Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Dla bezpieczeństwa

141 wystawców, 36 delegacji zagranicznych z 27 krajów, cztery tysiące zwiedzających, pokazy sprzętu i umiejętności służb mundurowych, rozmowy, dyskusje, ważne głosy o bezpieczeństwie – to trzy pełne dni II edycji Międzynarodowych Targów Polsecure 2023 w Kielcach.

Tegoroczne targi policyjne odbywały się od 25 do 27 kwietnia br. pod honorowym patronatem ministra SWiA.

NA POWITANIE

Uroczyste otwarcie II Międzynarodowych Targów Polsecure uświetnił pokaz „Malowanie światłem”, zapowiadający tematy poruszane podczas konferencji i paneli dyskusyjnych. Wyjątkową chwilą było uczczenie minutą ciszy i przywołanie w pamięci ukraińskich żołnierzy oraz ludności cywilnej, którzy zginęli podczas wojny na Ukrainie. Ceremonii towarzyszył występ Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.

ZNAMIENICI GOŚCIE

Podczas uroczystego otwarcia zostali powitani: senator RP Krzysztof Słoń, podsekretarz stanu w MSWiA Bartosz Grodecki, I minister spraw międzynarodowych Gruzji Shalva Bedoidze, ambasador Republiki Rwandy w Polsce Anastase Shyaka, władze regionu świętokrzyskiego i miasta Kielce, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz z I zastępcą nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem, zastępcą nadinsp. Pawłem Dobrodziejem i kadrą kierowniczą polskiej Policji. Wśród znamienitych gości byli obecni również: komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga wraz z zastępcą gen. bryg. SG Wioletą Gorzkowską, dyrektor generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński wraz zastępcami, dowódca Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni gen. bryg. Karol Molenda wraz z zastępcą płk. Łukaszem Jędrzejczakiem, komendant Służby Ochrony Państwa płk Radosław Jaworski wraz zastępcami, szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego płk Maciej Szwanowski oraz zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Krzysztof Hejduk. Powitano również szefów zagranicznych służb mundurowych z Bułgarii, Chorwacji, Łotwy, Rumunii, Ukrainy, Mołdawii, Czech, Korei Południowej, Portugalii, Ruandy, Węgier, delegacje z Estonii, Hiszpanii, Izraela, Litwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Słowacji, Słowenii, Wlk. Brytanii, Włoch, departamentu bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych Ameryki FBI i przedstawicieli agencji Europol oraz oficerów łącznikowych służb mundurowych, Międzynarodowego Stowarzyszenia Publicznego ROADPOL Europejskiej Sieci Policji Ruchu Drogowego.

Do uczestników Polsecure swoje słowa skierował Prezydent RP Andrzej Duda, które odczytał zastępca dyrektora Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego w BBN Karol Sobczak. Do licznie zgromadzonych uczestników zwrócił się również minister SWiA Mariusz Kamiński, którego słowa odczytał podsekretarz stanu Bartosz Grodecki.

Podczas II edycji Międzynarodowych Targów Polsecure polscy policjanci gościli wiele delegacji zagranicznych. Z uwagi na toczącą się wojnę na Ukrainie głos zabrał p.o. szef Narodowej Policji Ukrainy Ivan Wyhivskyi, który opowiedział o tym, jak wojna z Rosją zmieniła służbę policjantów. Z kolei Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, witając wszystkich, powiedział: – Te targi zapowiadają się wyjątkowo interesująco, przede wszystkim przez pryzmat gości, którzy do nas przybyli, ale także konferencji, które przed nami. Chcemy rozmawiać i wymieniać nasze doświadczenia, myśli, pomysły i koncepcje na przyszłość w zakresie chociażby identyfikacji ofiar, czyli działań DVI. Będziemy dużo mówić o cyberprzestępczości, ale także o cyberbezpieczeństwie, o kluczowych kwestiach dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, dla bezpieczeństwa granic, dla bezpieczeństwa, jeśli chodzi o wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych.

POKAZY, SPRZĘT

Tuż po uroczystym otwarciu targów organizatorzy zaplanowali pokaz mundurów Policji i Straży Granicznej, który cieszył się gorącym odbiorem. Poza obecnie obowiązującymi mundurami pokazano także ubiory specjalistyczne, m.in. kombinezon policyjnego pilota. Cykl pokazów w zewnętrznej strefie targów rozpoczęto występem Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej. Goście obejrzeli również pokaz Motocyklowej Asysty Honorowej i pokaz dynamiczny Wydziału Zabezpieczenia Działań Straży Granicznej. Kontrterroryści z CPKP „BOA” i eksperci z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji przygotowali pokazy tresury psa służbowego i dynamicznego zatrzymywania niebezpiecznych przestępców. Cały pokaz był uzupełniony przeprowadzeniem oględzin w laboratorium, gdzie wytwarzano narkotyki. Czynności na miejscu, z wykorzystaniem nowoczesnej technologii, były na bieżąco opisywane i komentowane przez policyjnych ekspertów.

