Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Jedyna w kraju

Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie utworzono 1 października 1990 r., ale historia policyjnego szkolnictwa w Szczytnie sięga lat 50. XX wieku.

WSPol stanowi centralny ośrodek edukacyjny i naukowy Policji kształcący funkcjonariuszy i pracowników służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Jest także jedyną policyjną uczelnią wyższą w Polsce.

– Policyjne szkolnictwo to bardzo ważny element największej polskiej formacji mundurowej, dbającej o bezpieczeństwo wewnętrzne. Nie ma innej drogi, innej możliwości, aby zostać oficerem polskiej Policji, niż przejście przez proces edukacyjny w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Nie ma też innej możliwości, aby obejmować najwyższe funkcje kierownicze w polskiej Policji, jeśli nie ukończy się Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i nie zostanie się oficerem polskiej Policji – powiedział Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

AKTUALNA DZIAŁALNOŚĆ UCZELNI
Oferta dydaktyczna

Uczelnia kształci studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, słuchaczy na studiach podyplomowych oraz szkoleniach zawodowych i specjalistycznych.

• Studia I stopnia: kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, nauka o Policji, od października 2023 r. kryminalistyka w służbie prawa; studia II stopnia: kryminologia i bezpieczeństwo wewnętrzne.

• Każdego dnia w WSPol szkoli się średnio około 700 osób.

• Obecnie są realizowane szkolenia zawodowe: podstawowe, podoficerskie, aspiranckie i oficerskie, a także szkolenia specjalistyczne z zakresu służby prewencyjnej, kryminalnej i śledczej oraz kursy i szkolenia ogólnopolicyjne.

Baza dydaktyczna

• Szkoła ma 90 sal wykładowych o powierzchni 1553 wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny i specjalistyczny, m.in. sale do symulacji interwencji, interwencji w ruchu drogowym i udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków, symulator działania Policji w sytuacjach kryzysowych, symulator kierowania pojazdami uprzywilejowanymi podczas działań typowych i ekstremalnych, symulator działań na miejscu zdarzenia drogowego, a także Policyjne Centrum Analityczno-Badawcze, pracownie specjalistyczne analizy kryminalnej, zwalczania cyberprzestępczości.

• Biblioteka posiada blisko 220 tys. woluminów, 176 tytułów czasopism krajowych i 19 zagranicznych.

• Studenci mogą korzystać z 73 stanowisk komputerowych.

• Szkoła posiada drukarnię i własne wydawnictwo wydające kilkadziesiąt tytułów rocznie. Wydawane są trzy czasopisma naukowe: „Przegląd Policyjny”, „Internal Security” i „Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji”.

Projekty naukowe

Aktualnie w WSPol Szczytno jest prowadzonych kilkanaście projektów naukowych, w tym: • dziewięć projektów w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, m.in.: projekt MAGNETO dotyczący systemu analizy i korelacji danych multimedialnych do zapobiegania przestępczości zorganizowanej i prowadzenia dochodzeń; projekt FASTER dotyczący zaawansowanych technologii dla bezpieczeństwa i skuteczności służb szybkiego reagowania.

• pięć projektów w dyscyplinie nauki prawne: opracowanie bazy danych oraz narzędzi do semantycznego poszukiwania informacji i zarządzania wiedzą w obszarze zaginięć i poszukiwań osób czy opracowanie genetycznej bazy danych do identyfikacji i profilowania narkotycznej odmiany konopi.

Współpraca krajowa i zagraniczna

• WSPol współpracuje z uniwersytetami krajowymi oraz uczelniami kształcącymi służby mundurowe (wspólne przedsięwzięcia naukowe, konferencje, seminaria, wymiana studentów i in.).

• Uczelnia współpracuje także z: Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Izbą Administracji Skarbowej, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Prokuraturą Krajową, Krajową Radą Prokuratorów.

• WSPol należy do Stowarzyszenia Europejskich Szkół Policji, wchodzi w skład komitetu wykonawczego tej instytucji. Ponadto od 2019 r. jest członkiem Forum Edukacyjnego Służb Mundurowych.

• Uczelnia posiada kartę Erasmus+, współpracuje z uczelniami z całej Europy, studenci i pracownicy uczestniczą w międzynarodowych przedsięwzięciach.

Kampus

• To rozległy kompleks z rozbudowaną infrastrukturą zajmujący powierzchnię ponad 37 ha. • Uczelnia ma własną stołówkę. Kuchnia może wyżywić 1400 osób dziennie, w menu są także dania wegetariańskie.

• Studenci mają do dyspozycji: krytą pływalnię (po niedawnym remoncie), kort tenisowy, nowy system street workoutu, betonowe stoły na powietrzu do tenisa stołowego i gry w szachy, boisko do koszykówki, boisko do piłki plażowej, kompleks strzelnic, w tym do strzelania sytuacyjnego z użyciem amunicji barwiącej, halę sportów walki, halę sportową.

• Uczelnia dysponuje również Ośrodkiem Konferencyjno-Wypoczynkowym w Wałpuszu z bazą noclegową oraz salą konferencyjną.

WNIOSEK O STATUS AKADEMII

– Status akademii uczyni ze szczycieńskiej uczelni jeszcze bardziej pożądanego partnera w relacjach międzynarodowych. Więcej podmiotów będzie chciało współpracować z akademią, a z tym wiąże się znaczne poszerzenie możliwości aplikowania w kolejnych programach, konkursach i grantach i otrzymywania większej ilości środków zarówno z Ministerstwa Edukacji i Nauki, jak i z instytucji finansujących projekty naukowe. Status akademii umożliwi też uczelni samodzielne tworzenie nowych kierunków studiów, da swobodę w kształtowaniu oferty dydaktycznej. Awans tej uczelni to szansa na jej dalszy dynamiczny rozwój, a także prestiż dla regionu – mówi wiceminister SWiA Błażej Poboży.

Od marca 2020 r. Wyższą Szkoła Policji w Szczytnie kieruje komendant rektor nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska. Rozwój bazy dydaktycznej i naukowej, jaki nastąpił w tym okresie, pozwolił kierownictwu WSPol wystąpić w 2022 r. o przyznanie uczelni statusu akademii. Wniosek pozytywnie zaopiniowany przez ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji został przyjęty przez Sejm i Senat RP, a 29 maja 2023 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Zgodnie z nią uczelnia wkrótce awansuje do grona uczelni akademickich i zmieni nazwę z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na Akademię Policji w Szczytnie.

– Chciałbym bardzo podziękować pani komendant rektor i całej kadrze naukowo-dydaktycznej Wyższej Szkoły Policji za to, że wyszli z tą inicjatywą, panu Komendantowi Głównemu Policji, że nie miał wątpliwości, że musimy wszyscy zaangażować się w podniesienie rangi tej uczelni, panu ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu za determinację, aby doprowadzić ten proces do końca. To jest uznanie dotychczasowego dorobku Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, i ogromnej roli, jaką w polskim systemie oświaty nasza resortowa uczelnia wypełnia – powiedział wiceminister SWiA Błażej Poboży podczas briefingu prasowego 30 maja 2023 r. w WSPol po uroczystości wręczenia świadectw absolwentom kierunku „Nauka o Policji”.

ELŻBIETA SITEK

zdj. Krzysztof Chrzanowski, Jacek Konieczny DKS WSPol