Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Będziemy akademią

Komendant rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska o planach rozwoju uczelni.

Skąd wziął się pomysł, aby mającą 33 lata tradycji nazwę Wyższa Szkoła Policji zmienić na Akademię Policji w Szczytnie?

Tu nie chodziło o zmianę nazwy, ale o podniesienie rangi szkoły do rangi uczelni akademickiej. Nowa nazwa była więc sprawą wtórną. Naturalnym elementem rozwoju jest przecież dążenie do podnoszenia statusu, więc rozwijając się jako Wyższa Szkoła Policji, chcieliśmy stać się akademią. Inicjatywa wyszła od kierownictwa szkoły, ale sam pomysł nie miałby pewnie szansy realizacji, gdyby nie akceptacja i silne wsparcie Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka, a potem ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego.

Jakie wymogi musiała spełnić uczelnia, aby wystąpić o takie podniesienie statusu?

Ustawa o szkolnictwie wyższym wprowadziła kategoryzację uczelni na: szkoły wyższe, akademie i uniwersytety. Każdemu z tych poziomów są przypisane: liczba kierunków studiów, liczba uprawnień do nadawania stopni i tytułów naukowych itp., a także określone wymogi, które musi spełniać uczelnia danej kategorii. Raz na cztery lata (ostatnio wydłużone do pięciu z powodu pandemii) odbywa się ewaluacja, którą przeprowadza ministerstwo właściwe do spraw wyższych uczelni. Oceniane są osiągnięcia danej placówki i na tej podstawie są przypisywane kategorie: C, B, B+, A i A+. Wyższa Szkoła Policji posiadała uprawnienia do nadawania tytułu doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauki o bezpieczeństwie, czyli miała kategorię B.

Co to oznaczało w praktyce?

To, że mając kategorię B, byliśmy wprawdzie uczelnią wyższą, ale gdybyśmy chcieli otworzyć nowy kierunek studiów, to nie mając samodzielności, wszystko musielibyśmy procedować przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, gdzie takie wnioski są opiniowane i zatwierdzane. Wystąpienie z wnioskiem o podniesienie statusu trzeba było dobrze uzasadnić i przygotowaliśmy się do tego krok po kroku.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie otrzymała bardzo wysoką ocenę w zakresie ewaluacji jakości działalności naukowej – kategorię A w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie (poprzednio kategoria B – według uprzedniej oceny parametrycznej na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne), ponadto otrzymała ocenę w zakresie ewaluacji jakości działalności naukowej, w nowo ewaluowanej dyscyplinie nauki prawne – kategorię B+.

Te oceny są wyrazem uznania dla profesjonalizmu funkcjonariuszy i pracowników WSPol, świadczą też o wysokim poziomie prowadzonych u nas badań i projektów naukowych. Mając zatem te wysokie kategorie w dwóch dyscyplinach, uznaliśmy, że warto zmierzać do podniesienia kategorii całej uczelni. Nie bez znaczenia był także fakt, że w ciągu ostatnich dwóch lat dwukrotnie wzrosła ocena punktowa naszych wydawnictw naukowych, co oznacza, że mają one rekomendacje środowisk naukowych i zewnętrznych, w tym międzynarodowych recenzentów.

Od czego zaczęliście zabiegi, aby ten projekt się udał?

Mając już spełnione warunki formalne, przedstawiliśmy pomysł Komendantowi Głównemu Policji gen insp. Jarosławowi Szymczykowi. Nasza inicjatywa została zaakceptowana przez komendanta, a potem także przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego. Ruszyliśmy do działania, w którym od początku bardzo nam pomaga wiceminister Błażej Poboży.

A co z obowiązującymi aktami prawnymi, jak choćby ustawa o Policji, w której funkcjonuje nazwa Wyższa Szkoła Policji…

Niezbędne jest wprowadzenie zmian w wielu dokumentach, a jest to ogrom pracy, o jakiej nikt poza środowiskiem uczelni resortowych nie ma pojęcia. W przypadku uczelni cywilnych jest tak, że kiedy któraś z nich podnosi swoją rangę, to minister właściwy do spraw nauki oddzielnym przepisem informuje, że zmienia się nazwę uczelni. I tylko tyle. Nie trzeba zmiany w ustawie, bo ustawa zawiera jedynie przepisy ogólne dotyczące wszystkich uczelni bez wymieniania ich nazw. Inaczej jest w przypadku uczelni resortowych. My mamy nazwę własną umieszczoną w ustawie o Policji. A zatem zmiana nazwy wymaga zmiany nie tylko w tejże ustawie, ale
i w wielu innych przepisach rangi rozporządzeń, nie mówiąc już o aktach wewnętrznego kierowania w Wyższej Szkole Policji.

