Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Porozumienie o współpracy

8 grudnia ub.r. w siedzibie Biura Historii i Tradycji Policji KGP przy ul. Orkana w Warszawie podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Komendą Główną Policji i Muzeum Wojska Polskiego.

Sygnowali je: nadinsp. dr Jarosław Szymczyk oraz dr Adam Buława, w obecności: zastępcy dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSWiA Andrzeja Sprychy, płk. Sławomira Krywko z Ministerstwa Obrony Narodowej, dr Ewy Kowalskiej, kierowniczki Muzeum Katyńskiego w Warszawie, prezesa Michała Krzysztofa Wykowskiego, prezesa Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., nadkom. Zbigniewa Bartosiaka, pełniącego obowiązki dyrektora Biura Historii i Tradycji Policji KGP oraz Jarosława Olbrychowskiego, prezesa Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi.

Zakres współpracy obu podmiotów zawarty został w paragrafie 2 dokumentu, który stwierdza, że Strony (Komendant oraz Muzeum) będą współpracować ze sobą, upowszechniając wiedzę na temat masowych egzekucji obywateli polskich w Charkowie, Miednoje, Bykowni i Kuropatach, które miały miejsce w okresie od marca do maja 1940 roku. Działania te będą realizowane przez:

– prowadzenie wspólnych projektów badawczych, edukacyjnych i wystawienniczych,

– współpracę w obszarze naukowym (organizację konferencji, seminariów naukowych etc.) oraz wydawniczym,

– wymianę wyników badań prowadzonych przez Strony, zdobytych doświadczeń naukowych i edukacyjnych,

– udostępnianie pozyskanych materiałów (muzealiów, archiwaliów, zbioru ikonografii, fotografii, relacji, dokumentacji topograficznej, dokumentacji rodzin pomordowanych), niezbędnych do realizacji wspólnych projektów naukowych, wystawienniczych, edukacyjnych i wydawniczych,

– prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do policjantów i do uczniów tzw. klas mundurowych,

– współpracę przy tworzeniu i redagowaniu stron internetowych prowadzonych przez Strony.

Warto podkreślić, że podpisane porozumienie o współpracy nie ogranicza się do działań tylko wspierających, nie wyklucza możliwości realizacji innych wspólnych działań, uprzednio uzgodnionych przez obydwie umawiające się Strony. Nie ma więc charakteru zamkniętego. Zostało zawarte na czas nieokreślony i weszło w życie z dniem podpisania.

Jerzy Paciorkowski
zdj. Paweł Ostaszewski