Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

BHP Koronawirus 2019-nCoV

Co powinni wiedzieć policjanci

Koronawirusy to rodzina wirusów, które powodują choroby układu oddechowego i pokarmowego u ludzi i zwierząt.

Do zakażenia koronawirusami dochodzi drogą kropelkową oraz przez bezpośredni kontakt z osobą chorą. Ponieważ materiał genetyczny wirusa wykryto w kale u pacjenta z potwierdzonym zakażeniem, u którego wystąpiły objawy żołądkowo-jelitowe, dlatego nie można wykluczyć przeniesienia zakażenia drogą fekalno-oralną.

Wirus może także zostać przeniesiony, kiedy człowiek dotknie powierzchni lub przedmiotu, na którym znajduje się wirus, a następnie dotknie swoich ust, nosa lub oczu.

Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji określił wytyczne w sprawie postępowania funkcjonariuszy Policji mających kontakt z osobami podejrzanymi o zakażenie/zakażonymi nowym typem koronowirusa 2019-nCoV.

Sytuacje wymagające szczególnej ostrożności:

– Zatrzymanie lub legitymowanie osoby z widocznymi objawami chorobowymi ze strony dróg oddechowych.

– Czynności związane z przeszukaniem obiektu, w którym przebywa lub mogła przebywać osoba chora/podejrzana o zachorowanie.

– Rozwinięcie się u zatrzymanego lub składającego zeznania objawów choroby.

– Pobyt osoby chorej/podejrzanej o zachorowanie w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.

– Wykonywanie czynności zabezpieczających w obszarze strefy izolacyjnej zorganizowanej w związku z pobytem w niej osoby chorej/podejrzanej o zachorowanie.

– Ewakuacja lub pomoc w ewakuacji osób podejrzanych o zachorowanie lub z objawami choroby z placówek medycznych, hoteli, pensjonatów i innych pomieszczeń lub przestrzeni otwartej ogólnie dos-tępnej.

– Pomoc PRM w ewakuacji lub wykonywaniu medycznych działań ratowniczych u osoby podejrzanej o zachorowanie lub prezentującej objawy chorobowe.

– Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy/medycznych działań ratowniczych (jako służba wspomagająca – Izolowane zdarzenia medyczne).

Do tej listy należy dodać konwoje zagraniczne osób pozbawionych wolności.

Podczas wykonywania obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy i pracowników w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie lub zachorowanie wywołane nowym koronawirusem 2019-nCoV należy:

1. Stosować środki ochrony indywidualnej: maseczka ochronna typu FFP2 lub FFP3, gogle, okulary ochronne lub osłona twarzy (przyłbica ochronna), rękawiczki.

2. Do dezynfekcji rąk stosować preparaty na bazie alkoholu.

3. Zachowywać zasady stosowania maseczki ochronnej określone przez producenta (sposób zakładania i zdejmowania, częstotliwość zmiany, utylizacja jako odpad).

4. W sytuacji zaobserwowania objawów u osoby, wobec której wykonuje się czynności służbowe lub osoby deklarującej złe samopoczucie, objawów świadczących o podejrzeniu zakażenia lub zachorowania wywołanego koronawirusem 2019-nCoV, należy osobę taką poddać odosobnieniu i niezwłocznie poinformować o tym fakcie służby medyczne (wezwać zespół ratownictwa medycznego tel. 999 lub 112).

5. Należy powiadomić właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

UWAGA!

1. Barierę ochronną stanowią wszystkie zabezpieczenia, które zmniejszają możliwość przeniesienia wirusów na większą odległość, ograniczają kontakt drobnoustrojów z błonami śluzowymi człowieka (np. szyba ochronna, maska ochronna typu FFP3, rękawiczki jednorazowe).

2. W przypadku wątpliwości dotyczących rodzaju zastosowania odzieży ochronnej w określonej sytuacji epidemiologicznej należy się skonsultować z właściwym miejscowo Państwowym Inspektorem Sanitarnym MSWiA.

3. Wszyscy funkcjonariusze oraz pracownicy, a także inne osoby pozostające w kontakcie z osobą podejrzaną o zakażenie lub chorą z powodu infekcji wywołanej ww. drobnoustrojem, powinny stosować maski twarzowe wyposażone w filtr Hepa FFP3, szczelnie przylegające do twarzy.

4. Maseczkę raz założoną po jej zdjęciu z twarzy należy wyrzucić do pojemnika z czerwonym workiem na odpady niebezpieczne i poddać utylizacji.

5. Maska zawilgocona musi być wymieniona na nową.

6. Maski ochronne nie powinny być stosowane dłużej niż 6 godzin.

7. Osoby po krótkotrwałej styczności z osobą chorą powinny zostać objęte nadzorem epidemiologicznym (mierzenie temp. ciała, obserwacja w kierunku objawów nieżytu dróg oddechowych przez 14 dni). Nadzór ten powinien być stosowany przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA w odniesieniu do funkcjonariuszy i pracowników resortu SWiA oraz przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w odniesieniu do pozostałych osób z kontaktu z osobą chorą.

8. Przedmioty i powierzchnie, z którymi stykała się osoba chora, należy dokładnie wyczyścić i zdezynfekować preparatami o działaniu wirusobójczym.

Zalecenia dla funkcjonariuszy biorących udział w misjach zagranicznych w rejonie zagrożenia koronawirusem 2019-nCoV:

1. Przed planowanym wyjazdem zapoznać się z informacją dotyczącą bieżącej sytuacji epidemiologicznej https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china i/lub skontaktować się z właściwym miejscowo Państwowym Inspektorem Sanitarnym MSWiA.

2. Zgodnie z informacjami ECDC istnieje obecnie wysokie prawdopodobieństwo zakażenia wirusem obywateli UE/EOG i Wielkiej Brytanii zamieszkujących lub odwiedzających obszary, w których podejrzewa się utrzymującą się transmisję wirusa miedzy ludźmi.

3. Prawdopodobieństwo zakażenia obywateli UE/EOG w innych prowincjach chińskich i innych miejscach, w których zgłoszono przypadki, jest umiarkowane z tendencją wzrostową.

4. Zalecenia ECDC dla osób podróżujących po Chinach, Włoszech, Korei Południowej oraz innych krajach dotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2:

– unikanie miejsc publicznych, zatłoczonych;

– bezwzględne unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego;

– unikanie odwiedzania rynków/targów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta;

– unikanie kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami;

– ścisłe przestrzeganie zasad higieny rąk – ręce myć często wodą z mydłem oraz dezynfekować środkiem na bazie alkoholu;

– przestrzeganie zasad higieny żywności – jeść tylko w pewnych miejscach (najlepiej żywność poddaną obróbce termicznej), pić wodę konfekcjonowaną.

5. Niezaszczepieni wcześniej funkcjonariusze i pracownicy co najmniej dwa tygodnie przed podróżą powinni poddać się szczepieniu przeciw grypie.

6. Należy przekazać do właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA listę uczestników misji, którzy wyjeżdżają i powracają do kraju (wraz z danymi teleadresowymi).

Informację o kontakcie funkcjonariusza/pracownika resortu SWiA z osobą chorą lub podejrzaną o zachorowanie należy niezwłocznie przekazać do właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA.

 

foto (KWP we Wrocławiu)