Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Edukacja i kultura a społeczeństwo

Na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 17–18 stycznia 2018 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rekonstrukcje kultury i edukacji. Dynamika selekcji i socjalizacji w perspektywie porównawczej”, w której wzięli udział przedstawiciele 27 środowisk akademickich w Polsce, w tym członkowie Rady Czasopism Policyjnych.

Organizatorem konferencji był Zakład Edukacji Wielokulturowej i Badań nad Nierównościami Społecznymi, kierowany przez prof. zw. dr hab. Agnieszkę Gromkowską-Melosik, oraz Zakład Pedagogiki Porównawczej, którego kierownikiem jest prof. UAM dr hab. Aleksandra Boroń. Konferencja odbyła się pod patronatem prezesa Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej, a jednocześnie członka Rady Naukowej Czasopism Policyjnych prof. zw. dr. hab. Zbyszko Melosika.

SESJE PLENARNE

Konferencję w imieniu Jego Magnificencji Rektora UAM prof. zw. dr. hab. Andrzeja Lesickiego otworzyła prorektor UAM ds. studenckich prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska. Wystąpienia wprowadzające wygłosiły przewodniczące Komitetu Naukowego Konferencji – prof. zw. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik oraz prof. UAM dr hab. Aleksandra Boroń.

Pierwszego dnia konferencja odbywała się w murach zabytkowego, neorenesansowego gmachu Collegium Minus. W pierwszej sesji plenarnej referaty wygłosili członkowie Rady Czasopism Policyjnych: prof. Marek Konopczyński  i prof. Zbyszko Melosik. Zbyszko Melosik mówił o współczesnej kulturze, w której występuje silny nacisk na indywidualizm, a biografia jednostki jest w coraz większym stopniu podporządkowana idei  rywalizacji, co sprzyja konfliktom i frustracji. Z kolei profesor Marek Konopczyński wygłosił wykład dotyczący problemu tożsamości młodych ludzi w sieci wirtualnej, szczególnie w kontekście ich socjalizacji i płynących z niej zagrożeń.  W kolejnych sesjach plenarnych obradowano, między innymi, nad problemami mniejszości rasowych i etnicznych, przestrzeni pedagogicznej miasta, integracji społecznej, inkluzji nieletnich przestępców.

DEBATY

W drugim dniu konferencja odbywała się w budynkach Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM. Obrady odbyły się w sekcjach podzielonych tematycznie wokół zagadnień: kultura popularna i kultura młodzieżowa, subkultury młodzieżowe, edukacja wielokulturowa, edukacja wyższa oraz problemy wspierania rozwoju, szkoła i szkolnictwo we współczesnym społeczeństwie, problem migracji czy jakość życia. Niezwykle istotnym elementem debat były relacje między edukacją a procesami selekcji i socjalizacji. W tym obszarze lokowały się m.in. referaty poświęcone społeczno-wychowawczej roli Policji oraz modelom kształcenia policjantów. Jednym z zaproszonych gości do tej debaty była dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji mł. insp. dr Iwona Klonowska.

Konferencja stworzyła  płaszczyznę pogłębionej dyskusji nad procesami selekcji i socjalizacji w kulturze i edukacji współczesnej. Wyeksponowany w tytule konferencji kontekst porównawczy odnosił się nie tylko do problemów mających charakter międzynarodowy, ale także do porównywania zjawisk, procesów edukacyjnych i kulturowych w ramach jednego społeczeństwa (na przykład tylko polskiego). W konferencji wzięli udział przedstawiciele wszystkich subdyscyplin nauk o edukacji, którzy podejmują w swoich badaniach i analizach problemy relacji między edukacją/kulturą a kształtowaniem tożsamości jednostek i grup społecznych, jak również problemy selekcji i stratyfikacji społecznej: socjologowie, filozofowie, politologowie, antropologowie i kulturoznawcy.

Konferencja była okazją do uczestnictwa w ważnej dyskusji dotyczącej refleksji nad kondycją współczesnej edukacji, a także do  wymiany poglądów, stanowiąc płaszczyznę naukowej debaty.

Nie ma wątpliwości, że współpraca Policji z przedstawicielami społeczności akademickiej i udział w wydarzeniach o charakterze naukowym wpisują się w ustawowe zadanie inicjowania i organizowania działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym. Wzrost zainteresowania policjantów prezentowanymi obszarami tematycznymi z zakresu nauk humanistycznych lokuje Policję jako nowoczesną formację zorientowaną społecznie.

WOJCIECH ANDRASZCZYK
zdj. Jakub Kazimierczak