Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

VI forum pełnomocników

Tradycją stały się coroczne centralne spotkania służbowe policyjnych pełnomocników i pełnomocniczek ds. ochrony praw człowieka, których działalność na zasadzie skoordynowanej sieci datuje się od 2004 roku.

VIForum policyjnych pełnomocników i pełnomocniczek ds. ochrony praw człowieka. odbyło się w dniach 18–19 grudnia ub.r. w siedzibie Biura Historii i Tradycji Policji KGP. Spotkanie zorganizowali i prowadzili przedstawiciele Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka Gabinetu KGP.

W PIERWSZYM DNIU

forum Małgorzata Skawińska, psycholożka i trenerka z zakresu etyki i zarządzania przez wartości przeprowadziła warsztat o praktycznych aspektach stosowania etyki zawodowej w Policji. Zajęcia spotkały się z wielkim zainteresowaniem uczestników, a zdobyta wiedza i nowe doświadczenia posłużą realizacji szkoleń kaskadowych z zakresu praktycznych aspektów wartości etycznych w codziennej służbie.

Wieczorem uczestnicy forum spotkali się w Centrum Społeczności Żydowskiej (JCC), gdzie Yehoshua Ellis, naczelny rabin Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach, przybliżył im elementy wiary oraz kultury i tradycji żydowskiej. Uwagę skupił na przypadający w tym czasie okres ważnego święta w kalendarzu żydowskim, jakim jest Chanuka (Święto Świateł). Zaproszonymi gośćmi były także przedstawicielki Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie dr Kamila Dąbrowska – kierowniczka Sekcji Przewodników Muzeum Polin, oraz Dagmara Mańka-Wizor – główna specjalistka ds. szkoleń, dzięki którym współpraca między Policją a Muzeum Polin się rozwija i ma swoje kolejne odsłony oparte na interaktywnych szkoleniach dla policjantów z całego kraju.

DZIEŃ DRUGI

otworzył nadinsp. Jan Lach, zastępca komendanta głównego Policji. Podziękował pełnomocnikom i pełnomocniczkom za ochronę praw i wolności człowieka w Policji. Jako kierunek na rok 2018 generał Jan Lach wskazał wzmożenie działań w zakresie prewencji zachowań niepożądanych, w tym zdarzającej się czasem nadmiernej agresji wśród funkcjonariuszy, oraz przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym wobec policjantów, których odnotowano znaczący wzrost. Zasugerował także potrzebę spotkań szkoleniowo-warsztatowych z dziennikarzami, których celem powinno być przybliżanie specyfiki interwencji policyjnych, a przez to obiektywizowanie przekazów medialnych. Mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz zwrócił uwagę, że polska Policja znajduje się w doskonałym momencie na wzmożenie działań redukujących zachowania agresywne w Policji, a także wymierzone w policjantów, ponieważ formacja stale cieszy się bardzo wysokim zaufaniem społecznym, nieprofesjonalne zachowania stanowią margines wśród tak wielkiej liczby interwencji policyjnych, a ataki na policjantów spotykają się z potępieniem społecznym.

W części sali z ekspozycją poświęconą zbrodni katyńskiej nadkom. Krzysztof Musielak, dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP, zadeklarował współpracę przy projektach opartych na retrospekcji.

W części merytorycznej forum główny specjalista Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka Marta Krasuska omówiła plany na rok 2018 związane z edukacją antydyskryminacyjną w Policji, współpracą w ramach wymiany doświadczeń edukacyjnych opartych na działaniach CEPOL, plany działań na rzecz osób z niepełnosprawnością, w tym przygotowywaną rządową strategię na lata 2018–2030, a także monitoring obiektów policyjnych pod kątem realizacji zobowiązań międzynarodowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Pełnomocnik KGP ds. ochrony praw człowieka mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz nawiązał do realizacji Głównych kierunków działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie ochrony praw i wolności człowieka oraz strategii równych szans w Policji na lata 2016–2018, a następnie Harmonogramu wdrażania wybranych rekomendacji w zakresie optymalizacji działań Policji na rzecz kształtowania systemu wartości i profesjonalizacji postaw zawodowych oraz podnoszenia bezpieczeństwa prawnego i osobistego policjantów. Przedstawił również propozycję opracowania centralnego warsztatu dla kadry kierowniczej Policji pn. Przerwać milczenie. Założeniem jest nawiązanie do zbrodni katyńskiej w kontekście źle pojętego konformizmu i mechanizmu powstawania w człowieku zła, a w konsekwencji naruszenia praw człowieka w realiach współczesności.

Kom. Arkadiusz Arseniuk, pełnomocnik ds. ochrony praw człowieka komendanta Szkoły Policji w Katowicach omówił zatwierdzony przez komendanta głównego Policji nadinsp. dr. Jarosława Szymczyka model zmian w podejściu do edukacji praw człowieka w szkołach Policji. Zasadniczym elementem zmian jest odciążenie pełnomocników w szkołach Policji od zajęć dydaktycznych i zwiększenie ich aktywności w obszarze wspierającym.

Ciekawą refleksją podzielił się mł. insp. Włodzimierze Sokołowski, pełnomocnik ds. ochrony praw człowieka KWP w Łodzi, który omówił projekt szkoleniowy o niepełnosprawności. Uczestnicy zajęć wcielali się w role osób z niepełnosprawnościami, aby odczuć autentyczność wyzwań i zagrożeń. Podinsp. Paweł Karnas, pełnomocnik ds. ochrony praw człowieka KWP w Krakowie, przedstawił przebieg projektu szkoleniowego zorganizowanego we współpracy z ODiHR OSCE, dotyczącego wyzwań związanych z pracą na rzecz Romów mieszkających w Małopolsce.

Następne, VII Forum policyjnych pełnomocników i pełnomocniczek ds. ochrony praw człowieka planowane jest na grudzień 2018 roku. 

mł. insp. KRZYSZTOF ŁASZKIEWICZ
pełnomocnik KGP ds. ochrony praw człowieka
zdj. Andrzej Mitura