Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Profilaktyka zintegrowana

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego zajmuje się wspieraniem służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne przez tworzenie i propagowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i prawnych.

Od chwili powstania, czyli od 2005 roku, PPBW funkcjonuje jako forum dialogu między światem naukowo-badawczym i organami odpowiedzialnymi za finansowanie badań a służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Eksperci platformy uczestniczą także w pracach legislacyjnych poświęconych tworzeniu odpowiednich regulacji prawnych, które umożliwiają faktyczne wykorzystanie nowoczesnych technologii, prowadzą też konsultacje i działania edukacyjne służące bezpieczeństwu. PPBW jest organizatorem krajowych i współorganizatorem międzynarodowych konferencji o bezpieczeństwie. Jej działania zostały wysoko ocenione przez przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych na XII Kongresie ONZ, który odbył się w Brazylii.

6 grudnia 2017 r. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie miała miejsce kolejna konferencja PPBW, której tematem była „Rola profilaktyki zintegrowanej w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Komendy Głównej Policji, CBA, ABW, SG, PSP, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

OCHRONA MŁODYCH

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest w ostatnich latach jednym z priorytetów działania odpowiedzialnych za bezpieczeństwo służb, instytucji i organizacji pozarządowych. Realizują one wiele programów mających na celu ochronę najmłodszych przed pedofilią, cyberprzemocą, narkomanią i wieloma innymi niebezpieczeństwami. Uczestnicy konferencji dyskutowali o tym, jak zsynchronizować działania rożnych podmiotów, które mają bezpośredni wpływ na młodzież (szkoły, policja, sądy, miejskie ośrodki pomocy społecznej, związki wyznaniowe i wiele innych), aby ich praca przynosiła jak najlepsze efekty.

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar mówił m.in. o konieczności przeciwdziałania przemocy w internecie, ponieważ odsetek dzieci, które jej doświadczają, jest wciąż duży. Powołując się na badania przeprowadzone pod egidą Ministerstwa Cyfryzacji, które pokazują, jak nastolatkowie posługują się internetem, RPO rekomendował zawarte w tej analizie wskazówki dla rodziców. Młodzi ludzie zostali pozostawieni sami sobie w przestrzeni wirtualnej. Tymczasem przemoc często zaczyna się od przemocy słownej w internecie.

ROLA POLICJI

Nadinsp. Andrzej Szymczyk, I zastępca komendanta głównego Policji (na zdjęciu), zwrócił uwagę, że przeciwdziałać zagrożeniom trzeba różnymi metodami. Dlatego – jak powiedział – problem nie w tym, czy istnieje potrzeba zintegrowanej profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, lecz jak ją skutecznie wprowadzać. Podkreślił bardzo duże zaangażowanie Policji we wszelkich działaniach profilaktycznych, a na rzecz dzieci i młodzieży w szczególności.

Szczegółowo rolę Policji omówiła w dalszej części dyskusji mł. insp. dr Marzena Kordaczuk-Wąs z Biura Prewencji KGP. Jednym z priorytetów komendanta głównego Policji na lata 2016–2018 jest ograniczenie zjawisk patologicznych wśród dzieci i młodzieży. Spośród 243 programów profilaktycznych o różnej tematyce aż 136 to programy dotyczące dzieci i młodzieży.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROFiLAKTYKA

Istniejący od 2005 roku Instytut Profilaktyki Zintegrowanej koordynuje prace kilkunastu organizacji pozarządowych, które w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolą rocznie 38 tys. młodzieży i 12 tys. dorosłych. Prezes Instytutu dr Szymon Grzelak przedstawił raport na temat profilaktyki. Zdiagnozowano w nim 46 różnych zachowań ryzykownych dotyczących dzieci i młodzieży. Dyskusja toczyła się wokół pytania, czy w tej sytuacji działania profilaktyczne powinny mieć charakter specjalistyczny, czy raczej zintegrowany. Istnieją czynniki, które zapobiegają kilku problemom jednocześnie, Pierwszy z nich to właściwie funkcjonująca rodzina, drugi to tzw. instytucja babci, trzeci szkoła i czwarty – uczestnictwo w praktykach religijnych.

NAUKA PRAWA I DOBRE PRAKTYKI

Część debaty dotyczyła tego, jak uczyć prawa dzieci i młodzież. Sędzia Anna Maria Wesołowska mówiła o zagrożeniach, jakie mogą dotknąć młodych ludzi w szkole, a także o ryzykownych zachowaniach i ich konsekwencjach prawnych, z których młodzież rzadko zdaje sobie sprawę. Postulowała uczenie prawa od przedszkola po wyższe uczelnie, bo takiej edukacji młodzi ludzie potrzebują na każdym poziomie rozwoju.

W ramach popularyzowania dobrych praktyk przedstawiciele samorządów i szkół z różnych rejonów Polski prezentowali realizowane projekty profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Konferencji towarzyszył pokaz nowoczesnych technologii dedykowanych służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, w tym także gier komputerowych przeznaczonych do działań edukacyjno-profilaktycznych.

ELŻBIETA SITEK
zdj. Andrzej Mitura