Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Kontrola ruchu drogowego

7 listopada ub.r. weszły w życie akty prawne zawierające regulacje dotyczące drogowej kontroli technicznej autobusów i samochodów ciężarowych oraz nowe regulacje mające usprawnić kontrolę ruchu drogowego.

Ustawa z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. poz. 1466) oraz rozporządzenia do zmienionych ustaw zawierają regulacje służące pełnemu wdrożeniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylającej dyrektywę 200/30/WE. Regulacje te zawarto m.in. w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury z 31 października 2019 r. w sprawie programów szkolenia i warsztatów dla kontrolujących przeprowadzających szczegółowe drogowe kontrole techniczne oraz wzorów zaświadczeń potwierdzających ich ukończenie, z 5 listopada 2019 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie wyposażenia mobilnej stacji kontroli drogowej oraz wyznaczonego punktu przeprowadzania kontroli drogowej i przyrządów kontrolno-pomiarowych w nich stosowanych.

NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE KONTROLI RUCHU DROGOWEGO

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz.U. poz. 2141) również wdraża część postanowień wymienionej dyrektywy, a także wprowadza nowe regulacje mające usprawnić kontrolę ruchu drogowego.

W § 2 ust. 6 zezwolono na ustawienie radiowozu w miejscach zabronionych, pod warunkiem że nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego. Jest to potrzebne przy prowadzeniu czynności kontrolnych realizowanych w miejscach i na odcinkach dróg, na których występuje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zgłoszonych w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jak również ustalonych na podstawie analiz statystycznych.

Zgodnie z § 4 ust. 5 policjanci uczestniczący w działaniach kontrolnych sprawdzających stan trzeźwości kierowców (np. w ramach akcji „Trzeźwe poranki”) nie są zobowiązani do każdorazowego przedstawiania się. Wystarczy, że zostanie podana przyczyna zatrzymania. Jednak na żądanie kontrolowanego funkcjonariusz musi pokazać legitymację.

W tym samym paragrafie w ust. 7 wprowadzono nowe przypadki wpuszczania uczestnika ruchu do radiowozu. Pierwszy, to umożliwienie bezgotówkowego opłacenia grzywny nałożonej mandatem karnym, np. za pomocą karty płatniczej. Kolejny, to przeciwdziałanie próbie ucieczki osoby kontrolowanej, jeśli zachodzi takie podejrzenie. Trzecią koniecznością jest przetransportowanie osoby, która znalazła się na drodze w miejscu zagrażającym jej zdrowiu lub życiu w miejsce dla niej bezpieczne. Rozszerzono możliwość kierowania kontrolowanym pojazdem przez kontrolującego. § 11 pkt 2 zezwala na to również w sytuacji podejrzenia, że kierujący jest w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu lub innego środka odurzającego.

Od 1 stycznia 2020 roku funkcjonariusz kontrolujący pojazd będzie dokonywał odczytu wskazań licznika i wprowadzenia wartości do systemu CEPiK. O tej zmianie mówi § 12 rozporządzenia, zgodnie z którym kontrolujący może sprawdzić wskazania drogomierza także w pojeździe holowanym lub przewożonym. W rozporządzeniu uregulowano również procedurę zerwania plomby, jeśli zajdzie potrzeba fizycznego sprawdzenia przewożonych odpadów. W § 14 rozporządzenia MSWiA przeczytamy, że kontrolujący po zerwaniu i założeniu plomby zastępczej sporządza protokół, który otrzymuje kierujący pojazdem. Ważne, by w protokole był wpisany nr plomby zastępczej.

REGULACJE W PRZEPISACH O TRANSPORCIE DROGOWYM

W związku z wejściem w życie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. poz. 1466) zostało wydane rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego (Dz.U. poz. 2145) określające wzory dokumentów stosowanych przez osoby uprawnione do kontroli przewozu drogowego, sposób przeprowadzania kontroli z zakresu przestrzegania przepisów mówiących o okresach prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerwach i czasie odpoczynku kierowcy w trakcie kontroli drogowych i w przedsiębiorstwie, jak również wymagane wyposażenie osób kontrolujących i wykaz elementów podlegających kontroli. Określono też rodzaj danych statystycznych, jakie w wyniku kontroli są gromadzone i rejestrowane. Wpisano tryb, sposób i wzory dokumentów wymaganych do przekazania Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego.

W rozporządzeniu nie określono natomiast wzoru decyzji administracyjnej o nałożeniu kary pieniężnej. Nie ma jednak przeszkód do wykorzystywania dotychczasowego wzoru przy nakładaniu kary pieniężnej na przewoźnika zagranicznego. Ważne jest, by zawierała ona elementy wymagane w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego.

Ponadto Główny Inspektor Transportu Drogowego został zobowiązany do zapewnienia uczestnictwa ITD w skoordynowanych działaniach międzynarodowych na obszarze UE. Zakres działań ma obejmować wstępne lub szczegółowe drogowe kontrole techniczne pojazdów użytkowych i odbywać się co najmniej raz w roku. Dodatkowo wyznaczono Głównego Inspektora do wykonywania zadań krajowego punktu kontaktowego w zakresie wspomnianych wcześniej kontroli. Natomiast komendanci wojewódzcy Policji mają przekazywać Głównemu Inspektorowi informacje, że pojazd użytkowy zarejestrowany za granicą zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska, jeśli zostanie to stwierdzone podczas wstępnej lub szczegółowej kontroli drogowej.

Nowe regulacje zawarto też w art. 38 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Istotnym zapisem jest obowiązek posiadania protokołu z ostatniej drogowej kontroli technicznej, jeśli pojazd użytkowy miał taką przeprowadzoną. Dotyczy to pojazdów wykorzystywanych do zarobkowego przewozu rzeczy zarejestrowanych w kraju i za granicą.

oprac. KRZYSZTOF CHRZANOWSKI
na podstawie materiałów z BRD KGP

zdj. Jacek Herok