Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Tajemnica statystyczna będzie chroniona

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał 24 czerwca 2013 r. ustawę z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Pierwsza zmiana dotyczy włączenia tajemnicy statystycznej do katalogu tajemnic wymienionych w art. 180 § 2 k.p.k. Będzie ona objęta taką samą ochroną, jaką zapewniono tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej oraz dziennikarskiej. To oznacza, że osoby obowiązane do zachowania tajemnicy statystycznej będą mogły być przesłuchiwane co do faktów objętych tą tajemnicą tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie będzie mogła być ustalona na podstawie innego dowodu. W postępowaniu przygotowawczym w przedmiocie przesłuchania lub zezwolenia na przesłuchanie będzie decydował sąd, na posiedzeniu bez udziału stron, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty doręczenia wniosku prokuratora. Na postanowienie sądu będzie przysługiwało zażalenie. Druga zmiana dotyczy kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, gdzie art. 41 § 4 będzie mówił, że sąd nie może zwolnić jednak od obowiązku zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu adwokata, radcy prawnego, lekarza, dziennikarza i tajemnicy statystycznej. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Artur Kowalczyk