Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

SWD w Szczytnie

Funkcjonariusze Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zostali przeszkoleni z obsługi Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji na potrzeby służby dyżurnej, administratorów oraz osób odpowiedzialnych za nadzór nad służbą dyżurną. To pierwsza szkoła policyjna, w której wprowadzony został SWD Policji.

SWDPolicji to przede wszystkim elektroniczne narzędzie, które standaryzuje dokumentowanie czynności przez służbę dyżurną, ułatwia dostęp użytkownikom, poprawia jakość danych o zdarzeniach i dyspozycji związanych z ich obsługą, minimalizuje opóźnienia dostępności danych o zdarzeniach, niweluje wielokrotne wprowadzanie tych samych informacji do różnych systemów, co w konsekwencji ułatwia i przyśpiesza pracę Policji.

PIERWSZY RAZ W SZKOLE

Wdrożenie SWD Policji w WSPol. w Szczytnie odbyło się w dniach od 1 do 5 czerwca br., z wykorzystaniem momentu, gdy placówka była mniej obciążona ze względu na przerwę w zajęciach ze słuchaczami. Prowadzili je nadkom. Sławomir Ignaczak, kierownik Sekcji Administrowania SWD Wydziału Dyżurnych Głównego Sztabu Policji KGP, Adrian Celiński, ekspert Sekcji Administrowania SWD Wydziału Dyżurnych Głównego Sztabu Policji KGP oraz Łukasz Sasin, główny specjalista Wydziału Utrzymania Systemów Informatycznych Policyjnych i Krajowych Biura Łączności i Informatyki KGP, którzy przeszkolili 20 funkcjonariuszy służby dyżurnej. Z ramienia kierownictwa proces wdrożenia nadzorował zastępca komendanta – prorektor WSPol. w Szczytnie insp. dr Andrzej Żyliński.

Elektroniczny zapis ogranicza prowadze-nie dokumentacji w wydaniu papierowym, przede wszystkim książki przebiegu służby. To także uproszczenie obsługi zgłoszeń i zdarzeń, służby patrolu, komunikatów, sprawdzeń SPP, obsługa w trybie autonomicznym, zarządzanie stacjami dostępowymi, adresami, obszarami obsługiwanymi i dyspozycyjnymi, kwalifikacjami zdarzeń, przydziałami funkcjonariuszy do jednostek organizacyjnych, danymi tych jednostek, monitorowanie odpowiedzialności, zarządzanie grupami odpowiedzialności na wybranym stanowisku dowodzenia i obsługa Uniwersalnego Modułu Mapowego.

Chodzi o ekonomikę, szybkość działania, możliwość raportowania, czyli możliwość wyszukiwania danych. W WSPol. to była największa bolączka – znaleźć jakieś zdarzenie, gdy nie znano dokładnej daty. Łączyło się to z wertowaniem oraz przeszukiwaniem książek przebiegu służby, które znajdowały się w archiwum.

– W wersji elektronicznej jest to nie tylko uproszczenie wielu działań, ale także integracja z SWD całej Policji, gdzie wszystkie informacje z każdej jednostki trafiają do centralnej bazy. Te z kolei, zależnie od posiadanych uprawnień, mogą być przeglądane przez wszystkich pozostałych użytkowników systemu. Stosowne informacje trafiają również automatycznie za pomocą interfejsu do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP). Istnienie centralnej bazy najniższego szczebla po KGP. Wyniki tych analiz służą do zarządzania siłami i środkami w celu ich bardziej optymalnego i racjonalnego wykorzystania – mówi prowadzący szkolenie w WSPol. nadkom. Sławomir Ignaczak z Głównego Sztabu Polski KGP.

W KRAJU OD WIELU LAT

Pierwsze informatyczne Systemy Wspomagania Dowodzenia (SWD) w Policji powstały w 2000 r. w komendach miejskich w: Szczecinie, Krakowie, Łodzi i w Komendzie Stołecznej Policji. Były budowane niezależnie i przez różne firmy, obejmowały swym działaniem jedynie obszar wymienionych komend. Kolejnym krokiem do ogólnokrajowej informatyzacji służb dyżurnych było dostarczenie jednolitego systemu dowodzenia. Dlatego też opracowano założenia do SWD dla całego kraju, co pozwoliło na uruchomienie w 2007 r. postępowania zakupowego na budowę nowego systemu informatycznego wspierającego pracę służb dyżurnych. Ze względu na niewystarczającą, w tamtym czasie, przepustowość łączy Policyjnej Sieci Transmisji Danych (PSTD) postanowiono wybudować cztery regionalne ośrodki przetwarzania danych na potrzeby SWD, które wzajemnie zabezpieczały się na wypadek awarii, oraz bazę centralną, gromadzącą wybrane dane niezbędne na poziomie KGP. W trakcie realizacji projektu poszerzono funkcjonalność SWD np. o moduł organizacji służby czy moduł współpracy z KSIP i innymi systemami. W tym czasie Polska została zobowiązana do utworzenia i uruchomienia jednolitego Systemu Informatycznego Centrum Powiadamiania Ratunkowego (SICPR), który miał obsługiwać zgłoszenia do służb ratowniczych z numeru alarmowego 112. Aby zapewnić szybką i niezawodną wymianę danych między Centrami Powiadamiania Ratunkowego (CPR), Policją, strażą pożarną i pogotowiem ratunkowym, postanowiono zbudować Ogólnopolską Sieć Teleinformatyczną (OST112) łączącą te służby. Systemy informatyczne służb ratowniczych (w tym SWD Policji) miały komunikować się z SICPR za pomocą jednolitego interfejsu. W związku z tym oraz w celu obniżenia kosztów utrzymania podjęto decyzję o centralizacji SWD.

Wdrażanie SWD Policji w kolejnych jednostkach organizacyjnych Policji spowodowało ujednolicenie stosowanych dotychczas osobnych procedur w różnych rejonach kraju przez stworzenie jednej dla wszystkich aplikacji. Od 1 stycznia 2013 r. SWD działa na terenie całego kraju, z wyłączeniem szkół policyjnych. Obecnie w SWD średniodobowo pracuje około 20 000 użytkowników. W skali roku w SWD Policji rejestrowanych jest około 6 000 000 zdarzeń, co daje średnio około 16 000 zdarzeń na dobę.

W Polsce znajduje się 17 Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Są one w każdym mieście wojewódzkim, natomiast na Mazowszu – w Warszawie oraz w Radomiu. CPR pracuje z wykorzystaniem Systemu Informatycznego CPR, który wymienia informację za pomocą specjalnego interfejsu z SWD Policji, SWD PPRM oraz SWD PSP. W niedługim czasie SWD Policji trafi do pozostałych szkół policyjnych, a wtedy będzie można powiedzieć, że wreszcie cała polska Policja posiada ten system.

ANDRZEJ CHYLIŃSKI, TADEUSZ NOSZCZYŃSKI („POLICJA 997” 2013, nr 10/103)

zdj. Jacek Konieczny