Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Prace trwają (nr 120/04.2015)

10 lutego 2015 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Opiniodawczo-Doradczego Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania „Kobiety w służbach mundurowych”.

Podczas spotkania omówiono wyniki analizy prawa w kontekście równego traktowania kobiet i mężczyzn w służbach mundurowych oraz potrzeby zmian w poszczególnych służbach, wynikające z przeprowadzonej w 2014 roku analizy.

Przedstawicielka Policji insp. Kornela Oblińska, przewodnicząca Zespołu ds. strategii równych szans w Policji i zastępca dyrektora Gabinetu KGP zaprezentowała wstępną analizę aktów prawnych przeprowadzoną przez pracowników Instytutu Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie pod przewodnictwem insp. prof. dr hab. Izabeli Nowickiej – prorektor ds. studenckich WSPol. oraz pracowników Gabinetu Komendanta Głównego Policji pod przewodnictwem kom. Ewy Pudło-Gryczki, p.o. naczelnika Wydziału Pomocy Prawnej. Analiza ta służyła ocenie potrzeb w zakresie zmian przepisów naruszających zasadę niedyskryminacji ze względu na płeć, wiek itp.

W toku prac wskazano  m.in. na konieczność zmiany w ustawie o Policji art. 121a (ze względu na płeć dot. policjanta – ojca), art. 41 ust. 2 pkt 4 (ze względu na wiek, dot. nabycia prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej) oraz art. 79 ust. 1 zd. 2 (ze względu na fakt pełnienia służby w Policji przez oboje rodziców lub opiekunów, z uprawnień może korzystać tylko jedno z nich). Zwrócono też uwagę na stosowanie żeńskiej formy rzeczownika policjant – policjantka, a także potrzebę utworzenia bazy pomiarów, opracowania nowych tabel rozmiarów z uwzględnieniem pomiarów „poza skalą” oraz systemu rozmiarowego dla kobiet, w tym konieczność dostosowania poszczególnych części umundurowania dla ich potrzeb – obecnie prowadzone są badania antropometryczne funkcjonariuszy służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, w których z ramienia Policji udział biorą przedstawiciele Biura Logistyki Policji KGP, Gabinetu KGP oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 

W dalszej części obrad przedstawicielki służb zgłosiły zadania priorytetowe w obszarze równych szans, m.in. wspólne szkolenia, warsztaty mające na celu podnoszenie świadomości funkcjonariuszy na temat dyskryminacji, procedur antymobbingowych, czy też antydyskryminacyjnych oraz różnic między dyskryminacją a stosunkiem służbowym o charakterze administracyjnym, charakteryzującym się hierarchią służbową, podporządkowaniem funkcjonariuszy poleceniom i rozkazom przełożonych oraz dyspozycyjnością. Wspólnie ustalono, że na temat równych szans w służbach mundurowych w roku 2015 odbędzie się wiele konferencji i seminariów z udziałem m.in. przedstawicieli świata nauki z kraju i zagranicy. Więcej informacji na ten temat można będzie znaleźć na stronie: policja.pl oraz portalu wewnętrznym KGP.

Insp. Kornela Oblińska zaprezentowała przedstawicielkom poszczególnych służb harmonogram działań w związku z obchodami rocznicy „90 lat kobiet w Policji”. Ponadto omówiła dane statystyczne dotyczące zatrudnienia w Policji z podziałem na płeć, wiek, staż, wykształcenie i stopień, a także przedstawiła wnioski z posiedzenia Zespołu ds. strategii równych szans w Policji, które odbyło się 6 lutego br. w siedzibie KGP. Wnioski te dotyczyły:

• zmiany składu członków Zespołu i uzupełnienia o nowe osoby, w tym insp. dr Danutę Bukowiecką, zastępcę komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, która przewodniczy pracom zespołu nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. 2012 r., poz. 432);
• wypracowania standardów współpracy Policji z organizacjami pozarządowymi w zakresie prowadzenia szkoleń, warsztatów itp. dla funkcjonariuszy i pracowników Policji;
• przeglądu narzędzi komunikacyjnych funkcjonujących w Policji oraz wzbogacenie ich o treści edukacyjne z obszaru polityki równościowej;
• przeglądu programów nauczania na kursach i szkoleniach prowadzonych w szkołach Policji pod kątem ewentualnego uzupełnienia o zagadnienia związane z tematyką równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji.

Efektem prac zespołu było także powołanie na poziomie centralnym wykwalifikowanego zespołu trenerskiego, składającego się z policyjnych pełnomocników ds. ochrony praw człowieka, którego rolą będzie prowadzenie warsztatów z zakresu równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji. Wszelkie uwagi, sugestie oraz propozycje w zakresie równych szans prosimy przesyłać na adres:

kontakt@policja.gov.pl.
kom. EWA DĘBOWSKA
Wydział Prezydialny Gabinetu KGP
zdj. kpt. Arleta Pęconek OISW w Warszawie