Szczególnym zainteresowaniem cieszył się sprzęt służący do ochrony przed skażeniami nowej generacji, który będą wykorzystywać w służbie policyjni kontrterroryści i technicy kryminalistyczni z CLKP. ZEUS-2 to mobilny zestaw do analizy oraz likwidacji skażeń, wspierający działania kontrterrorystyczne na miejscu zdarzenia CBRN-E. Mobilne laboratorium umożliwia określenie rodzaju użytego czynnika chemicznego, promieniotwórczego, biologicznego oraz materiałów wybuchowych i ich prekursorów. Służy także analizie zagrożeń czynnikiem biologicznym, dzięki innowacyjnemu zestawowi diagnostycznemu opartemu na technikach biologii molekularnej, pozwalającemu na szybką, wiarygodną identyfikację czynników infekcyjnych, umożliwiającemu także jednoczesną identyfikację czynnika i określenie profilu jego antybiotykoodporności. Targi Polsecure stanowiły również doskonałą okazję do zapoznania się z ofertą producentów specjalizujących się wyposażeniu specjalnym służb mundurowych.

POROZUMIENIA, UMOWY I LISTY INTENCYJNE

Podczas Polsecure Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk podpisał porozumienia o współpracy z instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem. Pierwsze z nich zostało zawarte z gen. bryg. Karolem Molendą – dowódcą Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Porozumienie reguluje współpracę między jednostkami polskiej Policji w zakresie m.in. ochrony granicy, zabezpieczenia zdarzeń masowych, wspólnych ćwiczeń oraz współdziałania na wypadek kryzysu lub konfliktu zbrojnego. Szef polskiej Policji podpisał również umowę z Przedsiębiorstwem Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. Dokument reguluje procedury zmierzające do zakupu kamizelek kuloodpornych kwalifikowanych stanowiących indywidualną ochronę każdego policjanta. Z kolei z Grupą WB podpisano list intencyjny o współpracy w dziedzinie specjalizowanych systemów telekomunikacyjnych zarządzania kryzysowego i infrastruktury krytycznej, technologii 5G i tworzenie rozwiązań dla radia kognitywnego.

Podpisane zostało również porozumienie regulujące współpracę między polską Policją a Instytutem Chemii Bioorganicznej przy projekcie „Dynastia i społeczeństwo Państwa Piastów w Świetle Zintegrowanych Badań Historycznych, Antropologicznych i Genomicznych”. Archeogenomiczny charakter współpracy zostanie wykorzystany przy tworzeniu opisu genetycznej struktury populacji zamieszkującej obszar Polski w pierwszym tysiącleciu naszej ery. Porozumienie podpisali zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej oraz dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN prof. dr hab. Marek Figlerowicz.

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KONFERENCJE

Ważnym wydarzeniem były spotkania bilateralne Komendanta Głównego Policji i dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy KGP insp. Pauliny Filipowiak z przedstawicielami Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Rwandy, Chorwacji i Rumunii. Podczas pierwszego dnia targów odbyła się konferencja panelowa przygotowana przez CLKP „Pewność w identyfikacji ofiar – rola zespołu DVI na miejscu katastrof masowych”. Celem panelu było przybliżenie zagadnienia identyfikacji ciał ofiar katastrof. Rozmówcy podzielili się własnymi doświadczeniami zawodowymi, omówili trudności, które występowały podczas procesu identyfikacji ciał ofiar na miejscu katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych.

Druga konferencja, przygotowana przez CBZC, dotyczyła „Innowacyjności oraz budowania kapitału ludzkiego na rzecz walki z cyberprzestępczością”. Poprowadził ją nadkom. Marcin Bednarz, zastępca komendanta CBZC. Wzięło w niej udział wielu przedstawicieli służb z Europy i świata. W trakcie panelu poruszono kwestie rozwoju innowacji oraz budowanie kapitału ludzkiego w kontekście zwalczania cyberprzestępczości. Skuteczne zapobieganie temu zagrożeniu wymaga od organów ścigania ciągłej kreatywności i innowacyjności w stosowanych narzędziach i procedurach. Osiągnięcie tych celów jest uzależnione jednakże od zbudowania efektywnej strategii zorganizowania wysoce kompetentnych kadr, zdolnych do podejmowania najtrudniejszych wyzwań.

Równolegle trwały również konferencja „Obecne i przyszłe wyzwania w ochronie granicy państwowej w kontekście presji migracyjnej na granicy polsko-białoruskiej i wojny w Ukrainie”, przygotowana przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz prowadzona przez funkcjonariuszy Głównego Sztabu KGP „Przeciwdziałanie zagrożeniom ze strony bezzałogowych statków powietrznych”. Poruszono m.in. wątki dotyczące wydzielania stref geograficznych jako narzędzia do ochrony obiektów, omówiono rodzaje i klasyfikację zagrożeń związanych z BSP, wykorzystanie statków powietrznych w celu monitorowania i bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej.

