Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

InSec 2017

Międzynarodowa Wystawa i Konferencja Bezpieczeństwa Granic i Bezpieczeństwa Wewnętrznego InSec 2017 z punktu widzenia przedstawicieli służb mundurowych i przemysłu była cenną inicjatywą, pozwalającą zarówno na nawiązanie kontaktów, jak również prezentację swoich wyrobów i pomysłów. To ważne, bo przyznane w ramach ustawy modernizacyjnej wielomiliardowe kwoty pozwolą na zakupy najnowocześniejszego sprzętu i rozwiązań teleinformatycznych dla wszystkich służb resortu spraw wewnętrznych.

Zgodnie z nazwą konferencja poświęcona była problematyce bezpieczeństwa granic państwowych, modernizacji służb mundurowych, bezpieczeństwu wewnętrznemu, ochronie infrastruktury krytycznej oraz bezpieczeństwu imprez masowych. Honorowym patronatem objęli ją zarówno minister SWiA Mariusz Błaszczak, jak i przewodniczący sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Arkadiusz Czartoryski. Przez dwa dni (15–16 listopada br.) w obradach w stołecznym hotelu Sangate Airport uczestniczyli najwyżsi przedstawiciele administracji rządowej, służb resortu spraw wewnętrznych, ośrodków naukowo-badawczych oraz przemysłu.

DZIEŃ PIERWSZY

Stoiska promocyjne prezentowane w sali wystawienniczej centrum konferencyjnego stanowiły prawdziwą gratkę dla ekspertów służb mundurowych oraz pasjonatów militariów. Wszystkie eksponaty można było dotknąć, przymierzyć, sfotografować – w przypadku jednostek broni można było nawet przeładować i dokładnie obejrzeć zarówno znane w policyjnej służbie P-99 Walther, jak również nowe pistolety PR-15, a nawet ciężkie karabiny maszynowe. Korzystali z tej możliwości eksperci wszystkich służb obecnych na konferencji.

W samym centrum sali znajdowało się stoisko polskiej Policji, przygotowane przez Biuro Komunikacji Społecznej KGP przy współudziale biur Operacji Antyterrorystycznych, Ruchu Drogowego i Międzynarodowej Współpracy Policji. Chętni mogli porozmawiać z policjantami, obejrzeć wyposażenie pododdziałów szturmowych i otrzymać kilka wybranych numerów czasopisma „Policja 997”, które objęło imprezę patronatem medialnym, oraz grę edukacyjną dla najmłodszych. Na dużym ekranie wyświetlane były filmy o Policji, a funkcjonariusze BOA chętnie dyskutowali z producentami o wymaganiach, jakie mają w stosunku do posiadanego lub kupowanego sprzętu.

Pierwszego dnia przeprowadzono dyskusje w ramach trzech paneli, dotyczących głównie tematyki ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej, nowoczesnych rozwiązań i technologii w zakresie ochrony granic oraz zwalczania przestępczości i terroryzmu z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych.

DZIEŃ DRUGI

Rozpoczął się od panelu poświęconego modernizacji służb mundurowych, w którym wzięła udział zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Helena Michalak. Moderowana przez insp. Małgorzatę Borowik, dyrektor Biura Logistyki Policji KGP, dyskusja rozpoczęła się od przedstawienia założeń programu modernizacji służb mundurowych, którego głównym celem jest wzmocnienie ich potencjału. W porównaniu z pierwszym tego rodzaju programem, realizowanym w latach 2007–2011, środki przeznaczone na modernizację są znacznie większe, nawet uwzględniając stopień inflacji. Obecnie Policji przyznano 5 993 029 000 zł, z łącznej kwoty 9 186 697 000 zł podzielonej na wszystkie służby resortu spraw wewnętrznych. Poprzedni program zamknął się kwotą 6 301 058 000 zł, a więc bliską tej, która obecnie trafi do samej tylko Policji. Zasadniczo, niezależnie od wielkości przyznanych środków, wszystkie służby postawiły przede wszystkim na modernizację  środków transportu oraz systemów informatycznych, które starzeją się najszybciej. Duże kwoty przeznaczone zostały też na wymianę umundurowania.

Odpowiedzialna za pion logistyki nadinsp. Helena Michalak przypomniała, że taki podział kwot nie powinien dziwić, ponieważ Policja jest największą formacją resortu, liczącą 103 tys. funkcjonariuszy i 25 tys. pracowników.

