Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowe środki policyjne

W ostatnich miesiącach weszło w życie wiele zmian dotyczących ochrony osób pokrzywdzonych przemocą domową. Nowelizacje ustaw wprowadzone od 15 sierpnia br. dają dużo szersze uprawnienia funkcjonariuszom Policji.

Po najświeższej nowelizacji przepisów Policja zyskała więcej narzędzi ochrony osób doznających przemocy, z jednoczesnym nałożeniem nowych obowiązków. Funkcjonariusze z Biura Prewencji KGP przygotowali materiały pomocnicze dotyczące najistotniejszych zmian i rozesłali do jednostek organizacyjnych Policji.

Izolowanie

Do obowiązujących już przepisów zostały wprowadzone rozwiązania, które umożliwiają izolowanie osób stosujących przemoc domową, stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia innych osób, także poza wspólnie zajmowanym mieszkaniem. Nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia i zakaz zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia są wydawane łącznie. Policjanci mają prawo wydać również:

•zakaz zbliżania się do osoby na odległość wyrażoną w metrach (nawet gdy osoby nie mieszkają wspólnie);

•zakaz kontaktowania się z osobą dotkniętą przemocą;

• zakaz wstępu i przebywania na terenie szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej, artystycznej, obiektu sportowego itp. (wyjątek będzie stanowiła sytuacja, gdy osoba stosująca przemoc jest w tym miejscu zatrudniona lub pobiera naukę).

Wszystkie powyższe środki mogą być stosowane łącznie i są natychmiast wykonalne. Czas ich obowiązywania wynosi 14 dni, liczony jest bez uwzględnienia dnia wydania środków. Policjanci mają do dyspozycji specjalny kwestionariusz oceny zagrożenia życia i zdrowia, który będzie obowiązywał zarówno do stwierdzenia zasadności zatrzymania sprawcy przemocy, jak i do wydania nakazu i zakazu lub zakazów.

Zawiadamianie i doręczanie

O wydaniu środków Policja powiadamia niezwłocznie prokuratora, zespół interwencyjny lub sąd opiekuńczy (gdy sprawa dotyczy małoletniego). Jeżeli policjanci wydadzą zakaz wstępu, muszą niezwłocznie zawiadomić:

• dyrektora szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej, artystycznej, do której uczęszcza osoba dotknięta przemocą domową;

•osobę zarządzającą obiektem sportowym, jeżeli osoba dotknięta przemocą domową uprawia tam sport;

•pracodawcę osoby dotkniętej przemocą domową.

Doręczenie odpisów osobie stosującej przemoc w rodzinie, zamieszkującej wspólnie z osobą dotkniętą przemocą należy złożyć we właściwej jednostce organizacyjnej Policji oraz umieścić zawiadomienie o ich wydaniu na drzwiach wspólnie zajmowanego mieszkania (w sytuacji, gdy ta osoba nie była obecna podczas wydawania nakazu/zakazu).

Doręczenie odpisów osobie niezamieszkującej wspólnie należy umieścić niezwłocznie na drzwiach mieszkania osoby doznającej przemocy w rodzinie, a w terminie 24 godzin od chwili wydania zakazów doręczyć osobie stosującej przemoc w miejscu jej przebywania lub gdzie ją zastano. Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane z chwilą umieszczenia zawiadomienia na drzwiach zarówno osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, jak i na drzwiach mieszkania osoby stosującej przemoc w rodzinie, w sytuacji, gdy tej osoby nie zastano i nie było możliwości doręczenia bezpośredniego.

Inne zmiany

W związku z wprowadzonymi nowelizacjami zostały zmodyfikowane:

1) wzór nakazu i zakazu, zakazu zbliżania, zakazu kontaktowania oraz zakazu wstępu i wzór kwestionariusza szacowania ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, służącego stwierdzeniu zasadności zatrzymania;

2) wzór zawiadomienia umieszczanego na drzwiach mieszkania wobec niemożności doręczenia nakazu i zakazu, zakazu zbliżania, zakazu kontaktowania lub zakazu
wstępu;

3) wzór zawiadomienia osoby stosującej przemoc w rodzinie, wobec której zostały wydane nakaz i zakaz, zakaz zbliżania, zakaz kontaktowania lub zakaz wstępu, pozostawianego w przypadku, gdy nie można doręczyć jej korespondencji;

4) protokół opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania;

5) wzór formularzy „Niebieska Karta”.

Zmianie ulegną również przepisy wytycznych nr 5 Komendanta Głównego Policji z 5 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji procedury „Niebieskie Karty” oraz wydawania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

oprac. ipk