Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH (Nr 119 / 02.2015)

Akredytacja systemów

W związku ze zbliżającym się upływem terminu na dostosowanie niejawnych systemów teleinformatycznych do nowych wymagań wprowadzonych ustawą o ochronie informacji niejawnych z 5 sierpnia 2010 r. policyjne piony ochrony informacji niejawnych oraz łączności i informatyki będą miały w tym roku dużo pracy – także na poziomie województw i powiatów.

 

Przede wszystkim konieczne jest kompleksowe przygotowanie się Policji, w porozumieniu z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, do procesu akredytacji systemów niejawnych. Artykuł 185 ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228) wyznacza nieprzekraczalny termin – 1 stycznia 2016 r. Do tego dnia trzeba dostosować wszystkie stanowiska niejawnych systemów teleinformatycznych, które nie otrzymały akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego na podstawie art. 48 ww. ustawy i do dziś funkcjonują na podstawie art. 185, tj. przechodziły proces akredytacji na podstawie poprzednio obowiązująej ustawy – z 22 stycznia 1999 roku.

Konieczne będą też zmiany w dokumentacjach bezpieczeństwa poszczególnych systemów oraz przejście wiążącego się z tym procesu otrzymania akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla całego systemu.

W celu podsumowania dotychczasowych działań, które trwają od kwietnia ub.r., oraz określenia potrzeb i oczekiwań jednostek terenowych odbędzie się w dniach od 17 do 20 marca narada szkoleniowa pionu ochrony informacji niejawnych Policji z udziałem pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych, inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, administratorów bezpieczeństwa informacji z KWP/KSP, CBŚP, CLKP, WSPol. w Szczytnie i szkół Policji, a także przedstawicieli ABW, GIODO i MSW.

Gabinet Komendanta Głównego Policji m.in. koordynuje czynności komórek i jednostek organizacyjnych Policji związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym i ochroną danych osobowych przetwarzanych w zbiorach manualnych, jak również w systemach informatycznych.

Na czele pionu OIN KGP stoi zastępca dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji i jednocześnie pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. ochrony informacji niejawnych podinsp. Radosław Mazur – doświadczony policjant, wcześniej pełniący funkcje komendanta powiatowego w Międzyrzeczu, naczelnika Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą w KWP w Gorzowie Wlkp. oraz pełnomocnika komendanta powiatowego Policji w Strzelcach Kraj. ds. ochrony informacji niejawnych. W ramach koordynacji działań wskazano priorytety i wyznaczono kierunki w obszarze ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego na 2015 rok. Szybka wymiana informacji oraz jednolite rozwiązania prawne i organizacyjne to założenia leżące u podstaw tego przedsięwzięcia.

Poza wspomnianym spotkaniem szkoleniowym, dla standaryzacji działań w Policji, szybkiej wymiany doświadczeń oraz usprawnienia procesu akredytacji, a także, by poprawić komunikację wewnętrzną, pion OIN KGP będzie uczestniczył minimum raz w miesiącu w wideokonferencji z odpowiednimi przedstawicielami KWP/KSP i szkół Policji.

oprac. MCzak/GKGP