Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium

Podstawowym zadaniem Policji Państwowej – podkreślił minister – jest utrzymanie bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego oraz ściganie przestępstw w zakresie przewidzianym ustawami. Wobec szczupłości etatów policyjnych należy zapewnić funkcjonariuszom PP możliwie najwięcej czasu na wypełnianie ich ustawowych obowiązków

90 LAT TEMU

Kwiecień 1933

W całym kraju rozszerza się policyjna akcja niesienia pomocy osobom najuboższym. Niezależnie od zadeklarowanych składek na rzecz Komitetów Wojewódzkich Pomocy Bezrobotnym, rośnie także liczba jednostek terenowych PP, które w swoich stołówkach organizują posiłki dla dzieci z rodzin dotkniętych ubóstwem. Ostatnio kuchnie policyjne otwarto w Lublinie, Siedlcach, Tomaszowie i Zamościu. Wydają one dziennie do 500 obiadów.

W miastach, gdzie istniejące posterunki PP nie prowadzą dla swych funkcjonariuszy kuchni, policja materialnie wspomaga lokalne instytucje społeczne, udzielające pomocy bezrobotnym lub zajmujące się dożywianiem dzieci, i współdziała z nimi. Akcja pomocy rozszerzyła się również o zaopatrzenie dzieci w niezbędną odzież: ubranka, bieliznę i obuwie. Także minione święta wielkanocne stały się jeszcze jedną okazją, aby obok „święconego” podarować dzieciom upominki i słodycze.

1 IV – Minister sprawiedliwości Czesław Michałowski podpisał okólnik nr 1688/II A/33 w sprawie odciążenia oficerów i szeregowych Policji Państwowej od zbyt częstych przypadków wzywania ich przez władze sądowe i prokuratorskie w celu stwierdzenia jednej i tej samej okoliczności w nadzorowanych dochodzeniach. Podstawowym zadaniem Policji Państwowej – podkreślił minister – jest utrzymanie bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego oraz ściganie przestępstw w zakresie przewidzianym ustawami. Wobec szczupłości etatów policyjnych należy zapewnić funkcjonariuszom PP możliwie najwięcej czasu na wypełnianie ich ustawowych obowiązków, ograniczając do niezbędnego minimum wizyty funkcjonariuszy w sądach i prokuraturach.

8 IV – Na posiedzeniu organizacyjnym Zarządu Policyjnego Klubu Sportowego w Warszawie dokonano wyboru władz klubu na rok 1933. Funkcję prezesa powierzono ponownie podinsp. Janowi Schuchowi, byłemu komendantowi Głównej Szkoły Policji w Warszawie, a następnie – od 1927 r. – zastępcy komendanta PP m.st. Warszawy. Wiceprezesami zostali funkcjonariusze Tarwid oraz Klewek. Funkcję sekretarza P.K.S. objął K. Ruśkiewicz; skarbnika – S. Rydecki. Członkami zarządu zostali: Justyna Zielińska i T. Rokicki. Adres siedziby klubu pozostał ten sam: gmach komendy PP m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 12.

13 IV – W Śledczej Szkole Fachowej dla Szeregowych w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie IV kursu. Trwające od 13 października 1932 r. szkolenie ukończyło 72 funkcjonariuszy, którzy zasilili urzędy śledcze wybranych okręgów PP. Program kursu obejmował nie tylko 35 przedmiotów specjalistycznych, ale również udział w badaniach laboratoryjnych w Centrali Służby Śledczej oraz ćwiczenia praktyczne w terenie. W uroczystości wręczenia świadectw uczestniczyli: naczelnik Wydziału IV KG PP nadinsp. dr Leon Nagler; naczelnik Wydziału V KG PP insp. Józef Horodyski; komendant Okręgu I Warszawskiego insp. Tadeusz Tomanowski oraz kadra dydaktyczna szkoły.

40 LAT TEMU

Kwiecień 1983

W Wyższej Szkole Oficerskiej MSW w Legionowie odbyła się trzydniowa narada aktywu gospodarczego resortu spraw wewnętrznych poświęcona programowi wdrażania zasad oszczędnego gospodarowania. Wzięli w niej udział m.in.: wiceminister SW gen. bryg. Stanisław Zaczkowski, dyrektor generalny NIK gen. dyw. Bolesław Szczerba, komendant główny MO gen. bryg. Józef Beim, a także zastępcy komendantów wojewódzkich MO ds. administracyjno-gospodarczych, zastępcy dowódców brygad WOP i NJW MSW ds. techniki i ds. kwatermistrzowskich, dyrektorzy departamentów MSW oraz naczelnicy wydziałów z jednostek podległych Służbie Zabezpieczenia Materiałowego MSW.

Uczestnicy, obradujący w pięciu zespołach problemowych, poddali gruntownej analizie program przedsięwzięć oszczędnościowych w resorcie. Sformułowali też wiele własnych wniosków i postulatów, które przedstawili w czasie obrad plenarnych. Dotyczyły one zwłaszcza gospodarki transportowej, kwaterunkowej, działalności inwestycyjno-remontowej, zapobiegania powstawaniu nieprawidłowych zapasów, zmniejszania wydatków budżetowych, a także gospodarki mundurowej i żywnościowej. Resortowy projekt programu oszczędnościowego przedstawił zastępca szefa Służby Zabezpieczenia Materiałowego MSW płk Franciszek Jóźwiak.