– Ta pierwsza ustawa modernizacyjna pozwoliła nam złapać tzw. pierwszy oddech, dokonać niezbędnych inwestycji, remontów i zakupów. Natomiast obecna daje możliwość pozyskania naprawdę nowoczesnego sprzętu. Półtora miliarda przeznaczone zostanie na inwestycje budowlane, z czego około 100 mln zł trafi na odtworzenie posterunków Policji. Jeśli chodzi o sprzęt transportowy, to zamierzamy kupić około 5 tys. nowych pojazdów, zarówno zwykłych, jak i specjalistycznych. Marzeniem byłoby kupno nowych śmigłowców dla Lotnictwa Policyjnego – jeśli się to uda, będzie to jeden z naszych największych sukcesów. Ale modernizujemy również pozostały sprzęt – pojawią się kamery nasobne dla funkcjonariuszy, drony, mundury, kamizelki kuloodporne. Około miliarda złotych przeznaczymy na informatykę i łączność, m.in. terminale mobilne i system TETRA – powiedziała nadinsp. Helena Michalak.

Podczas panelu znalazło się miejsce na przedstawienie przez przedsiębiorców swoich rozwiązań, z których mogłyby skorzystać instytucje mundurowe, m.in. pozwalający na duże oszczędności system sterowania oświetleniem czy zestaw mundurowy wraz z wyposażeniem dodatkowym. Z kolei przedstawiciele Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej przedstawili swoje oczekiwania i ewentualne ograniczenia, co w przyszłości posłuży poprawie współpracy z oferentami.

Podczas kolejnego, półtoragodzinnego panelu, w którym udział wziął m.in. Andrzej Sprycha, dyrektor Departamentu Porządku Publicznego MSWiA, dyskusja toczyła się wokół analizy problemu oceny imprez masowych, które – zależnie od ich zasięgu, zainteresowania mediów lub udziału różnych osobistości – budzą często duże emocje społeczne i zapewnienie bezpieczeństwa ich uczestnikom z pewnością nie będzie jedynie problemem organizatora, lecz wymagało będzie współpracy wielu różnych podmiotów, w tym instytucji zespolonych. W ocenie Andrzeja Sprychy uznanie imprezy masowej za bezpieczną oznacza przede wszystkim wyeliminowanie możliwych zagrożeń zanim dojdzie do jakichkolwiek niepożądanych zdarzeń, z czym zasadniczo zgadzali się wszyscy uczestnicy panelu. Każdy z nich miał jednak okazję przedstawienia tej problematyki z własnego, często dość wąskiego punktu widzenia, związanego z przypisanymi do danego podmiotu zadaniami. Był to ważny element wymiany informacji i poglądów, na co często nie ma czasu podczas prowadzonych działań.

W specjalnym liście minister Beata Kempa z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podziękowała uczestnikom panelu oraz organizatorom konferencji za podjęcie niezwykle ważnego społecznie tematu, jakim jest poprawa bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Podkreśliła też wagę efektywnej współpracy między wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w tego rodzaju działania, podając przykład organizacji zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży, podczas których zastosowano wiele nowych, skutecznych rozwiązań, które mogłyby zostać w przyszłości wprowadzone na stałe do katalogu działań służb i instytucji z nimi współpracujących.

Panel dotyczący bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej zakończył całą konferencję, choć z punktu widzenia poruszonej tematyki z pewnością nie był ostatnim lub najmniej ważnym. Wstępem do dyskusji było uzmysłowienie uczestnikom, jak szerokim pojęciem jest infrastruktura krytyczna, którą większość kojarzy przede wszystkim z przesyłem i zapewnieniem dostaw energii elektrycznej. Tymczasem w zainteresowaniu specjalistów infrastruktury krytycznej znajdują się również obiekty i systemy ważne z punktu bezpieczeństwa państwa – łączność, system bankowy, system ratownictwa, wodociągi i centralne ogrzewanie. Jako przykład przypomniana została sytuacja z pożarem Mostu Łazienkowskiego w Warszawie, który nie stanowił wprawdzie elementu infrastruktury krytycznej, ale jego uszkodzenie na ponad 200 dni spowodowało problemy z łącznością i przesyłem ciepła, pod mostem znajdowały się bowiem m.in. łącza telekomunikacyjne i ciepłownicze. Niemniej lista obiektów tej infrastruktury ma status niejawny i prowadzona jest przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Udział w dyskusji insp. Dariusza Minkiewicza związany był z pełnionym przez podległe mu Biuro Prewencji KGP nadzorem nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi, do których zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia należy ochrona obiektów infrastruktury krytycznej, a rolą Policji jest wsparcie w przygotowaniu planów ochrony. Siłą panelu była możliwość wymiany doświadczeń między specjalistami z bardzo różnych dziedzin i gałęzi gospodarki – od Policji po przedstawicieli gazownictwa, których obiekty również podlegają obowiązkowej ochronie. Współpraca jest tu szczególnie ważna, ponieważ ochrona tej infrastruktury jest wspólną sprawą bardzo wielu podmiotów, także firm prywatnych, będących operatorami systemów ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Z rozmów prowadzonych przez uczestników konferencji wynikało jasno, że nawiązane kontakty i pozyskane informacje co do oczekiwań w kwestii wyposażenia, na które służby mundurowe wydadzą wiele miliardów złotych, były niezwykle cenne dla obydwu stron – pozwolą bowiem dopracować oferty tak, aby jak najlepiej spełniały oczekiwania końcowego odbiorcy.

