Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium

1931

90 lat temu luty 1931

Jak podała Międzynarodowa Komisja Policji Kryminalnych w swoim organie prasowym, miesięczniku „Internationale Öffentliche Sicherheit” (2/31), na drugiego przedstawiciela Policji Państwowej w tej Komisji wybrany został podinsp. Józef Piątkiewicz, szef Laboratorium Centrali Służby Śledczej KG PP. Gwoli przypomnienia dodajmy, że pierwszym przedstawicielem naszej policji w strukturach tego międzynarodowego gremium, cieszącego się wielkim uznaniem na świecie, i zarazem jego wiceprezydentem, jest nadinsp. dr Leon Nagler, naczelnik Wydziału IV KG PP (Centrala Służby Śledczej).

2 II – Pod wysokim protektoratem Pani Prezydentowej Mościckiej w salach Rady Miejskiej w Warszawie odbył się Bal Korpusu Oficerów Policji Państwowej – doniósł tygodnik „Na Posterunku” w lutowej edycji swego nakładu. Balowi patronowała Pani Marszałkowa Piłsudska, którą powitał komendant główny PP płk Janusz Jagrym-Maleszewski wraz ze swą małżonką. Wśród przybyłych, znamienitych gości, resortowa prasa odnotowała m.in.: wicepremiera Bronisława Pierackiego, marszałka Sejmu Kazimierza Świtalskiego, gen. dyw. Daniela Konarzewskiego, p.o. ministra spraw wojskowych wraz z małżonką i córką, dyrektora protokołu dyplomatycznego MSZhr. Karola Adama Romera z małżonką, wicewojewodę warszawskiego Józefa Ołpińskiego oraz wielu wyższych urzędników z ambasad i poselstw cudzoziemskich.

9 II – Na posiedzeniu Sejmu wystąpił minister spraw wewnętrznych gen. bryg. Sławoj Felicjan Składkowski. Najpierw ustosunkował się do zarzutów posłów opozycji dotyczących ujawnionych przez prasę aktów przemocy wobec zatrzymanych, których dopuszczali się funkcjonariusze Urzędu Śledczego w Łucku (Wołyń), między innymi, bicia, a nawet gwałtu na młodej komunistce. Minister oświadczył, iż po przeprowadzeniu wnikliwej kontroli i potwierdzeniu niektórych zarzutów wyrzucił z Policji naczelnika Urzędu Śledczego, szefa Biura Politycznego tego Urzędu oraz jednego z przodowników Policji. Odpierając inny zarzut (posła Fijałkowskiego), o marnotrawienie pieniędzy na coraz droższe wyposażenie techniczne policjantów (m.in. zakup samochodów pancernych), minister Składkowski odpowiedział, że od czasu odzyskania niepodległości w kraju zginęło na służbie 500 policjantów. Średnio co dwa tygodnie ginie u nas policjant. Uważam, że nie jest rzeczą zbyteczną chronić życie tego policjanta – podkreślił minister. Zaapelował też do opozycji, aby w swoich ulotkach nie używała wulgaryzmów pod adresem funkcjonariuszy Policji Państwowej oraz jej komendanta głównego. Stwierdzam – powiedział – że pułkownik Maleszewski, szarżując okopy rosyjskie, został posiekany karabinem w ten sposób, że jedną nogę musiano mu amputować, druga noga jest w trzech miejscach złamana, a lewa ręka w trzech miejscach przestrzelona. Tego człowieka, który może być symbolem poświęcenia dla Ojczyzny, ośmielają się ci panowie z anonimowej grupy robotniczej nazywać „brutalnym kulasem”. To hańba i wstyd.

40 LAT TEMU luty 1981

W Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu (woj. łomżyńskie) uroczyście otwarto zrekonstruowany posterunek Milicji Obywatelskiej z przełomu lat 1944–1945. Z inicjatywą realizacji tego projektu w rolniczym skansenie, który prezentuje zabytkowe obiekty budownictwa wiejskiego z pogranicza Mazowsza i Podlasia, wystąpili funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej MO w Łomży, będący jednocześnie członkami ZBoWiD. Szczególne słowa uznania należą się dwóm osobom: płk. Stefanowi Sokołowskiemu, komendantowi wojewódzkiemu MO w Łomży, który pełniąc społecznie funkcję prezesa Zarządu Woj. ZBoWiD, najmocniej zaangażował się w realizację tego niezwykłego, pionierskiego pomysłu, oraz mgr. Kazimierzowi Uszyńskiemu, dyrektorowi muzeum, który wyraził zgodę na udostępnienie jednej z zabytkowych, XIX-wiecznych chat chłopskich ze wsi podlaskiej oraz adaptację jej na milicyjny posterunek wraz z jego wyposażeniem. Dzięki temu powstała niezwykle ciekawa, do tego jedyna w kraju skansenowska ekspozycja, ukazująca „warunki bytowe” ówczesnych stróżów prawa.

