Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Redakcja

Adres redakcji

ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
tel. 47 72-161-26, fax 47 72-168-67

www: https://gazeta.policja.pl
emailgazeta.listy@policja.gov.pl

UWAGA!

Zespół redakcyjny odpowiada na korespondencję związaną wyłącznie z pracą wydawniczą czasopisma Gazeta Policyjna. Informacje o przestępstwach bądź wykroczeniach prosimy przekazywać bezpośrednio do najbliższej jednostki policji (adresy komend wojewódzkich policji).

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej mogą przesyłać zapytania na adres poczty elektronicznej: informacjapubliczna.kgp@policja.gov.pl.

Sekretariat: Monika Lipiec (tel. 47 72-161-26, emailgazeta@policja.gov.pl)

Redaktor naczelnyinsp. dr Mariusz Ciarka (tel. 47 72-130-07)

Zastępca redaktora naczelnego: Piotr Maciejczak (tel. 47 72-161-26)

Sekretarz redakcji: Anna Krupecka-Krupińska (tel. 47 72-161-32)

Zespół redakcyjny

Krzysztof Chrzanowski, Andrzej Chyliński, Klaudiusz Kryczka, Paweł Ostaszewski, Izabela Pajdała-Kusińska, Elżbieta Sitek, Tomasz Dąbrowski,

Dział foto: Jacek Herok (tel. 47 72-114-79)

Studio graficzne: Edyta Banach-RudzikWioleta Kaczańska (tel. 47 72 135 46)

Korekta: Małgorzata Reks-Stabach (tel. 47 72-150-91)

Kolportaż: Konrad Bucholc (tel. 47 72-148-51), Sławomir Katarzyński (tel. 47 72-136-13)

Konsultacja historyczna: mł. insp. Robert Horosz, dyrektor BEH-MP KGP

Rada Programowa Czasopism Policyjnych
 • przewodniczący: gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji
 • prof. zw. dr hab. Brunon Hołyst
 • prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński
 • prof. zw. dr hab. Wiesław Ambrozik
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz
 • prof. dr hab. Jerzy Bralczyk
 • prof. zw. dr hab. n. med. Mariusz Frączek
 • prof. zw. dr hab. Jerzy Kunikowski
 • prof. zw. dr hab. Stefan Kwiatkowski
 • prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik
 • prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
 • prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka
 • prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski
 • prof. zw. dr hab. Tadeusz Tomaszewski
 • prof. AIK dr hab. Witold Mazurek
 • nadinsp. dr  hab. Iwona Klonowska - komendant rektor WSPol.
 • mł. insp. Anna Kędzierzawska, naczelnik WPP BKS KGP
 • Mł. insp. dr inż. Robert Maciejczyk, zastępca kierownika ZSK CSP w Legionowie
Druk i oprawa

ArtDruk Nakład: 25 000 egz.

Wydawca

Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo skrótów i opracowania redakcyjnego tekstów przyjętych do druku oraz prawo nieodpłatnego publikowania listów.

Redakcja zastrzega sobie również możliwość nieodpłatnego wykorzystania publikowanych materiałów na własnej stronie internetowej. Za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń, listów i materiałów sponsorowanych redakcja nie odpowiada.

Egzemplarze miesięcznika w policyjnej dystrybucji wewnętrznej są bezpłatne.