Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Projekt specustawy na Euro 2012

Ustawa, której projekt upubliczniono, określi zasady działania i warunki konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012 w Polsce. Projekt znowelizuje także takie akty prawne jak ustawę o Policji, kodeks karny, kodeks wykroczeń, kodeks postępowania karnego, ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych i inne.

Przedstawiony projekt stanowi kompilację dwóch opracowanych odrębnie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwie Sprawiedliwości projektów mających na celu stworzenie właściwego otoczenia prawnego dla zapewnienia bezpieczeństwa EURO 2012 zarówno w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, jak również w obszarze działań wymiaru sprawiedliwości.

Regulacja ustanawia reguły gromadzenia oraz przetwarzania przez Policję informacji istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa turnieju, w tym w szczególności danych osobowych. Jest to podyktowane potrzebą gromadzenie i przetwarzanie przez Policję informacji o osobach mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa turnieju. Projektowana regulacja zawiera propozycję stworzenia podstaw prawnych do wymiany wskazanych informacji ze służbami policyjnymi innych państw, jak również zawiera propozycje gwarancji usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Policję po ustaniu celu ich zgromadzenia.

Projekt opisuje także tzw. police screening, czyli dokonywania przez Policję sprawdzeń osób ubiegających się o akredytację UEFA umożliwiającą wstęp do określonych stref UEFA. Celem police screening jest przekazanie przez Policję do UEFA stanowiska zawierającego rekomendację lub brak rekomendacji odnośnie przyznania akredytacji. Działania takie pozwolą ograniczyć dostęp do określonych przez UEFA stref osobom, które w opinii Policji nie powinny mieć do nich dostępu.

Zaproponowane regulacje stwarzają również podstawę prawną do przedłużenia czasu służby funkcjonariuszy m.in. Policji. Przedłużenie czasu służby będzie wynikało z faktu, że zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom turnieju jak również zapewnienie porządku publicznego będzie wymagało zwiększonej liczby funkcjonariuszy lub pracowników służb nadzorowanych przez MSWiA. Z uwagi na to, że nie będą zwiększane limity etatowe w służbach, niezbędne będzie przedłużenie czasu służby funkcjonariuszy. Zaproponowany przepis ma na celu także stworzenie podstawy prawnej umożliwiającej wypłacenie – w ramach przyznanego w rezerwie celowej limitu – rekompensaty funkcjonariuszom, których czas służby lub pracy został przedłużony z uwagi na realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Przyjęta w projekcie metoda obliczania wysokości kwoty zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego została wprowadzona wzorem rozwiązań przyjętych w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z przyjętą metodą obliczania, kwota zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego za każdą rozpoczętą godzinę służby będzie wynosić:
1) dla Policji – 14,08 zł
2) dla Państwowej Straży Pożarnej – 13,76 zł
3) dla Straży Granicznej – 14,19 zł
4) dla Biura Ochrony Rządu – 14,66 zł.

W przypadku, gdy środki rezerwy celowej (20 mln zł), nie wystarczą na pokrycie nabytych uprawnień do wypłaty ekwiwalentu uprawnionym funkcjonariuszom zostanie zmniejszony procentowo wymiar godzin za które nastąpi wypłata ekwiwalentu. Za postały „nadpracowany” czas zostanie udzielony czas wolny na ogólnie obowiązujących zasadnych w poszczególnych służbach. Autorzy projektu wyliczyli, że środki rezerwy celowej pozwolą sfinansować 52 proc. wszystkich wygenerowanych godzin w przedłużonym czasie służby.

Zawarta w art. 10 propozycja umożliwia przeniesienie na grunt polski, na okres trwania turnieju, ogólnoeuropejskiej praktyki zezwalania na spożywanie przez kibiców w wydzielonych strefach podczas imprez masowych alkoholi nisko procentowych.

Zaprezentowany projekt nowelizuje kodeks wykroczeń definiując nowe wykroczenie polegające na posiadaniu w miejscu publicznym noża, maczety lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu, jeśli okoliczności jego posiadania wskazują na zamiar użycia go w celu popełnienia przestępstwa,

Projekt umożliwia Policji tworzenie pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych, a także możliwość umieszczania osób zatrzymanych w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, co ma rozwiązać ewentualny problem braku miejsc w przypadku masowego zakłócenia porządku przez pseudo kibiców podczas EURO 2012. Wprowadzenie wskazanych regulacji zapobiegnie między innymi sytuacjom przetrzymywania przez dłuższy okres czasu pod gołym niebem osób zatrzymanych.

Projekt definiuje nowe przestępstwo opisane w artykule 224a. Przepis ten stanowi, że Kto wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach lub stwarza sytuację, mającą wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia, czym wywołuje czynność instytucji użyteczności publicznej lub organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia mającą na celu uchylenie zagrożenia, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

Nowa ustawa poszerza też opisany w art. 244 kk katalog orzekanych przez sąd zakazów, których złamanie zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3. Do już istniejących dopisano zakaz wstępu na imprezę masową. Konsekwencją zmiany art. 244 jest zmiana art. 244a. Po nowelizacji nie będzie on penalizował złamania zakazu stadionowego – penalizację przeniesiono do art. 244 – tylko złamanie obowiązku przebywania w określonym miejscu w czasie trwania imprezy masowej.

Natomiast w art. 244a § 2 k.k. projekt określa nowy typ czynu zabronionego. Stanowi to konsekwencję wprowadzenia nowego rodzaju kontroli zachowania skazanego, sprawowanej przy użyciu elektronicznej aparatury monitorującej, o której mowa w przepisach o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Skoro naruszenie obowiązku jako takiego uznawane jest za czyn zabroniony pod groźbą kary, sankcja karna powinna objąć również zachowania polegające na udaremnianiu lub utrudnianiu kontroli tego obowiązku.

Szerzej o specustawie i zmianach w poszczególnych ustawach będziemy informować w kolejnych numerach miesięczbnika "Policja 997"

Pliki do pobrania