Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjni rekonstruktorzy

Jednym z głównych celów Grup Rekonstrukcji Historycznej odtwarzających formacje Policji Państwowej jest propagowanie historii Polski i pokazywanie wkładu formacji policyjnych w odbudowę polskiej państwowości oraz utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Z inicjatywy Ministerstwa Obrony Narodowej 11 maja 2017 roku odbyło się pierwsze spotkanie inauguracyjne dotyczące organizacji wielkiej defilady wojskowej z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Do udziału w spotkaniu zaproszono Biuro Historii i Tradycji Policji KGP, które reprezentował ówczesny p.o. dyrektora kom. Krzysztof Musielak. W trakcie spotkania ze strony BHiTP KGP złożona została propozycja wystawienia pododdziału rekonstruktorów odtwarzających funkcjonariuszy Policji Państwowej II Rzeczypospolitej, który to pododdział miał w pierwotnym założeniu przedstawiać wszystkie rodzaje policyjnych formacji.

PRZYGOTOWANIA

W trakcie pierwszych comiesięcznych spotkań dotyczących organizacji defilady, w których uczestniczyli nadkom. Krzysztof Musielak, dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP, oraz insp. Sławomir Cisowski, naczelnik Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP, doprecyzowano udział Policji w przygotowaniu i zorganizowaniu pododdziału – komponentu składającego się z rekonstruktorów oraz grup rekonstrukcji historycznej odtwarzających funkcjonariuszy Policji Państwowej II Rzeczypospolitej Polskiej w defiladzie organizowanej w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zaplanowanej na 15 sierpnia 2018 roku. Decyzją nr 55 Komendanta Głównego Policji z 15 lutego 2018 r. powołany został zespół do współpracy z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie przygotowania i zorganizowania udziału rekonstruktorów i grup rekonstrukcji historycznej odtwarzających funkcjonariuszy Policji Państwowej II Rzeczypospolitej Polskiej w defiladzie organizowanej w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, zaplanowanej na 15 sierpnia 2018 r. W skład zespołu weszli: przewodniczący zespołu nadkom. Krzysztof Musielak – dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP, oraz członkowie zespołu insp. Sławomir Cisowski – naczelnik Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP, i st. asp. Radosław Śleszyński – kierownik referatu Techniki Kryminalistycznej KMP w Olsztynie. W trakcie prac zespołu w pierwszej kolejności opracowano listę rekonstruktorów odtwarzających formacje policyjne, w tym szczególnie Policję Państwową z II RP, a także sporządzono wykaz wyposażenia i sprzętu policyjnego z lat 1919–1939, który mógłby zostać wykorzystany przy tworzeniu komponentu Policji Państwowej przewidzianego do udziału w defiladzie. Od pierwszych działań zwracano szczególną uwagę na kwestię pełnej zgodności umundurowania i wyposażenia posiadanego przez rekonstruktorów ww. formacji z umundurowaniem, wyposażeniem i uzbrojeniem Policji Państwowej z okresu międzywojennego. Działania te zaowocowały wyłonieniem kilkudziesięcioosobowej grupy rekonstruktorów odtwarzających funkcjonariuszki i funkcjonariuszy Policji Państwowej oraz Policji Województwa Śląskiego. Wytypowano też kilkanaście elementów wyposażenia, które ze względu na swoje cechy i parametry odpowiadały sprzętowi użytkowanemu przez jednostki policyjne na terenie II Rzeczypospolitej. Ciekawostką jest to, że sprzęt ten był całkowicie oryginalny i zachowany do czasów współczesnych dzięki pieczołowitości oraz dbałości posiadających go rekonstruktorów.

