Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Zarządzanie strategiczne

Obszar zarządzania strategicznego w polskiej Policji jest od lat systematycznie doskonalony i dostosowywany do zmieniających się oczekiwań społecznych i warunków pełnienia służby. Przykładem działań o charakterze innowacyjnym było m.in. włączenie do systemu oceny pracy polskiej Policji wyników badań opinii społecznej (rok 2007).

Za nami kolejny etap zmian. 29 grudnia 2016 r. komendant główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk podpisał Zarządzenie nr 19 w sprawie planowania strategicznego oraz systemu kontroli zarządczej w Policji1. Zastąpiło ono, w części dotyczącej planowania i sprawozdawania strategicznego oraz kontroli zarządczej, dotychczas obowiązujące Zarządzenie nr 71 Komendanta Głównego Policji z 19 grudnia 2014 r. w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości oraz systemu kontroli zarządczej w Policji2.

Z CZEGO WYNIKAŁA KONIECZNOŚĆ ZMIANY?

Z kilku względów. Należą do nich głównie wejście w życie Zarządzenia nr 15 MSWiA z 8 kwietnia 2016 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w działach administracji rządowej – administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne3, a także doświadczenia związane z funkcjonowaniem dokumentów i rozwiązań w ramach planowania strategicznego, sprawozdawczości oraz kontroli zarządczej. Duże znaczenie miały także zmiany organizacyjne w Komendzie Głównej Policji, wprowadzone Zarządzeniem nr 2 Komendanta Głównego Policji z 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji oraz potrzeba weryfikacji zakresu danych gromadzonych w SESPol.4.

ZMIANY W OBSZARZE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO

Zmieniono strukturę dokumentów planistycznych. Plan działalności Komendanta Głównego Policji zawiera Priorytety, przypisane do nich zadania, a także bardzo szczegółowe informacje o miernikach oceniających poziom ich realizacji. Począwszy od nazwy miernika i komórki odpowiedzialnej za jego realizację, przez sposoby naliczania, skończywszy na wskazaniu rodzaju miernika (miernik/miernik monitorowany). W dokumencie nie ma teraz informacji o wartościach bazowych i planowanych do osiągnięcia (ich określenie jest bowiem możliwe najwcześniej w I dekadzie lutego).

W związku z tym nie jest obecnie opracowywany Katalog mierników KWP, a wartości bazowe i planowane do osiągnięcia będą umieszczane w odrębnym dokumencie.

Plan działalności Komendy Głównej Policji będzie natomiast, na wzór sprawdzonych rozwiązań, opracowywany na 3 lata, a zadania w nim wskazane będą mogły być podzielone na etapy.

Plan działalności komendanta wojewódzkiego Policji jest w swojej strukturze zbliżony do Planu działalności Komendanta Głównego Policji. Dodatkowo będą w nim umieszczane informacje o sposobach realizacji zadań priorytetowych. W założeniu usprawni to zarządzanie obszarami priorytetowymi oraz pozwoli na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk między KWP/KSP. 

Istotną zmianą na etapie planowania i definiowania mierników jest wskazanie przy sposobie naliczania miernika źródła danych, na bazie którego będą określane wartości bazowe i planowane do osiągnięcia.

ZMIANY W OBSZARZE SPRAWOZDAWANIA STRATEGICZNEGO

Zmiany w strukturze dokumentów wprowadzono również w obszarze sprawozdawania strategicznego. Wprowadzono nowy wzór dokumentu podsumowującego roczną realizację Planu działalności Komendanta Głównego Policji, tj. Informację o realizacji Planu działalności Komendanta Głównego Policji – część A (dotycząca osiągniętych wartości mierników) oraz część B (zawierająca informacje o zagrożeniach/przyczynach niewykonania mierników oraz działaniach zapobiegawczych). Na podstawie tych informacji w KGP będzie opracowywane sprawozdanie z wykonania przez poszczególne komendy wojewódzkie Policji Planu działalności Komendanta Głównego Policji.

W Planie działalności Komendy Głównej Policji wprowadzono półroczny system sprawozdawczości. Zmiana ta wynikała przede wszystkim z charakteru zadań Komendy Głównej Policji oraz z uwzględnienia etapowości ich realizacji.

ZMIANY W OBSZARZE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

W zakresie kontroli zarządczej istotne zmiany dotyczą procesu zarządzania ryzykiem. Został on w znacznym stopniu uproszczony. Zrezygnowano z załącznika pn. Procedura zarządzania ryzykiem w Policji. Najważniejsze informacje dotyczące procesu zarządzania ryzykiem, m.in. sposoby postępowania z ryzykiem, zostały zawarte w treści zarządzenia, a bardziej szczegółowe, m.in. wytyczne do procesu identyfikacji i oceny ryzyka, umieszczono jako objaśnienia do tabel dotyczących zarządzania ryzykiem (załączniki do zarządzenia).

