKI

Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

Więcej informacji historycznych znajdziesz na stronie internetowej