Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

ZER MSWiA dla policyjnych kadrowców

Sprawy emerytalno-rentowe należą do najważniejszych, ale i najtrudniejszych, z jakimi prędzej czy później spotka się każdy funkcjonariusz Policji. Dlatego tak ważne jest, żeby ich sprawy realizowane były szybko i profesjonalnie. Z takiego założenia wyszły Komenda Stołeczna Policji i Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, które zorganizowały kadrowcom KSP szkolenie, by wyjaśnić wątpliwości pojawiające się w trakcie realizowanych przez nich spraw.

Pierwsze z cyklu zaplanowanych spotkań otworzyła dyrektor ZER MSWiA Małgorzata Zdrodowska.

– Jesteśmy otwarci na państwa potrzeby. Chcemy, by nasze wspólne kontakty, także w ramach takich jak to szkoleń, przyczyniły się do lepszego zrozumienia specyfiki realizowanych zadań. Materia, którą się zajmujemy, jest trudna nie tylko ze względu na prawne zawiłości, ale także z punktu widzenia psychologicznego, bo dotyczy bardzo ważnych życiowych spraw policjantów i ich rodzin – podkreśliła.

Kadrowcy, jeszcze przed spotkaniem, przygotowali listę pytań i zagadnień, z którymi spotykają się, realizując sprawy policjantów, a których jednoznaczna interpretacja często budzi wątpliwości.

Przedstawicielki ZER MSWiA, naczelnik Wydziału Obsługi Prawnej Ewa Bogucka-Łopuszyńska oraz naczelnik Wydziału Analiz, Statystyk i Koordynacji Międzynarodowej Teresa Kozoń-Konter, przyniosły na szkolenie wypełnione, przykładowe formularze wniosków o przyznanie emerytury, emerytury i renty inwalidzkiej, renty rodzinnej po zmarłym funkcjonariuszu.

Omawiając każdy z nich krok po kroku, w trakcie żywej dyskusji z kadrowcami wyjaśniały wszystkie pojawiające się wątpliwości, z którymi ci zetknęli się w służbie. Omówiły najczęstsze błędy, z jakimi spotykają się w dokumentach, które trafiają z jednostek do ZER MSWiA, co wydłuża czas załatwienia sprawy. 

Nowym zagadnieniem poruszonym na szkoleniu były kwestie związane z wejściem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych tzw. RODO. „Klauzula informacyjna – RODO” stała się integralną częścią wniosku, z którą funkcjonariusz powinien się zapoznać.

Wiele nietypowych spraw, z jakimi spotkali się policyjni kadrowcy, przedyskutowano, omawiając formularz wniosku o przyznanie renty rodzinnej po zmarłym funkcjonariuszu oraz dokumentów, jakie powinny zostać do niego dołączone. Wśród przeanalizowanych sytuacji znalazła się i taka, w której zmarły funkcjonariusz miał dwie rodziny (byłą i obecną w chwili śmierci), a byłej żonie przekazywał pieniądze, choć nie w sposób sformalizowany, ale potwierdzający spełnienie obowiązku alimentacyjnego.

Wśród innych poruszonych kwestii znalazły się te dotyczące okresów składkowych i nieskładkowych, sposobów ich naliczania i dokumentowania, odejścia ze służby zawieszonych funkcjonariuszy, którzy zostali później uniewinnieni, czy rozliczeń funkcjonariuszy z Zakładem, którzy po przejściu na emeryturę podjęli pracę zarobkową.

Przedstawicielki ZER MSWiA przyniosły i rozdały uczestnikom szkolenia przygotowane specjalnie dla nich informatory. Było ich sześć i dotyczyły policyjnej renty inwalidzkiej, policyjnej renty rodzinnej, komisji lekarskich w MSWiA oraz emerytur policyjnych funkcjonariuszy przyjętych do służby po raz pierwszy przed 2 stycznia 1999 r., po 1 stycznia 1999 r. a przed 1 stycznia 2013 r. i po 31 grudnia 2012 r.

KK.
zdj. Jacek Herok