Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Wolne za krew (nr 128/11.2015)

Honorowe oddanie krwi jest czynem szlachetnym i wśród policjantów powszechnym. Dla większości z dawców, jak i dla ich przełożonych, sprawą oczywistą jest, że w dniu, w którym policjant oddaje krew, jest zwolniony od zajęć służbowych. Jak się okazuje, nie dla wszystkich sprawa jest jednoznaczna.

Do redakcji trafił list policjanta z wydziału prewencji z jednej z komend województwa małopolskiego:

Chciałbym uzyskać informację, czy policjantowi honorowo oddającemu krew, w dniu, w którym ją oddał i miał mieć służbę, przysługuje dzień wolny na podstawie zaświadczenia wydanego przez daną stację krwiodawstwa? Czy też taki policjant może oddawać krew, ale tylko w dniu wolnym od służby? Natomiast jeżeli nie przysługuje dzień wolny od służby, to w jakim celu została stworzona w systemie SWD zakładka HDK, która automatycznie narzuca w grafiku służby 8 godzin.

O odpowiedź poprosiliśmy Wydział Spraw Osobowych Gabinetu Komendanta Głównego Policji:

Zgodnie z art. 121b ust. 2 pkt 2 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2015 r., poz. 355, z późn. zm.) okres, w którym policjant jest zwolniony od zajęć służbowych z powodu oddawania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi lub z powodu okresowego badania lekarskiego dawców krwi, jest okresem przebywania na zwolnieniu lekarskim. W okresie tym, stosownie do art. 121b ust. 5 pkt 6 powołanej ustawy, policjant zachowuje prawo do 100 proc. uposażenia.

W myśl natomiast art. 121c ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji, okres przebywania na zwolnieniu lekarskim, w przypadku, o którym mowa w art. 121b ust. 2 pkt 2, stwierdza zaświadczenie jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi. Policjant jest obowiązany dostarczyć przełożonemu właściwemu do spraw osobowych zaświadczenie jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania (art. 121d ust. 1 cytowanej ustawy). W przypadku niedopełnienia tego obowiązku nieobecność w służbie w danym okresie uznaje się za nieobecność nieusprawiedliwioną, chyba że niedostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od policjanta (art. 121d ust. 3 cytowanej ustawy).

Warto przy tym podkreślić, że zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 2014 r., poz. 332) zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi (czyli osobie, która oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi – art. 6 ust. 1 i 2 cytowanej ustawy) przysługuje zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

W świetle powołanych regulacji policjant w dniu, w którym oddaje bezpłatnie krew w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, jest zwolniony od zajęć służbowych (jego nieobecność w służbie jest usprawiedliwiona), musi jednakże dostarczyć przełożonemu właściwemu do spraw osobowych stosowne zaświadczenie jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Warto przy tym pamiętać, że zgodnie z par. 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 14 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów (Dz.U. z 2013 r., poz. 644, z późn. zm.) policjant jest obowiązany uprzedzić bezpośredniego przełożonego o niemożności stawienia się do służby lub spóźnieniu z przyczyny z góry wiadomej lub możliwej do przewidzenia oraz określić przewidywany czas trwania nieobecności.

oprac. w Gabinecie KGP
zdj. KWP w Katowicach