DECYZJE

Po trzech miesiącach prac organizacyjno-koordynatorskich, 24 maja 2018 roku, podczas spotkania z dyrektorem Biura do spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej Waldemarem Zubkiem, przedłożono opracowaną i przygotowaną listę uczestników policyjnego komponentu defilady, obejmującą 67 rekonstruktorów historycznych Policji Państwowej oraz pojazdów historycznych, obejmującą 11 pozycji. Lista ta została już wcześniej, przed końcem kwietnia 2018 roku, przesłana koordynatorowi z ramienia Ministerstwa Obrony Narodowej. W przedstawionej koncepcji wskazano, że pododdział rekonstruktorów historycznych w umundurowaniu Policji Państwowej będzie stanowił odrębny – autonomiczny pododdział składający się z grupy marszowej liczącej 48 rekonstruktorów w mundurach Policji Państwowej, którzy będą przemieszczali się w 6 szeregach po 8 osób. Za pieszymi w odległości 4 metrów, po lewej stronie będzie jechał samochód ciężarowy marki Citroen model T23 z rekonstruktorami odtwarzającymi grupę szturmową Policji Państwowej, wyposażoną w pancerze bojowe z tarczami. Obok pojazdu po prawej stronie będzie maszerował szwadron cyklistów Policji Państwowej z 10 rowerami. Kolumna rekonstruktorów Policji Państwowej będzie usytuowana za pododdziałem nr 507 „Batalion Stołeczny WP 1937”, jako siódmy pododdział w V kolumnie. Takie umiejscowienie pododdziału Policji Państwowej w kolumnie marszowej było zamierzeniem celowym koordynatora ze strony Policji nadkom. Krzysztofa Musielaka, gdyż nawiązuje ono do heroicznej obrony Warszawy we wrześniu 1939 roku przez funkcjonariuszy Policji Państwowej Okręgu VI m.st. Warszawy, prowadzonej ramię w ramię z żołnierzami Batalionu Stołecznego Wojska Polskiego. Podsumowując prowadzone rozmowy koordynator MON wskazał, że pododdział Policji Państwowej prezentuje wysoki poziom dbałości o zgodność historyczną umundurowania i wyposażenia, poparty wysokimi ocenami wystawionymi przez historyków wojskowości z Muzeum Wojska Polskiego. W trakcie spotkania 2 lipca 2018 roku ostatecznie doprecyzowano, że pododdział rekonstruktorów historycznych będzie liczył 36 osób w umundurowaniu Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego z okresu II Rzeczypospolitej Polskiej. Pododdziałowi przypisano następnie oznaczenie numeryczne „55” z przydziałem do V komponentu głównej kolumny defiladowej, w której będą defilowały wyselekcjonowane pododdziały odtwarzające formacje Wojska Polskiego z okresu dwudziestolecia międzywojennego i wojny obronnej z września 1939 roku.

DEFILADA

Pododdział rekonstruktorów historycznych w umundurowaniu Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego z okresu II Rzeczypospolitej Polskiej tworzyły Grupy Rekonstrukcji Historycznej odtwarzające formacje Policji Państwowej z Białegostoku, Katowic, Koszalina, Lublina, Nowego Targu, Radomia, Warszawy i Wołomina. Warto podkreślić, że była to pierwsza na świecie systemowa próba odtworzenia pododdziału Policji Państwowej z okresu II Rzeczypospolitej Polskiej. Pododdział rekonstruktorów w umundurowaniu Policji Państwowej był jedynym pododdziałem nieodtwarzającym formacji wojskowych w całej defiladzie, co stanowi wyraz uznania dla całej formacji policyjnej, i jej zasług dla niepodległości Polski.

Nadzór nad prawidłowością realizacji zadań logistycznych związanych z przyjazdem poszczególnych rekonstruktorów dopuszczonych do udziału w defiladzie, którzy tworzyli pododdział Policji Państwowej, w tym nadzór nad prawidłowym udziałem tego pododdziału w defiladzie, sprawowali koordynatorzy defilady wskazani przez Policję w osobach: nadkom. Krzysztofa Musielaka (KGP) i insp. Sławomira Cisowskiego (KSP).

nadkom. KRZYSZTOF MUSIELAK, dyrektor BHiTP KGP
zdj. BHiTP KGP