Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Czas służby policjantów – będą zmiany

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przedstawiło propozycję nowelizacji rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby policjantów. Istotne zmiany dotyczą pracy w porze nocnej.

Wydłużono z 10 godzin do co najmniej 11 godzin czas wolny udzielany po 8-godzinnej służbie. Czas ten ulega dalszemu wydłużeniu, kiedy funkcjonariusz pełnił służbę w porze nocnej. Wówczas ma być mu udzielane co najmniej 12 godzin czasu wolnego.

W zmianowym rozkładzie służby, gdzie zmiany trwają 8 godzin, policjant nie będzie mógł pełnić więcej niż dziesięciu służb w porze nocnej w miesiącu. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy uzasadnione jest to szczególnymi potrzebami służby oraz gdy jego nieobecność spowodowałaby poważne zakłócenia organizacji służby na stanowiskach, na których wymagane jest utrzymanie pełnienia służby w sposób ciągły.

W przypadku zmian 12-godzinnych policjantowi po służbie ma być udzielane co najmniej 12 godzin czasu wolnego. W tym przypadku odstąpiono od obligatoryjnego udzielania 24 godzin wolnego. Bez zmian pozostanie czas wolny po służbie nocnej, który wynosi 48 godzin. Resort chce jeszcze dodać przepis regulujący, że policjant nie może pełnić więcej niż ośmiu 12-godzinnych służb w porze nocnej w miesiącu, chyba że ma to szczególne uzasadnienie.

Dodatkowo policjant pełniący służbę w niedzielę będzie miał zagwarantowaną co najmniej raz na trzy tygodnie niedzielę wolną od służby łącznie z wolną sobotą albo wolnym poniedziałkiem.

Rozporządzenie uzupełnia też definicje wykorzystane w przepisach. Pora nocna to czas od godziny 22.00 do 6.00. Natomiast jako służba w porze nocnej ma być rozumiana służba pełniona co najmniej przez 4 godziny w porze nocnej.

Z pełnienia służby w niedziele i święta mają być zwolnieni oprócz kobiety w ciąży oraz jedynego opiekuna dziecka do 8 lat, również osoby opiekujące się dzieckiem do lat 8, jeśli z uprawnienia takiego nie korzysta drugi rodzic, a także policjantki karmiące dziecko piersią.

Rozporządzenie ma uzupełnić przepisy dotyczące ewidencjonowania czasu pacy policjantów. Zgodnie z nimi w ewidencji czasu służby odnotowuje się terminy i czas służby pełnionej przez poszczególnych policjantów w sposób pozwalający na rozliczenie obowiązującego ich wymiaru czasu służby w przyjętym okresie rozliczeniowym. Ewidencja będzie mogła być prowadzona w postaci elektronicznej. Wówczas powinna zapewniać możliwość kontroli prawa dostępu do danych, a także niezwłocznego ich odczytu i wydruku w całości lub w części.

AWz
 

Pliki do pobrania