Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

E-dowód

Już od marca 2019 roku wydawane są nowe dowody osobiste z warstwą elektroniczną, opracowane w ramach wspólnego projektu ministerstw spraw wewnętrznych i administracji oraz cyfryzacji. Warto wiedzieć, jakie funkcjonalności ma ten podstawowy dokument potwierdzający tożsamość.

Jest to dokument z warstwą elektroniczną, wizualnie jednak bardzo podobny do dotychczasowego. Wewnątrz znajduje się bezstykowy chip, umożliwiający odczyt zawartych w nim danych przez samo zbliżenie do czytnika.

Wydawanie nowych dowodów z warstwą elektroniczną rozpoczęło się 4 marca 2019 r. Proces ich wymiany będzie rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r. Naturalnie jednak, jeżeli ktoś będzie chciał już teraz posługiwać się dokumentem elektronicznym, to będzie mógł go bezpłatnie wymienić przed upływem ważności dotychczasowego dowodu osobistego.

PROFIL OSOBISTY

Według zapewnień resortów SWiA oraz cyfryzacji e-dowód jest środkiem identyfikacji elektronicznej zwanym profilem osobistym, który będzie zamieszczany w dowodzie osobistym każdej osoby pełnoletniej oraz każdej mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Pozwoli to na przykład na zalogowanie się do portali internetowych administracji publicznej obywatel.gov.pl oraz ePUAP.

Funkcja środka identyfikacji elektronicznej i jego notyfikacja w Komisji Europejskiej pozwoli dodatkowo każdemu obywatelowi naszego kraju na wykorzystanie e-dowodu w kontakcie z administracją Unii Europejskiej.

PODPISY ELEKTRONICZNE

Nowością będzie podpis osobisty, analogiczny do używanego obecnie w biznesie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jego użycie będzie wywoływało dla podmiotu publicznego taki sam skutek, jak podpis własnoręczny. Jedynie w przypadku korespondencji lub umów z podmiotem prywatnym konieczna będzie zgoda obydwu stron na uznanie takiego podpisu.

Certyfikat podpisu osobistego będzie zamieszczany w dowodzie osobistym osoby, która wyrazi na to zgodę. Osoba, która nie wyraziła takiej zgody i w przyszłości dojdzie do przekonania, że podpis osobisty jest jej potrzebny, będzie mogła wystąpić o wymianę dowodu osobistego. W przypadku osoby małoletniej, która w okresie ważności ukończy 18. rok życia, certyfikat podpisu osobistego będzie zamieszczany, jeżeli jej rodzic, opiekun prawny lub kurator wyrazi na to zgodę.

W e-dowodzie będzie mógł się znaleźć także wspomniany już, kwalifikowany podpis elektroniczny. Dzięki temu będzie można za pomocą jednego dokumentu złożyć oba rodzaje podpisów. Wgranie do e-dowodu kwalifikowanego podpisu elektronicznego odbywać się będzie na warunkach rynkowych, co oznacza, że każdy samodzielnie będzie musiał wystąpić o zakup takiego podpisu do wybranego przez siebie dostawcy.

WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO

E-dowód ma być rozwiązaniem problemu z weryfikacją tożsamości w coraz powszechniejszych usługach on-line. Chodzi o brak bezpośredniego kontaktu z osobą korzystającą z usługi oraz wynikająca z tego wątpliwość dotycząca deklarowanej tożsamości i wieku osoby, na rzecz której świadczona jest usługa. Problem pojawia się także w przypadku, gdy wymaganym elementem usługi on-line jest złożenie przez świadczeniobiorcę oświadczenia woli, które powinno być opatrzone przez składającego podpisem.

Ponieważ w warstwie elektronicznej dowodu znajdą się również dane jego posiadacza, w tym zdjęcie biometryczne, to nowy dokument spełniał będzie wymogi Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). W założeniu powinno to przyspieszyć obsługę pasażera na lotnisku.

Użycie e-dowodu będzie wymagało przyłożenia dokumentu do czytnika i wpisania numeru identyfikacyjnego CAN zamieszczonego w dowodzie osobistym w postaci cyfrowej i kodu kreskowego lub jego odczytania za pomocą czytnika kodu kreskowego. Wiarygodność nawiązania komunikacji potwierdzana będzie tym numerem każdorazowo, co powinno uniemożliwić nieautoryzowane odczytanie danych.

PRAKTYKA POLICYJNA

W opinii przedstawicieli Biura Łączności i Informatyki KGP policjant dokonujący np. legitymowania nie musi posiadać dodatkowego czytnika zbliżeniowego, gdyż w dalszym ciągu na dowodach osobistych umieszczana jest tzw. warstwa MRZ (ang. machine readable zone), czyli strefa odczytu maszynowego. Do jej odczytania wystarczą dotychczasowe terminale mobilne Bluebird 550. Czy w przyszłości nie ulegnie to zmianie, tego dzisiaj nie wiemy, jednak z punktu widzenia czynności policyjnych najważniejsze i tak pozostanie sprawdzenie osoby w systemach policyjnych. Nie ma potrzeby odczytu certyfikatów cyfrowych czy danych medycznych zawartych w procesorze – te dane zarezerwowane są dla innych podmiotów.

oprac. PM / MSWiA
zdj. Andrzej Mitura MSWiA