W Rzymie przebywała delegacja MSW pod przewodnictwem podsekretarza stanu gen. bryg. Konrada Straszewskiego. Tematem rozmów prowadzonych w Watykanie były sprawy przygotowań do czerwcowej wizyty Jana Pawła II w Polsce. Delegacja została przyjęta przez watykańskiego sekretarza stanu, arcybiskupa Eduardo Martìneza Somalo, a także spotkała się z nuncjuszem papieskim do specjalnych poruczeń, arcybiskupem Luigi Poggi i ks. Robertem Tuecim, który zajmuje się bezpośrednio przygotowaniami do wizyty papieża w Polsce. Delegacja przeprowadziła również rozmowy z odpowiednimi służbami watykańskimi oraz z wiceprzewodniczącym policji włoskiej gen. Troise.

5–14 IV – W całym kraju trwała milicyjna akcja porządkowa pod kryptonimem „Posesja”. Jej celem była poprawa stanu sanitarno-porządkowego naszych miast i wsi. Skrupulatnym kontrolom poddano osiedla mieszkaniowe, prywatne posesje, ulice, parki, a także zakłady pracy, w których zwracano uwagę głównie na niegospodarność, marnotrawstwo oraz niedostateczne zabezpieczenie przeciwpożarowe. Termin rozpoczęcia akcji „Posesja” został podany do publicznej wiadomości kilkanaście tygodni przed jej rozpoczęciem. Gospodarze terenów i właściciele obiektów mieli więc dużo czasu na przeprowadzenie porządków. Niestety, nie wszyscy z tej możliwości skorzystali.

20 LAT TEMU

Kwiecień 2003

1–3 IV – Pod hasłem „Policja Europy XXI wieku – w kierunku jakości” obradowali w Warszawie uczestnicy III Europejskiej Konferencji Doskonalenia Działań Policji, którą otworzył pierwszy zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Władysław Padło. Wzięli w niej udział komendanci policji (ew. ich zastępcy) lub ministrowie spraw wewnętrznych z 25 krajów Europy oraz USA. Dyskutowano nad zjawiskiem wzrostu przestępczości, które przybiera różne formy, staje się coraz bardziej międzynarodowe, znajdując nowe kanały oddziaływania – jak choćby internet, gdzie ani policje, ani prokuratury nie są kompetentne w ściganiu tego rodzaju przestępczości. Tymczasem w Europie, jak dotąd, nie stworzono wspólnego frontu przeciwdziałania temu zjawisku.

W Deklaracji Końcowej tego forum zapisano więc, że wobec nowych zagrożeń pojawiających się na progu XXI wieku powinnością kręgów decyzyjnych Policji jest wspieranie wszelkich inicjatyw i działań ukierunkowanych na nowoczesne zarządzanie jakością. Jest to bowiem nieodzowny warunek prowadzący do uczynienia z każdej Policji efektywnej struktury zdolnej sprostać bieżącym, jak i przyszłym wyzwaniom.

1–3 IV – Po raz pierwszy zaprezentowano w naszym kraju, na tak profesjonalnym poziomie, ofertę 114 firm, skierowaną do policjantów i funkcjonariuszy służb specjalnych – powiedział zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Zbigniew Chwaliński w krótkim podsumowaniu Międzynarodowych Targów „Technika i wyposażenie służb policyjnych, bezpieczeństwa i porządku publicznego EXPOLTECH 2003”, zorganizowanych w hotelu Gromada w Warszawie. Impreza została bardzo wysoko oceniona zarówno przez wystawców, jak i potencjalnych klientów.

14 IV – Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski zaprosił na spotkanie kierownictwo KGP oraz komendantów wojewódzkich. Odbyło się ono w Pałacu Prezydenckim z udziałem ministra spraw wewnętrznych i administracji Krzysztofa Janika oraz szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Marka Siwca. Głównymi tematami dyskusji były omówienie bieżącej sytuacji w Policji oraz wstępna ocena zmian wprowadzonych z inicjatywy ministra SWiA w funkcjonowaniu i strukturze Policji. Rozmawiano o zadaniach stojących przed Policją w roku 2003 oraz o przygotowaniu do nowych wyzwań, jakie niesie ze sobą nasze członkostwo w Unii Europejskiej. Poruszano również kwestie bezpieczeństwa ludności, a zwłaszcza przygotowania Policji na wypadek potencjalnych zamachów terrorystycznych. Komendant główny Policji gen. insp. Antoni Kowalczyk zapewnił prezydenta Kwaśniewskiego, że polska Policja jest w pełni przygotowana zarówno do realizacji swoich zadań w ramach III filaru Unii Europejskiej, jak i walki z przestępczością w kraju.

JERZY PACIORKOWSKI

Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

Więcej informacji historycznych znajdziesz na stronie