Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Wizyta studyjna w Chorwacji

W dniach 20–21 sierpnia br. zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Jan Lach na zaproszenie strony chorwackiej odbył w Rjece spotkanie robocze z zastępcą generalnego dyrektora Policji Republiki Chorwacji Draženem Vitezem.

Organizacja polsko-chorwackich patroli realizowana jest przez Biuro Prewencji KGP, przy udziale Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, stąd w składzie polskiej delegacji nie mogło zabraknąć p.o. dyrektora Biura Prewencji mł. insp. Roberta Kumora oraz insp. Rafała Wasiaka z BMWP KGP. Stronę chorwacką reprezentowali, prócz zastępcy szefa Policji Republiki Chorwacji Dražena Viteza, komendant Policji Regionu Primorsko-Goranska Tomislav Dizdar, komendant Policji Regionu Istarska Alen Klabot, a także chorwaccy koordynatorzy projektu i funkcjonariusze pracujący razem z polskimi policjantami. W spotkaniu, z racji jego ściśle roboczego charakteru, uczestniczyła również szóstka z dwunastki polskich policjantów, którzy pełnili służbę na chorwackim wybrzeżu.

Zastępca generalnego dyrektora policji chorwackiej Dražen Vitez ocenił poziom polsko-chorwackiej współpracy w zakresie prewencji na bardzo wysoki – wręcz modelowy, podkreślając profesjonalizm, zaangażowanie i otwartość polskich policjantów, przy czym ma odniesienie, albowiem w sezonie wakacyjnym podobna współpraca prowadzona jest z kilkunastoma krajami, nie tylko europejskimi, bo w 2018 r. służbę w Chorwacji pełnili również chińscy policjanci. Wyraził nadzieję na pogłębienie dalszej współpracy również w innych obszarach, w tym w zakresie edukacji i służby kryminalnej. Komendanci regionalni wskazali na wiele przykładów zdarzeń w bieżącym sezonie, których prawidłowa obsługa bez udziału polskich policjantów byłaby znacznie utrudniona bądź wręcz niemożliwa.

Zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Jan Lach podziękował za tak wysokie noty współpracy, równie wysoko oceniając stronę chorwacką. Jednocześnie w imieniu polskich policjantów podziękował za życzliwe ich przyjęcie, a przede wszystkim za efektywną codzienną służbę na rzecz polskich turystów. Wyraził przekonanie o konieczności rozwijania dalszej współpracy, albowiem szacuje się, że w bieżącym roku padł kolejny rekord liczby Polaków odwiedzających Chorwację.

Przypomnieć należy, że do zadań polskich policjantów pełniących służbę w patrolach międzynarodowych należy udzielanie wszechstronnej pomocy celem podtrzyma-nia statusu obywateli polskich jako grupy narodowej dobrze chronionej przez swoje państwo i wymagającej bezwzględnego przestrzegania prawa w stosunku do jej przedstawicieli. Zadania te są więc zbieżne z realizowanymi przez polskie służby dyplomatyczne, dlatego też, mimo że Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Zagrzebiu nie jest stroną Protokołu między Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej a Generalną Dyrekcją Policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Chorwacji w sprawie zasad i warunków pełnienia służby przez polskich funkcjonariuszy Policji w Republice Chorwacji w sezonie turystycznym, faktycznie bezpośrednio współpracuje z polskimi policjantami. Z tego też powodu na spotkaniu nie mogło zabraknąć Dagmary Luković, konsul RP I radcy kierownika Referatu Konsularnego Ambasady RP w Zagrzebiu, która wskazała na bardzo wysoki poziom profesjonalizmu polskich policjantów. Wszystkich poznała osobiście i  pozostawała z nimi w codziennym kontakcie telefonicznym.

Aspekty współpracy polskiej służby dyplomatycznej z polskimi policjantami pełniącymi służby na terenie Chorwacji zostały pogłębione podczas odrębnego roboczego spotkania zorganizowanego przez ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Zagrzebiu Andrzeja Jasionowskiego. Pan ambasador podziękował za dotychczasową współpracę, wskazując na wysoki poziom profesjonalizmu i zaangażowanie polskich policjantów, dzięki którym możliwe jest zagwarantowanie Polakom na terenie Chorwacji szeroko pojmowanego bezpieczeństwa i opieki państwa polskiego na tak wysokim poziomie. Spotkanie było również okazją do wymiany poglądów co do dalszej optymalizacji rozwiązań w zakresie współpracy na linii Policja – dyplomacja, którą uznać można za modelowy przykład bieżącej współpracy międzyinstytucjonalnej. 

mł. insp. ARKADIUSZ KOPCZYŃSKI
zdj. insp. Rafał Wasiak/policjanci

 

O międzynarodowej współpracy służby prewencyjnej polskiej Policji mówi nadinsp. Jan Lach, zastępca komendanta głównego Policji.