Na jakim etapie są obecnie te prace?

Po akceptacji przez komendanta głównego i ministra od razu złożyliśmy wniosek z prośbą o procedowanie zmiany nazwy szkoły, czyli de facto o wprowadzenie zmian do ustawy o Policji. To była długa procedura, ponieważ wszystko musiały przegłosować Sejm i Senat, a potem podpisać prezydent. Obecnie jesteśmy już w nowej rzeczywistości – 29 maja br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę. Aktualnie czekamy już tylko na opublikowanie jej w dzienniku ustaw. Dotychczas przygotowaliśmy projekt zmian w 34 rozporządzeniach rangi ministra, ponieważ w tylu aktach prawnych jest odwołanie do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. I to nie jest tylko zmiana jednego określenia, do tego trzeba było przedstawić ocenę skutków finansowych i prawnych. Ten etap jest już zakończony, gotowe już projekty przekazaliśmy do Biura Kadr i Szkolenia KGP, stamtąd zostanie to przesłane do MSWiA, gdzie będzie czekało na akceptację. Teraz pracujemy nad zmianami w naszych wewnętrznych przepisach, musimy zmienić m.in. statut, strony internetowe itp. Pracy nadal jest jeszcze sporo, ale wszystko idzie bardzo sprawnie.

Czy nowy rok akademicki w październiku rozpocznie się już pod szyldem akademii?

Bardzo bym chciała, żeby tak się stało. Jednak żebyśmy zdążyli, musimy przygotować wiele rzeczy. Weźmy na przykład druki świadectw – mało kto zdaje sobie sprawę, że aby przygotować druki z nowym logo, znakami itd. trzeba wiele uzgodnień międzyresortowych oraz z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych, a to może potrwać kilka miesięcy. Takich czysto technicznych spraw jest więcej.

Wszystkie te przygotowania to potężna praca, a przecież cały czas szkoła funkcjonuje normalnie. Jakie szkolenia obecnie prowadzicie?

Prowadzimy kursy, szkolenia zawodowe i studia. Kursy i szkolenia – to jeden obszar. Teraz chcemy wzmocnić drugi obszar naszej działalności, czyli studia. Na poziomie studiów I stopnia mamy kryminologię oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, od tego roku ruszą kryminalistyka i studia z zakresu administracji zarówno dla policjantów, jak i dla osób z cywila. Po kilkunastu latach wrócił też do WSPol kierunek nauka o Policji.

Studia II stopnia to kryminologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, otwieramy też studia II stopnia z obszaru cyber. Chcemy stworzyć cały pion szkoleń z tego obszaru: mamy już szkolenia z cyberprzestępczości i cyberbezpieczeństwa, wkrótce otwieramy dwuletnie studia uzupełniające dla osób z licencjatem, a od przyszłego roku trzyletnie studia I stopnia. Podpisaliśmy umowy o współpracy z NASK, z politechnikami: Warszawską, Kielecką i Gdańską, z KNF. Ich specjaliści, praktycy, którzy pracują na rynku IT, będą prowadzić zajęcia dla naszych słuchaczy.

Tym wszystkim kierunkom towarzyszy rozwijanie studiów podyplomowych w zakresie: zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej, bezpieczeństwa imprez masowych, bezpieczeństwa dokumentów publicznych i zarządzania kryzysowego. Dwa lata temu otworzyliśmy podyplomówkę, która zapełnia istniejącą na rynku niszę – a mianowicie studia podyplomowe z zakresu logistyki. Zaproszenie do prowadzenia zajęć przyjęli komendanci wojewódzcy i zastępcy, a także dyrektorzy biur KGP. W tym roku otwieramy także studia podyplomowe z edukacji dla bezpieczeństwa, mające przygotować policjantów do pracy z młodzieżą w szkołach.

Reasumując – wysokie oceny działalności dydaktyczno-naukowej, trzy nowe kierunki studiów i trzy nowe podyplomówki, uprawnienia do nadawania stopni doktorskich, ponadto wciąż otwieracie nowe pracownie, symulatornie, poziom nauczania stale się podnosi i unowocześnia…

To są właśnie argumenty, dla których mogliśmy ubiegać się o podniesienie statusu uczelni. Uczelni, która cały czas się rozwija…

Dziękuję za rozmowę, życzę uczelni, już jako Akademii Policji w Szczytnie, dalszego rozwoju.

Rozmawiała Elżbieta Sitek

WAŻNE!

29 maja 2023 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Zgodnie z ustawą uczelnia wkrótce awansuje do grona uczelni akademickich i zmieni nazwę z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na Akademię Policji w Szczytnie. Aktualnie oczekujemy na opublikowanie ustawy w dzienniku ustaw.

zdj. Jacek Konieczny DKS WSPol