Nie zabrakło również panelu konferencyjnego poświęconego „Nowoczesnym rozwiązaniom w procesie funkcjonowania i doskonalenia zawodowego ratowników i ratowników medycznych służb mundurowych”. Wyjątkowym elementem tej konferencji było wystąpienie trzech medyków z batalionowej grupy bojowej NATO – Tom Lines z armii brytyjskiej i Christopher Sheldon i Cristian Rosado z armii amerykańskiej, którzy omówili i zademonstrowali ważne tematy z zakresu medycyny taktycznej, czyli tamowanie masywnych krwotoków i przetaczanie krwi w warunkach bojowych.

Drugiego dnia targów odbył się także cykl konferencji zorganizowany przez Biuro Ruchu Drogowego KGP, poświęcony nowym motocyklom razem z rozwiązaniami usprawniającymi pełnienie służby na motocyklu, szkoleniom z techniki jazdy dużym motocyklem oraz bezpieczeństwu. Cykl „Od koncepcji do wdrożenia – kompleksowe rozwiązania dla motocyklistów ruchu drogowego polskiej Policji” rozpoczął insp. Robert Koźlak, zastępca dyrektora BRD KGP. Słuchając przygotowanych paneli, goście dowiedzieli się o zorganizowanych, w ramach projektu pn. „Bezpieczniej na drogach – motocykle dla służby ruchu drogowego” w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, szkoleniach z techniki jazdy. O innowacyjnych elementach wyposażenia oznakowanych motocykli bmw opowiedział przedstawiciel marki, natomiast o międzynarodowej współpracy zwalczania wykroczeń i przestępczości na drogach UE mówiły przedstawicielki ROADPOL-u, organizacji zrzeszającej policje drogowe z krajów UE. O bezpieczeństwie przez doskonalenie technik jazdy na motocyklu opowiadali uczestnicy międzynarodowego szkolenia, które odbyło się we wrześniu 2022 r. w Austrii.

Drugiego dnia targów dwie konferencje zorganizowano w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej UW w Korzecku k. Chęcin. Panel „Międzynarodowe aspekty cyberbezpieczeństwa” otworzył nadinsp. Dariusz Augustyniak. Mówił o bezustannym unowocześnianiu zabezpieczeń policyjnych systemów teleinformatycznych.

– Szukamy kompromisu między bezpieczeństwem a funkcjonalnością. Polska Policja zarządza prawie 70 systemami centralnymi, ogólnopolskimi i rządowymi. Systemów policyjnych jest kilkaset. Zapewnienie bezpieczeństwa tych systemów to duże wyzwanie, dlatego należy rozmawiać i wymieniać doświadczenia – mówił zastępca komendanta głównego Policji.

Panel poprowadził dyrektor BŁiI insp. Przemysław Więcław, a panelistami byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Ukrainy, FBI, Cisco Polska, Microsoft i VP Global Business Development. Drugi panel konferencji „Smartfon to szatan” uzmysłowił uczestnikom, jak dużym zagrożeniem może być niewłaściwie skonfigurowany i używany telefon komórkowy typu smartfon. O zagrożeniach związanych z użytkowaniem tego typu urządzeń opowiadał Piotr Konieczny, ekspert ds. bezpieczeństwa komputerowego, założyciel serwisu o bezpieczeństwie teleinformatycznym Niebezpiecznik.pl.

NA ZAKOŃCZENIE

Uroczystość zakończenia drugiej edycji Targów Polsecure była jednocześnie okazją do wręczenia nagród Polsecure. Podsumowując to wydarzenie, nadinsp. Dariusz Augustyniak przypomniał, że wspólnym celem organizacji przedsięwzięcia była idea, by wszystkie służby mundurowe podległe MSWiA występowały razem. Na finał mundurowych targów zostały wręczone nagrody Targów Polsecure za zaprezentowane produkty. Wśród zwycięzców znalazły się:

̶  konsorcjum, w którego skład wchodzą: Lider –Politechnika Warszawska oraz VORTEX, Wyższa Szkoła Policji, Longevity za Mobilny Punkt Dystrybucji Infrastruktury Teleinformacyjnej (MPDiT);

̶  ChangePro, producent HackingDept za Hacking-Dept Offensive Training;

̶  Megmar Logistics & Consulting za Mobilne Bariery Antyterrorystyczne MVB-3X do ochrony przed pojazdami taranującymi.

Wyróżnienie specjalne Komendanta Głównego Policji trafiło do firmy Flytronic, GRUPY WB, WB Electronics za wielozadaniowy bezzałogowy system latający FlyEye.

Krzysztof Chrzanowski, Izabela Pajdała

zdj. Izabela Pajdała, Katarzyna Chrzanowska, Krzysztof Chrzanowski