Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Wspólne wyzwania

Na zaproszenie dyrektor wykonawczej Europolu Catherine de Bolle oraz ministra spraw wewnętrznych Austrii Herberta Kickla 10 października br. delegacja przedstawicieli kierownictwa polskiej Policji z zastępcą komendanta głównego Policji nadinsp. Janem Lachem na czele uczestniczyła w konferencji dotyczącej Wspólnych Wyzwań Sieci ATLAS 2018, która odbyła się w Hadze w siedzibie Europolu.

Celem konferencji było podsumowanie wspólnych działań sieci jednostek specjalnych oraz omówienie dotychczasowej współpracy transgranicznej i wymiany informacji na temat dobrych praktyk między jednostkami specjalnymi 28 państw członkowskich UE, Islandią, Norwegią i Szwajcarią wspieranych przez sieć ATLAS. Wspomniana sieć została powołana celem zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa przez wzajemną współpracę, wymianę informacji oraz doświadczeń między odpowiednimi siłami policyjnymi. Polskę w jej strukturach jako centralna jednostka antyterrorystyczna polskiej Policji reprezentuje Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP, której dyrektor mł. insp. Dariusz Zięba towarzyszył komendantowi Lachowi w konferencji.

Mając na uwadze znaczącą potrzebę wzmocnienia koordynacji takich działań, w trakcie spotkania w Hadze odbyła się również ceremonia podpisania umowy związanej z utworzeniem nowego biura wsparcia sieci ATLAS przy Europolu (ATLAS SUPPORT OFFICE – ASO), które oficjalnie rozpocznie swoją działalność od 1 lipca 2019 r. Wspomniane biuro będzie zapewniało wsparcie administracyjne i logistyczne w zakresie wdrażania programu pracy sieci oraz pomoże ustanowić operacyjne i strategiczne powiązania miedzy siecią ATLAS a ekspertami Europolu, z uwzględnieniem poprawy wymiany informacji. Biuro zostanie umiejscowione w strukturze Centrum ds. zwalczania Terroryzmu (ECTC) Europolu. Do końca czerwca 2019 roku ASO finansowane będzie z grantu Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ang. ISF), od lipca zaś z budżetu Europolu. Europol będzie miał prawo uczestnictwa, bez prawa głosowania, w spotkaniach sieci ATLAS oraz Forum Dowódców ATLAS w celu zapewnienia równowagi w kwestiach strategicznych i budżetowych. Ewaluacja mechanizmów współpracy między Europolem a Atlasem zaplanowana została na czerwiec 2020.

Podczas spotkania zostały również zaprezentowane działania taktyczne będące częścią ogólnoeuropejskich ćwiczeń kontrterrorystycznych Common Challenge ATLAS 2018, które były realizowane przez wspólny zespół interwencyjny z kilku państw członkowskich oraz szkolenia dla specjalnych jednostek sieci. Z uwagi na możliwość wystąpienia kilku sytuacji kryzysowych równocześnie w różnych krajach UE zwrócono uwagę na konieczność lepszego współdziałania jednostek AT poszczególnych państw członkowskich. Głównym celem ćwiczeń było uzyskanie szczegółowego przeglądu efektywnej gotowości jednostek AT do działania w złożonych sytuacjach zwielokrotnionych ataków terrorystycznych, przetestowanie podstaw prawnych współdziałania, kanałów komunikacji zgodnie z planem komunikacji ATLAS, zaangażowanie centralnego centrum komunikacyjnego Europolu (ECTC) w celu koordynacji przepływu informacji, a także weryfikacja zdefiniowanych uprzednio alarmów i procedur oraz standardów przeszkolenia. W działaniach uczestniczyło ogółem 36 jednostek specjalnych, a scenariusze obejmowały 960 atakujących i 528 zakładników.

Tegoroczne scenariusze ćwiczeń zakładały m.in. następujące zdarzenia:

• atak na system transportu metra (Polska),

• sytuacja zakładnicza na pokładzie samolotu (Hiszpania),

• atak terrorystyczny w trakcie imprezy masowej (Słowacja),

• działania na morzu i lądzie, uprowadzenie statku (Islandia),

• atak terrorystyczny z wykorzystaniem broni chemicznej (Niemcy),

• porwanie autobusu, pościg transgraniczny (Grecja),

• szeroko zakrojone działania kontrterrorystyczne na Morzu Bałtyckim.

W działaniach, w każdym z poszczególnych punktów oprócz jednostki wiodącej, zaangażowanych było jednocześnie kilka jednostek narodowych współdziałających w ramach współpracy regionalnej w sieci ATLAS. I tak w działaniach w Polsce wzięło udział 171 funkcjonariuszy sił kontrterrorystycznych policji, w tym 36 z jednostki ARRAS (Litwa), OMEGA (Łotwa), K-COMMANDO (Estonia). W trakcie ćwiczeń policjantów wspomagali również funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

BMWP KGP
zdj. BMWP KGP