Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium

90 lat temu, na posiedzeniu sejmu minister spraw wewnętrznych Bronisław Pieracki mówił, że rząd jest zdecydowany z całą bezwzględnością stłumić wszelkie próby ponowienia wybryków, jeśli poczucie prawa, godności i dobra Państwa nie powstrzyma młodzieży od ulegania niepoczytalnej agitacji. Dodał również, że podczas rozpraszania grup demonstrantów policja zatrzymywała gwałtowniejszych uczestników, wśród których znajdowało się sporo osobników spośród mętów społecznych.

90 LAT TEMU

Listopad 1931

Jak poinformował tygodnik „Na Posterunku”, stan osobowy służby śledczej w Policji Państwowej wzrósł w tym miesiącu o blisko 500 funkcjonariuszy. Stało się to możliwe dzięki podjęciu przez kierownictwo KG PP decyzji o wzmocnieniu środków oddziaływania represyjnego w walce z przestępczością. W ślad za nią wszystkich absolwentów fachowego kursu śledczego, który został zakończony w październiku, przemianowano z szeregowych mundurowych na śledczych, ograniczając w ten sposób służbę prewencji do niezbędnego minimum. Warto przypomnieć, że urzędy śledcze zostały powołane 6 maja 1927 r. przez ministra spraw wewnętrznych przy wszystkich szesnastu wojewódzkich komendach PP oraz w Warszawie. Jednocześnie utworzono na terenie całego kraju 41 wydziałów śledczych, a w latach 1927–1939 kolejnych 20 nowych wydziałów.

St. post. Policji Woj. Śląskiego Karol Paszek, biorący udział w zawodach szermierczych o mistrzostwo Polski w klasie B, „przy okazji” niejako zdobył tytuł mistrza Polski we florecie oraz zajął trzecie miejsce w szabli. Dzięki osiągniętym wynikom Polski Związek Szermierczy promował policyjnego fechmistrza do grona zawodników klasy A, nominowanych do kadry narodowej i udziału w igrzyskach olimpijskich. Sukcesy sportowe st. post. Karola Peszka były zasługą st. przod. Leona Kozy-Kozarskiego, instruktora szermierki w Szkole Policji Woj. Śląskiego w Katowicach.

7 XI – W związku z licznymi aktami agresji, do jakich doszło w ostatnich tygodniach we wszystkich miastach uniwersyteckich między studentami polskimi i żydowskimi, w trakcie których zginął student Polak Stanisław Wacławski, na posiedzeniu sejmu wystąpił minister spraw wewnętrznych Bronisław Pieracki, przedstawiając stanowisko rządu w tej kwestii. Minister stwierdził, że rząd jest zdecydowany z całą bezwzględnością stłumić wszelkie próby ponowienia wybryków, jeśli poczucie prawa, godności i dobra Państwa nie powstrzyma młodzieży od ulegania niepoczytalnej agitacji. Dodał również, że podczas rozpraszania grup demonstrantów policja zatrzymywała gwałtowniejszych uczestników, wśród których znajdowało się sporo osobników spośród mętów społecznych.

9 XI – Na wojskowym lotnisku w Grudziądzu odbyła się uroczystość zakończenia kursu pilotażu 46 słuchaczy Szkoły Pilotów Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa. Wśród nich znalazło się czterech funkcjonariuszy Policji Państwowej (niestety, tygodnik „Na Posterunku” nie podał ich nazwisk). Szkolenie trwało 23 tygodnie, w czasie których kursanci wykonali 3165 lotów w czasie 350 godzin. Dyplomy, odznaki pilotów i okolicznościowe pamiątki wręczył absolwentom komendant Centrum ppłk pil. T. Prauss, gratulując pomyślnych wyników szkolenia. Zwracając się do pierwszych pilotów w policyjnych mundurach, podkreślił, że to historyczny moment dla polskiego lotnictwa i Policji Państwowej. 