W procesie oceny ryzyka zrezygnowano z konieczności stosowania złożonego algorytmu. Większą swobodę pozostawiono w tej kwestii właścicielowi ryzyka. Szacowanie zarówno następstwa, jak i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka będzie w mniejszym stopniu oparte o wystandaryzowane ramy, a w większym o wiedzę i doświadczenie właściciela ryzyka. Inne brzmienie otrzymały niektóre pojęcia – np. „arkusz analizy ryzyka” (było: „arkusz oceny ryzyka”), a pojęcie „akceptowalny poziom ryzyka” w ogóle nie występuje – działania zapobiegawcze planowane są w zależności od wskazanego przez właściciela sposobu postępowania z ryzykiem.

Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązkowo i niezwłocznie należy poinformować Komendanta Głównego Policji (za pośrednictwem Gabinetu Komendanta Głównego Policji) o wystąpieniu ryzyka w przypadku, gdy może ono wpłynąć na realizację zadań z Planu działalności Komendanta Głównego Policji lub Planu działalności Komendy Głównej Policji.

Ważne zmiany dotyczą terminów związanych z oceną funkcjonowania kontroli zarządczej. Oświadczenie Komendanta Głównego Policji o stanie kontroli zarządczej w Policji przekazywane jest do MSWiA do 15 marca (było: 15 lutego). Z kolei oświadczenia o stanie kontroli zarządczej komendantów wojewódzkich Policji i komendantów szkół policyjnych przekazane powinny być do KGP do 15 lutego (było: do 31 stycznia). Podobnie, na 15 lutego, zmieniono termin przekazywania wyników kontroli i audytów w odniesieniu do standardów kontroli zarządczej w KGP, CBŚP i CLKP (było do 31 stycznia).

ZMIANY ORGANIZACYJNE

Zarządzenie uwzględnia również przeprowadzone w ostatnim czasie zmiany organizacyjne w resorcie. Uaktualniono nazwę ministerstwa (MSWiA) oraz strukturę Komendy Głównej Policji. W pracach Zespołu do spraw Planowania Strategicznego w Policji będzie uczestniczył jeden zastępca dyrektora Gabinetu KGP. Zarządzenie zyskało także nową podstawę prawną – ustawę z  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Zarządzenie nr 15 MSWiA z 8 kwietnia 2016 r.5.

Należy podkreślić, że Zarządzenie nr 19 KGP z 19 grudnia 2016 roku nie zawiera obszaru związanego z Systemem Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji (SESPol.). Został on, w efekcie konsultacji z komórką ds. prawnych Komendy Głównej Policji, wyłączony na etapie prac projektowych i będzie uregulowany odrębnymi przepisami.

JADWIGA KUBIK I KATARZYNA JAWORSKA
Zespół ds. Analiz i Kontroli Zarządczej Gabinetu KGP

1 Zarządzenie zostało opublikowane na stronach elektronicznego dziennika Komendy Głównej Policji 30 grudnia 2016 roku (Dz.Urz. KGP z 2016 r., poz. 80).
2 Dz.Urz. KGP z 2014 r., poz. 142.
3 Dz.Urz. MSWiA poz. 16
4 Systemie Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji.
5 Art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870) w związku z § 4 ust. 3 i § 11 ust. 4 i 5 Zarządzenia nr 15 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 8 kwietnia 2016 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w działach administracji rządowej – administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne (Dz.Urz. MSWiA poz. 16).

 

DOKUMENTY – zmiany

Plan działalności Komendanta Głównego Policji

– nowy wzór planu
– nowy wzór arkusza sprawozdawczego
– wprowadzono sprawozdanie z wykonania planu jako jeden dokument
– wartości oczekiwane określane po podsumowaniu roku poprzedniego
– wprowadzono źródła danych do mierników

Plan działalności KGP

– wprowadzono planowanie trzyletnie, a sprawozdawczość – półroczną
– nowy wzór planu
– nowy wzór arkusza sprawozdawczego

Plan działalności komendanta wojewódzkiego Policji

– nowy wzór planu
– badania opinii jako nowe źródło danych do mierników

Zarządzanie ryzykiem

– nowy słownik pojęć
– nowy (elastyczny) sposób oceny ryzyka
– wprowadzono obowiązek informowania o zmaterializowaniu się ryzyka

 

TERMINY – zmiany

Wyniki audytów i kontroli

było: 31 stycznia
jest: 15 lutego

Sprawozdanie z realizacji Planu działalności Ministra SWiA

było: 1 marca
jest: 15 lutego

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Komendanta Głównego Policji

było: 15 lutego
jest: 15 marca

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej KWP/KSP/SP

było: 31 stycznia
jest: 15 lutego