Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowe ambulanse pogotowia rd

18 grudnia 2019 r. między Komendantem Głównym Policji a Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) zawarta została umowa o dofinansowanie dla projektu nr POIS.03.01.00-00-0052/19-00 Bezpieczniej na drogach – ambulanse pogotowia ruchu drogowego.

Nowoczesne ambulanse pogotowia ruchu drogowego (APRD) umożliwią sprawniejsze reagowanie w razie wypadków, co zwiększa bezpieczeństwo zarówno uczestników ruchu drogowego, jak i samych funkcjonariuszy. Dzięki APRD skróci się czas przeprowadzania czynności procesowych związanych z wypadkami, ulegnie poprawie też jakość tych czynności.

NA MIEJSCU ZDARZENIA

Ważnym elementem systemu bezpieczeństwa drogowego jest skuteczność działań Policji podejmowanych post factum. Kiedy dojdzie do wypadku drogowego lub kolizji, zapewnienie bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego jest uzależnione przede wszystkim od prawidłowego zabezpieczenia miejsca zdarzenia, co wymaga zastosowania odpowiednich środków technicznych. Istotne jest też zapewnienie bezpiecznych warunków pracy funkcjonariuszom wykonującym czynności oględzinowe. Skróci się również czas wykonywania tych czynności, co m.in. udrożni ruch na drogach przebiegających w pobliżu miejsca zdarzenia.

Ponadto funkcjonariusze Policji często pierwsi pojawiają się na miejscu wypadków i udzielają pomocy przedmedycznej ofiarom, wtedy szybkość interwencji i jej skuteczność wpływa bezpośrednio na szansę uratowania zdrowia i życia osób poszkodowanych.

Zadaniem Policji na miejscu zdarzenia drogowego jest również przeprowadzenie czynności procesowych, w szczególności w zakresie ujawnienia i udokumentowania śladów kryminalistycznych. Policjanci muszą dysponować odpowiednią przestrzenią biurową umożliwiającą sporządzanie dokumentacji, a także wykonywanie innych czynności procesowych, jak choćby przesłuchanie świadków.

KORZYŚCI Z APRD

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że optymalnym rozwiązaniem jest wyposażenie Policji w pojazdy APRD – pojazdy typu furgon, które dysponują specjalistyczną przestrzenią pasażerską i ładunkową. Wnętrze takiego pojazdu przedzielone jest przegrodami na trzy przedziały: I – kabina kierowcy dla policjantów: kierującego pojazdem oraz dysponenta, II – biurowy, w którym znajduje się miejsce do sporządzania dokumentacji, przesłuchania osoby (przedział ten zabudowany jest szafkami służącymi do przewożenia w ich wnętrzu wyposażenia), III – magazynowy.

Obecnie w większości przypadków zabezpieczanie i dokumentowanie śladów odbywa się przez ręczne dokonywanie pomiarów za pomocą drogomierza kołowego, a następnie sporządzenie szkicu kryminalistycznego miejsca wypadku na papierze milimetrowym. Taki sposób działania jest czasochłonny, a przy tym obarczony możliwością popełnienia istotnych błędów, utrudnia też wierne odzwierciedlenie układu geometrycznego miejsca, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z łukiem drogi czy skomplikowanym skrzyżowaniem. Wymiarowanie z zastosowaniem techniki laserowej poprawi precyzję pomiarów, umożliwi ich wizualizację na szkicu wykonanym przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego, pozwoli na opracowanie własnych podkładów newralgicznych skrzyżowań, wiernie odzwierciedlających układ przestrzenny drogi lub zastosowanie podkładów geodezyjnych. W efekcie czas sporządzania szkiców kryminalistycznych zostanie ograniczony do minimum z jednoczesnym polepszeniem ich jakości, w tym zachowaniem obiektywizmu. Dokumentacja powypadkowa będzie wykonana na znacznie wyższym poziomie, czynności na miejscu zdarzeń będą ograniczone czasowo do niezbędnego minimum. Przełoży się to na ograniczenie utrudnień na drodze, zwiększenie płynności ruchu, zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Wprowadzenie nowoczesnych narzędzi badania miejsc zdarzeń drogowych pozwoli przede wszystkim na skuteczniejsze analizowanie przyczyn wypadków. Możliwości szybkiego udzielenia pomocy przedmedycznej powinny zmniejszyć liczbę osób zabitych w wypadkach drogowych.

REALIZACJA PROJEKTU

W ramach projektu nr POIS.03.01.00-00-0052/19-00 Bezpieczniej na drogach – ambulanse pogotowia ruchu drogowego przewiduje się zakup 77 pojazdów APRD służących do prowadzenia przez służby ruchu drogowego Policji czynności na miejscach wypadków drogowych i katastrof komunikacyjnych. Dodatkowe zadania projektu to opracowanie studium wykonalności oraz działania promocyjne. Działania promocyjno-informacyjne obejmą zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt, zakup tablicy pamiątkowej oraz zakup materiałów promocyjnych (elementy odblaskowe zwiększające bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, pamięci przenośne nawiązujące do przedmiotu projektu, miniapteczki samochodowe).

Wartość projektu to łącznie 41 125 535,00 zł, w tym 85 proc. dofinansowania UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PRIORYTET: III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, DZIAŁANIE: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T). Czas trwania: od maja 2019 r. (opracowanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie) do stycznia 2021 r. (konferencja zamykająca projekt).

ARKADIUSZ CZERWIŃSKI 

(na podstawie materiałów BRD KGP i BLP KGP)