PIOTR MACIEJCZAK
zdj. autor

 

Nadinsp. Helena Michalak, zastępca komendanta głównego Policji, o zadaniach stojących przed pionem logistyki w Policji:

– Nie ma wątpliwości, że unowocześnianie posiadanego wyposażenia bądź wprowadzanie nowych rozwiązań bezpośrednio wpływa na poprawę sprawności i skuteczności działania Policji, a to z kolei przekłada się na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego obywateli. Nowoczesne wyposażenie jest więc gwarancją zapewnienia mobilności, sprawności i efektywności działania Policji, a jego dostarczenie to podstawowe zadanie policyjnej logistyki.

Najbardziej widoczne dla społeczeństwa są oczywiście inwestycje dotyczące poprawy warunków lokalowych jednostek Policji. Realizacja tego zadania z jednej strony wyznacza nową jakość obsługi obywateli, z drugiej zaś daje możliwość zapewnienia właściwych warunków służby i pracy policjantom i pracownikom Policji. W samym 2017 r. prowadzonych jest 170 zamierzeń inwestycyjnych związanych z budową nowych obiektów, adaptacją oraz rozbudową posiadanych budynków. Do końca tego roku planowane jest uzyskanie blisko 40 efektów rzeczowych. Ważnym aspektem jest również sukcesywna wymiana wyeksploatowanych radiowozów, które zastępowane są wozami najnowszej generacji. Będą to zarówno samochody przeznaczone do typowych zadań patrolowych, jak również specjalistyczne pojazdy użytkowane przez komórki minersko-pirotechniczne i pododdziały antyterrorystyczne.

Bardzo ważnym zadaniem stojącym przed policyjnymi logistykami jest doposażenie policjantów w kamery nasobne rejestrujące obraz i dźwięk, umożliwiające dokumentowanie przeprowadzanych interwencji oraz zdarzeń podczas pełnionej służby. Założyliśmy, że w latach 2017–2020 kamery nasobne trafią do policjantów służby ruchu drogowego, służby prewencyjnej oraz oddziałów OPP/SPPP we wszystkich garnizonach w kraju. W pierwszym etapie realizacji tego zadania zaplanowano zakup i pilotażowe uruchomienie tego systemu w komendach wojewódzkich w Białymstoku i Wrocławiu oraz w Komendzie Stołecznej Policji.

Naszym celem jest także podniesienie sprawności działań w zakresie poszukiwania osób zaginionych i sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem zgromadzeń publicznych oraz ich przemieszczaniem. Dlatego też zaplanowaliśmy realizację zakupów nowoczesnych, ekonomicznych i cechujących się zwiększonymi możliwościami operacyjnymi śmigłowców patrolowo-obserwacyjnych i wielozadaniowych, które zastąpią maszyny typu Mi-2. Ale do tego celu, jak i do prowadzenia oględzin miejsc zdarzeń, rejestracji terenu i sporządzania dokumentacji fotograficznej i do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych z powodzeniem mogą być wykorzystywane bezzałogowe statki powietrzne. Obecnie na stanie jednostek Policji jest 15 takich urządzeń. Planowany zakup 60 dronów ze środków programu modernizacji pozwoli na wyposażenie każdej jednostki Policji w takie urządzenia.

Zapewniam, że stale analizujemy rynek pod kątem ciekawostek technicznych i poszukujemy nowych możliwości poprawy bezpieczeństwa i usprawnienia służby funkcjonariuszy. Pracując nad funkcjonalnością i ulepszaniem jakości wyposażenia Policji przyjęto zasadę, że specyfikacje techniczne sprzętu wykorzystywanego przez policjantów są opracowywane przez ekspertów służby logistycznej w ścisłej współpracy z jego użytkownikami. Dostawy sprzętu i wyposażenia dostosowane są do indywidualnych potrzeb i są zgodne z oczekiwaniami ich odbiorców. W pełni liczymy się ze zdaniem policjantów, którzy mogą wyrażać swe opinie podczas testowania wprowadzanych rozwiązań.

oprac. PM, zdj. Marek Krupa