40 LAT TEMU

Listopad 1981

Wszystkie wyższe uczelnie objęte strajkami. Studenci domagają się nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Rozpoczynają się strajki w szkołach średnich. Przykład daje Lublin i większe miasta tego województwa. Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Lech Wałęsa apeluje do ludzi pracy i związków zawodowych Europy Zachodniej o pomoc żywnościową dla Polski. W Warszawie ma miejsce najście milicji na mieszkanie Jacka Kuronia dla – jak podano w komunikacie – udaremnienia odbycia zebrania założycielskiego nielegalnej organizacji pod nazwą „Kluby Rzeczypospolitej Samorządowej”.

Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra spraw wewnętrznych powołał gen. bryg. Stanisława Zaczkowskiego (lat 53), na stanowisko podsekretarza stanu w MSW, odwołując go jednocześnie ze stanowiska komendanta głównego MO. Na stanowisko komendanta głównego Milicji Obywatelskiej powołany został gen. bryg. Józef Beim (lat 44), dotychczasowy zastępca komendanta głównego MO.

2 XI – Prezes Rady Ministrów, gen. armii Wojciech Jaruzelski podpisał uchwałę nr 231/81 Rady Ministrów w sprawie Rad Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, dając tym samym zgodę na tworzenie w jednostkach MO, jednostkach organizacyjnych MSW oraz innych jednostkach organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych, w których pełnią służbę funkcjonariusze MO, namiastki niezależnych i samorządnych związkowych zawodowych. W statucie RF MO podkreślono, że główne cele i zadania rad sprowadzają się m.in. do: ochrony praw funkcjonariuszy MO, ochrony ich godności i honoru, troski o wysoki poziom kultury, etyki i praworządności działań funkcjonariuszy MO, ochrony interesów materialnych, socjalnych i kulturalnych funkcjonariuszy oraz ich rodzin, a także dbania o zapewnienie [im] należytych warunków służby i wypoczynku.

20 LAT TEMU

Listopad 2001

Prezydenci i przywódcy 17 państw Europy Środkowej i Wschodniej spotkali się w Warszawie na międzynarodowej konferencji poświęconej walce z terroryzmem. Inicjatorem spotkania był Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Dyskutowano o źródłach terroryzmu i sposobach zwalczania go. Zwracano uwagę na konieczność uszczelniania granic, kontroli handlu i operacji kapitałowych, a przede wszystkim na konieczność usprawnienia przepisów prawnych, które pozwalają przeciwstawić się terroryzmowi.

14 XI – Helsińska Fundacja Praw Człowieka opublikowała raport dotyczący kondycji polskiej Policji. Został on przygotowany na podstawie lustracji 168 komisariatów i komend różnych szczebli, w których ze szczególną wnikliwością sprawdzano warunki pracy policjantów, warunki zatrzymanych w aresztach policyjnych oraz dokumentację zatrzymań. Dostrzeżono wiele uchybień, a wśród nich m.in.: fatalne warunki pracy w większości jednostek, złą organizację służby utrudniającą obywatelom kontakt z Policją, słabą znajomość przepisów prawa przez policjantów oraz braki w wyposażeniu jednostek w elementarny sprzęt niezbędny przy podejmowaniu czynności policyjnych.

22 XI – Komenda Miejska Policji w Elblągu, jako pierwsza jednostka w kraju, wdrożyła system zarządzania jakością ISO 9001:2001 oraz uzyskała certyfikat International Quality Network, potwierdzający, że wprowadzone tam procedury i standardy są zgodne z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

27 XI – Komendant główny Policji w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji podpisali zarządzenie nr 22 w sprawie regulaminu KGP. Uprościło ono strukturę tej jednostki oraz określiło kompetencje poszczególnych jej ogniw. Zgodnie z tym nowym aktem prawnym w skład KGP wchodzi kierownictwo, złożone z komendanta głównego i trzech jego zastępców, a także 13 biur: Gabinet Komendanta Głównego Policji, Biuro Służby Kryminalnej, Centralne Biuro Śledcze, Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne, Biuro Spraw Wewnętrznych, Biuro Służby Prewencyjnej, Biuro Kadr i Szkolenia, Biuro Prawne, Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji, Biuro Finansów, Biuro Logistyki Policji oraz Biuro Łączności i Informatyki.

JERZY PACIORKOWSKI

Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

Więcej informacji historycznych znajdziesz na stronie.