Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Zmiany w mundurówce

Biuro Logistyki Policji KGP przedstawiło projekt zmian w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji1 regulującym umundurowanie policjantów.

Zmiany dotyczą:

● Zróżnicowania wysokości równoważnika dla policjantów służby kryminalnej (wspomagającej) oraz służby prewencyjnej. Wynikać to będzie z wydłużenia okresu używalności umundurowania dla innych służb niż prewencyjna z 4 do 7 lat oraz skrócenia z 4 do 3 lat dla policjantów realizujących zadania służbowe w komórkach ruchu drogowego, patrolowo-interwencyjnych, konwojowych, w policji sądowej, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, w samodzielnych pododdziałach antyterrorystycznych Policji, dzielnicowym i dyżurnym.

● Wydłużenia okresu używalności umundurowania (zmniejszenia równoważnika) dla policjantów oddelegowanych do pełnienia zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą oraz policjantom zwolnionym z obowiązku wykonywania zadań służbowych2 o czas trwania tego oddelegowania (zwolnienia).

● Skrócenia z 4 do 3 lat okresu używalności umundurowania wyjściowego (zwiększenia równoważnika) dla policjantów - etatowych członków orkiestr policyjnych.

● Dopuszczenie użytkowania określonego zestawu przedmiotów stosownie do warunków atmosferycznych, niezależnie od okresu: letniego, zimowego czy przejściowego.

● Zwiększenia normy ubioru ćwiczebnego policjantom oddziałów prewencji Policji o dodatkowy komplet munduru ćwiczebnego.

Zdaniem BLP KGP zaproponowane zmiany pozwolą lepiej wykorzystywać umundurowanie, co przełoży się na poprawę warunków pełnienia służby, a także pozwolą dostosować okresy używalności do rzeczywistych warunków eksploatacji umundurowania służbowego.
BLP KGP zakłada, że wydłużenie okresu używalności umundurowania dotyczyć będzie około 37 tys. funkcjonariuszy, natomiast skrócenie okresu używalności - około 47 tys. policjantów.

Projekt skierowano do uzgodnień legislacyjnych wewnątrz Policji (komendy wojewódzkie Policji, szkoły Policji, biura KGP oraz związki zawodowe). Termin składania uwag przez jednostki organizacyjne Policji to 16 lipca 2010 r., przez związki zawodowe – 9 sierpnia 2010 r. Następnie projekt zostanie przekazany wraz z zebranymi uwagami do Biura Prawnego KGP celem przeprowadzenia uzgodnień wewnątrzresortowych.


1. Obecnie obowiązującym jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz.U. nr 90, poz. 738).
2. na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 11 czerwca 1996 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy (Dz.U. nr 71, poz. 336).