– Jednym z obszarów znacznej aktywności służby prewencyjnej, z czego nie wszyscy zdają sobie sprawę, jest rozwijanie współpracy międzynarodowej. Jest to nie tylko wymiana doświadczeń z obszaru profilaktyki społecznej w ramach Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej (EUCPN) czy też codzienna realizacja konwojów osób pozbawionych wolności – głównie drogą lotniczą, których tylko w pierwszym półroczu 2018 r. zrealizowano 165, transportując blisko 400 zatrzymanych nie tylko z terenu Europy, ale również tak egzotycznych zakątków świata, jak Bahrajn czy Kolumbia. Ten ostatni obszar wskazuje, jak różnorodne są zadania realizowane przez służbę prewencyjną, a jednocześnie jak sprawna i spójna musi być współpraca poszczególnych służb policyjnych, wszak konwoje organizowane przez Biuro Prewencji KGP realizowane są głównie na potrzeby służby kryminalnej, w tym CBŚP, zapewniając prawidłowy tok postępowań karnych. Bez wątpienia mogę powiedzieć, że działania te zapewniają również podstawową funkcję orzekanych przez wymiar sprawiedliwości kar – ich nieuchronność, albowiem w ubiegłym roku policjanci służby prewencyjnej przekonwojowali osoby zatrzymane z 32 krajów świata.

Polska Policja jest instytucją nowoczesną, pełniącą, co zawsze podkreślam, służebną rolę wobec społeczeństwa, poszukującą nowych form działania mających na celu spełnienie oczekiwań społecznych w zakresie zapewnienia poczucia bezpieczeństwa.  Nasze społeczeństwo jest bardzo mobilne, szczególnie w sezonie wakacyjno-urlopowym, a fakt, że Europa nie zna granic, spowodował, iż polscy policjanci muszą przemieszczać się w ślad za swoimi rodakami. Stąd bardzo ważnym elementem współpracy międzynarodowej pozostającym w merytorycznej właściwości służby prewencyjnej są patrole międzynarodowe. Jest to sprawdzona już w praktyce forma, ceniona przede wszystkim przez polskich turystów, ale i policje innych państw. Z racji swojej przydatności jest to forma w ostatnim okresie intensywnie rozwijana. Bezpośrednia realizacja służby patrolowej na terytorium innego państwa jest procesem dość złożonym, poprzedzonym długotrwałym procesem uzgodnień i przygotowań, począwszy od zawarcia stosownych porozumień międzynarodowych, przez proces rekrutacji kandydatów, a na sprawnym powrocie policjantów skończywszy. W proces ten zaangażowane jest nie tylko Biuro Prewencji KGP, które merytorycznie odpowiedzialne jest za organizację patroli międzynarodowych, ale także Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, jak również polska służba dyplomatyczna. Patrole międzynarodowe organizowane są wspólnie z policjami włoską, bułgarską czy ostatnio czeską, jednak najdłuższą tradycję i najszerszą współpracę w tym zakresie prowadzimy z policją chorwacką, stąd moja wizyta studyjna w Chorwacji, która pozwoliła na dokonanie niezbędnych bezpośrednich ustaleń co do dalszej optymalizacji naszej współpracy, która bez wątpienia musi być rozwijana. Budujące było wysłuchanie podziękowań złożonych zarówno przez zastępcą generalnego dyrektora policji chorwackiej Dražena Viteza, jak i ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Zagrzebiu Andrzeja Jasionowskiego, którzy zapewniali o modelowej wręcz współpracy z polską Policją, a przede wszystkim o ogromnym zaangażowaniu, kulturze osobistej, dyspozycyjności i profesjonalizmie naszych policjantów. Realizacja wspomnianych przedsięwzięć na tak wysokim poziomie niemożliwa byłaby oczywiście bez udziału samych policjantów, ale również, o czym należy pamiętać, bez życzliwości zarówno ich przełożonych, jak i kolegów z jednostek macierzystych, którzy na czas delegowania musieli przejąć ich zadania w kraju, za co korzystając z okazji chciałbym podziękować.

Notował mł. insp. ARKADIUSZ KOPCZYŃSKI
zdj. Marek Krupa