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej MO wystąpił z apelem do wszystkich honorowych dawców krwi w naszym kraju o podjęcie na swoim terenie działań mających na celu zorganizowanie Banku Krwi dla Ofiar Wypadków Drogowych. W uzasadnieniu napisano, iż pomysł z ogłoszeniem powyższego apelu zrodził się z troski o stan bezpieczeństwa na naszych drogach, obfitujący tysiącami ofiar śmiertelnych i poszkodowanych w zdarzeniach drogowych. To właśnie dla nich, zwłaszcza tych przypadkowych i niechronionych uczestników ruchu drogowego, w pierwszej kolejności przeznaczona będzie ta krew.

19 II – W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyła się narada komendantów wojewódzkich MO oraz aktywu kierowniczego MSW i KG MO, poświęcona bieżącym zadaniom dotyczącym zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego w kraju. Przewodniczył jej minister spraw wewnętrznych gen. dyw. Mirosław Milewski, który w swym wystąpieniu – precyzując zadania stojące przed resortem – mówił o potrzebie energicznej walki z rozprężeniem dyscypliny społecznej, spekulacją, alkoholizmem i innymi zjawiskami patologii.

20 LAT TEMU luty 2001

Zachodniopomorska policja otrzymała śmigłowiec Mi-2 pochodzący z rozformowanych Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW. Będzie on używany do lotów patrolowych oraz akcji policyjnych na terenie macierzystego województwa oraz północnej części województwa lubuskiego.

1 II – KGP wprowadziła nowy program prewencyjny „17 x 5”, wzorowany na hiszpańskich doświadczeniach w walce z przestępczością. Objął on 17 największych aglomeracji, w których specjalnie przeszkoleni funkcjonariusze będą koordynować i monitorować pracę różnych służb w zwalczaniu 5 najczęściej występujących tam rodzajów przestępstw: kradzieży, włamań, rozbojów, pobić oraz przestępstw samochodowych.

6–7 II – W CSP w Legionowie obradowali psychologowie policyjni z całej Polski. Wymienili doświadczenia oraz podsumowali działalność w 2000 r., w którym udzielili około 4200 indywidualnych porad i konsultacji; prawie 300 razy interweniowali po zdarzeniach nadzwyczajnych; w ponad 600 przypadkach prowadzili terapię psychologiczną krótko- i długoterminową; zorganizowali wiele szkoleń, m.in. 222 profilaktyczne oraz ok. 1500 w ramach doskonalenia zawodowego policjantów różnych pionów służb. Przebadali też prawie 16500 kandydatów do pracy w Policji.

8 II – Weszła w życie nowelizacja ustawy o świadku koronnym. Zgodnie z nią może on teraz całkowicie zmienić swoją tożsamość przez uzyskanie nowych dokumentów z innym nazwiskiem, zmianę numerów NIP i PESEL, a także przeprowadzić operację plastyczną lub zabieg, który zmieni najważniejsze cechy jego wyglądu.

16 II – W śląskiej Szkole Policji w Katowicach-Piotrowicach otwarto pierwsze w Polsce Studium Magisterskie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, dające absolwentom WSPol. w Szczytnie możliwość kontynuacji studiów uzupełniających oraz uzyskania dyplomu magistra. W podniosłej uroczystości uczestniczyli m.in.: minister spraw wewnętrznych i administracji Marek Biernacki, komendant główny Policji gen. insp. Jan Michna, wojewoda śląski prof. Wilibald Winkler, przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego oraz kierownictwo KWP w Katowicach. Informacja o powołaniu studium magisterskiego dla policjantów z tytułem licencjata szybko obiegła policyjne środowisko. Na pierwszy anons zareagowało blisko 270 policjantów z woj. śląskiego.

JERZY PACIORKOWSKI

Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

Więcej informacji historycznych znajdziesz na stronie Muzeum Policji KGP