Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Poprawa warunków pracy i płacy

Przybliżenie sytuacji pracowników Policji i znalezienie najlepszej drogi do jej poprawy było tematem debaty zorganizowanej przez NSZZ Pracowników Policji. – Spotkanie jest ważne, bo namysł nad tym, jaka jest rola pracowników Policji w służbach mundurowych, jest potrzebny – mówił sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński.

– Trzeba szukać rozwiązań na polepszenie obecnego stanu.

Spotkanie odbyło się 15 listopada 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Wzięli w nim udział Agnieszka Lenartowicz-Łysik, doradca Prezydenta RP, Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA, Marek Wójcik, poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, nadinsp. Helena Michalak, zastępca komendanta głównego Policji, dyrektorzy departamentów MSWiA, zastępca dyrektora Departamentu Służby Cywilnej Michał Graczyk, przedstawiciele NSZZ Pracowników Policji i prawnicy z nimi współpracujący.

Debatę rozpoczęła przewodnicząca Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji Małgorzata Lewicka, która po przywitaniu gości przedstawiła temat spotkania – poprawę warunków pracy i płacy pracowników Policji.

– Pracownicy i policjanci często pracują obok siebie, w takich samych, często uciążliwych, warunkach pracy. Jednak policjantowi ustawa o Policji i inne przepisy zapewniają godne warunki pracy i wynagrodzenia, a pracownikowi tych praw się odmawia – powiedziała Lewicka.

Wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński przyznał, że zdaje sobie sprawę z wielu głosów niezadowolenia odnośnie do wynagrodzeń pracowników Policji.

– Ja to rozumiem, bo wynagrodzenia pracowników wciąż są niskie – powiedział, dodając, że trzeba szukać pomysłów na polepszenie obecnego stanu. Wiceminister przyznał, że problem częściowo rozwiązuje zagwarantowanie dwóch podwyżek dla pracowników Policji dzięki środkom z programu modernizacji służb MSWiA. – Płace są za niskie, trzeba myśleć dalej, ale ten pierwszy krok jest bardzo ważny, potrzebny i oczekiwany, choć pewnie niewystarczający – dodał.

Wiceminister przypomniał, że od 1 stycznia tego roku pracownicy Policji otrzymali 250 zł podwyżki w ramach programu modernizacji służb na lata 2017–2020. Druga podwyżka jest zaplanowana na 2019 rok. W sumie będzie to 597 zł na osobę.

Sekretarz stanu w MSWiA zauważył też, że chociaż w Policji istnieją stanowiska pracy, gdzie funkcjonariusz i pracownik Policji wykonują taką samą lub bardzo zbliżoną pracę, są zadania związane ze sferą bezpieczeństwa, które mogą wykonywać wyłącznie policjanci. Zaznaczył, że tzw. proces ucywilniania Policji rozpoczął się w 2007 roku, kiedy rząd PiS wprowadził pierwszy program modernizacji służb podległych MSWiA. Niestety proces ten nie poszedł tak daleko, jak zakładano.

AK


W Policji jest zatrudnionych prawie 24 tys. pracowników. Najwięcej w komendach powiatowych i wojewódzkich Policji, ale pracują również w Komendzie Głównej Policji, CBŚP, laboratoriach kryminalistycznych i szkołach Policji. Przepisy dotyczące służby cywilnej pozwalają na tworzenie aż 42 stanowisk organizacyjnych. Najwięcej jest inspektorów – 2966 i specjalistów – 2846. Wśród pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzenia tych stanowisk jest więcej, bo aż 250 rodzajów. Tutaj najwięcej jest techników – 2190, sprzątaczek – 1576, starszych techników – 1544 i sekretarek – 1213.

Pracownicy w Policji funkcjonują na podstawie 5 ustaw i aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie:

• przepisów o służbie cywilnej – stanowiska, na których zatrudnia się pracowników w: Komendzie Głównej Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji, komendzie wojewódzkiej Policji, komendzie powiatowej Policji i komisariacie Policji,

• przepisów o szkolnictwie wyższym – stanowiska, na których zatrudnia się nauczyciela akademickiego lub pracownika niebędącego nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie,

• ustawy o pracownikach urzędów państwowych – stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi, o których mowa w przepisach o zasadach wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek, na których zatrudnia się pracowników w: KGP, Centralnym Biurze Śledczym Policji, komendzie wojewódzkiej Policji, komendzie powiatowej Policji, komisariacie Policji, komisariacie specjalistycznym Policji, oddziale prewencji Policji, samodzielnym pododdziale prewencji Policji oraz samodzielnym pododdziale antyterrorystycznym Policji,

• na podstawie kodeksu pracy – stanowiska, o których mowa w przepisach o warunkach wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji, na których zatrudnia się pracowników w szkole Policji,

• na podstawie przepisów o instytutach badawczych – stanowiska, na których zatrudnia się pracowników w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji.