Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Podczas uroczystości religijno-patriotycznych (nr 122/05.2015)

W przestrzeń wzajemnego oddziaływania i współistnienia społecznego między Policją a obywatelami w sposób naturalny wpisuje się udział umundurowanych policjantów w uroczystościach religijno-patriotycznych.

Są to wydarzenia o charakterze centralnym, regionalnym, ale najczęściej uroczystości te odbywają się lokalnie w miastach, powiatach czy mniejszych miejscowościach. W każdym jednak przypadku umundurowany policjant uczestniczący w takim wydarzeniu powinien mieć świadomość, że jego wygląd czy zachowanie jest także elementem budowania wizerunku całej formacji. Podstawą prawną udziału umundurowanych funkcjonariuszy Policji w uroczystościach religijno-patriotycznych jest Zarządzenie nr 122 Komendanta Głównego Policji z 25 maja 2012 roku w sprawie ceremoniału policyjnego (Dz.Urz. KGP z 2012 r., poz. 27).

POSZANOWANIE WOBEC ZASAD

Warto na początku przypomnieć, że policjanci biorący udział w uroczystościach o charakterze religijno-patriotycznym w ramach oficjalnej delegacji policyjnej, w składzie asysty honorowej lub indywidualnie, zachowują poszanowanie wobec zasad ceremonialnych obowiązujących w danym wyznaniu. Zobowiązani są zatem do określonego zachowania w obiekcie sakralnym, jak i w czasie nabożeństw o charakterze polowym. Dodać należy, że w trakcie trwania uroczystości religijnej o charakterze polowym (poza świątynią) obowiązują dokładnie te same zasady ceremonialne, jak w przypadku uroczystości w obiekcie sakralnym – przykładem jest msza święta odprawiana na tzw. wałach jasnogórskich w czasie dorocznych Jasnogórskich Spotkań Środowiska Policyjnego.

Ważne, aby pamiętać, że kierownicy jednostek organizacyjnych Policji przy wskazywaniu policjantów do udziału w uroczystościach o charakterze religijno-patriotycznym biorą pod uwagę ich przekonania światopoglądowe, zgodnie z zasadą wolności sumienia, i powinno się to odbywać na zasadzie dobrowolności. Policjanci mogą uczestniczyć w takim wydarzeniu w składzie asysty honorowej,  w ramach posługi liturgicznej (niewchodzący w skład asysty honorowej), jak i w formie indywidualnej.

PODCZAS UROCZYSTOŚCI

W trakcie uroczystości religijnej odbywającej się w obiekcie sakralnym, jak i poza nim w ramach nabożeństwa polowego umundurowani policjanci zajmują wskazane miejsca siedzące lub stojące. Niewchodzący w skład asysty honorowej zawsze zdejmują nakrycie głowy; dotyczy to zarówno policjantek, jak i policjantów pełniących posługę liturgiczną.

W pozycji stojącej czapkę należy trzymać w lewej ręce stroną wewnętrzną do siebie, orłem do przodu. Po zajęciu miejsca siedzącego policjant trzyma czapkę na lewym udzie położoną stroną wewnętrzną do siebie. Znajdujący się na czapce orzeł musi być zwrócony w stronę frontu, tak by daszek czapki opierał się o nogę przed kolanem. Prawa ręka pozostaje swobodna. W trakcie trwania uroczystości religijnej umundurowani policjanci nigdy nie klękają. Gdy wierni klęczą, należy przyjąć postawę zasadniczą. W trakcie indywidualnego uczestnictwa funkcjonariusza umundurowanego w nabożeństwie, zwłaszcza w obiektach sakralnych, przez wzgląd na poszanowanie zasad ceremonialnych obowiązujących w danym wyznaniu, wchodząc do świątyni warto w miejscu, gdzie wierni przyklękają, przyjąć postawę zasadniczą i delikatnie skłonić głowę. Tak samo należy zachować się wychodząc ze świątyni.

Pozostałe aspekty przebiegu samej uroczystości religijnej, a także ślubu policjanta czy pogrzebu o charakterze religijnym zmarłego funkcjonariusza zostały szczegółowo zapisane w ceremoniale policyjnym, do którego dostęp powinien mieć każdy funkcjonariusz. Tych kilka podstawowych zasad uczestnictwa w uroczystościach religijno-patriotycznych ma niewątpliwie wymiar wzajemnego poszanowania, ale także jest to element budujący wizerunek Policji w społeczeństwie.

ks. dr WALDEMAR MALISZEWSKI
ekspert ceremoniału policyjnego KGP