Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Złote Blachy 2016

Ostatniego dnia marca w Sali Konferencyjnej KGP przy ul. Domaniewskiej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Złotych Blach, nagród przyznawanych policjantom przez Koalicję Antypiracką za walkę z przestępczością intelektualną. Gościem specjalnym gali była aktorka Anna Powierza.

Koalicję Antypiracką, funkcjonującą od 1998 r., tworzą obecnie: Związek Producentów Audio Video (ZPAV), Stowarzyszenie Sygnał i Business Software Alliance (BSA). Koalicja od siedemnastu lat przyznaje wyróżniającym się komórkom policyjnym honorowe nagrody zwane Złotymi Blachami. Podstawą wyróżnienia są sukcesy osiągnięte przez policjantów na polu walki z kradzieżą dóbr intelektualnych i obroną praw autorskich.

Zebrani w KGP usłyszeli słowa listu, jaki na tę uroczystość skierował sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński. Pismo odczytał  Michał Rzemieniewski, zastępca dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSWiA. Sekreterz stanu napisał w nim m.in.: „Fakt otrzymania nagród od organizacji zrzeszonych w ramach Koalicji Antypirackiej stanowi przypomnienie o tym, że zwalczanie tego zjawiska wymaga wieloaspektowego podejścia i wspólnych wysiłków nie tylko właściwych w tym zakresie organów państwa, lecz także współpracy z partnerami społecznymi”.

Za wsparcie ze strony Koalicji Antypirackiej podziękował także I zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk.

– Każdego roku polska Policja wszczyna ponad 3 tys. postępowań przygotowawczych, w których ujawniamy 12 tys. przestępstw stwierdzonych. To bardzo duża liczba – podkreślił generał Szymczyk. – To przede wszystkim przestępczość związana z podrabianiem znaków towarowych, przestępczość związana z nielegalnym rozpowszechnianiem utworów muzycznych, ale również niezwykle groźna przestępczość związana z podrabianiem żywności, medykamentów, z podrabianiem pestycydów. Zyski z tej przestępczości zasilają m.in. przestępczość zorganizowaną, ale od wielu lat możemy obserwować, że ten rodzaj przestępczości sam w sobie stał się przestępczością zorganizowaną. Dla nas, policjantów, niezwykle ważna jest współpraca międzynarodowa w tym zakresie, ale także z innymi służbami, głównie ze Strażą Graniczną, z Krajową Administracją Skarbową, a wcześniej ze Służbą Celną oraz organizacjami zewnętrznymi.

Nagrody za działania podjęte w ubiegłym roku otrzymali policjanci z: KWP w Rzeszowie, KWP w Olsztynie, KWP zs. w Radomiu, KMP w Radomiu oraz WSPol. w Szczytnie. 

Nagrodę wspólną od ZPAV otrzymały Wydział dw. z Cyberprzestępczością KWP zs. w Radomiu oraz Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP w Radomiu. Jak czytamy w uzasadnieniu Koalicji Antypirackiej: „Policjanci zostali uhonorowani za umiejętność szerokiej analizy sposobów działania i współdziałania sprawców przestępstw naruszających prawa producentów muzycznych w cyberprzestrzeni, a także za efektywne zwalczanie piractwa fonograficznego”.

Kolejną nagrodę wspólną, przyznaną tym razem przez BSA, otrzymały dwie komórki KWP w Olsztynie: Wydział dw. z Cyberprzestępczością oraz Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą. Policjantów doceniono za skuteczność w walce z procederem dostarczania nielegalnego oprogramowania w przetargach publicznych oraz za zaangażowanie w wykrywaniu rozpowszechniania nielegalnych programów komputerowych, także za pomocą portali internetowych.

Stowarzyszenie Sygnał wyróżniło natomiast nagrodą wspólną Wydział dw. z Cyberprzestępczością KWP w Rzeszowie oraz Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Olsztynie. Policjantów z Rzeszowa uhonorowano za szczególne osiągnięcia w zwalczaniu kradzieży sygnału telewizyjnego, natomiast policjantów z Warmii za skuteczność w walce z piractwem audiowizualnym oraz za współpracę w tym zakresie z innymi jednostkami w kraju.

Nagrodę specjalną odebrał mł. insp. dr hab. inż. Jerzy Kosiński, wraz z zespołem współpracowników z WSPol. w Szczytnie, którego Koalicja Antypiracka uhonorowała za „konsekwentną działalność edukacyjną i dydaktyczną na najwyższym poziomie merytorycznym, w tym organizowanie konferencji szkoleniowych, publikacje dotyczące ochrony praw własności intelektualnej oraz aktywny udział w opracowaniu metod zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej”. Przypomnijmy, że mł. insp. Jerzy Kosiński, prof. WSPol. w Szczytnie, został w październiku ub.r. uhonorowany nagrodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla nauczyciela akademickiego za osiągnięcia naukowe, w tym zwłaszcza za wdrożenie i funkcjonowanie europejskiej polityki prewencji i zwalczania cyberprzestępczości. Szczycieński wykładowca podziękował za wyróżnienie, podkreślając, że traktuje je jako uhonorowanie całej uczelni.

PAWEŁ OSTASZEWSKI
zdj. autor