Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowelizacja praw, obowiązków i przebiegu służby policjantów

Minister Spraw Wewnętrznych zaprezentował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów (Dz. U. z dnia 17 września 2002 r.). Nowy akt prawny uzupełni, doprecyzuje i ujednolici obecnie obowiązujące przepisy.

Jednym z nich jest § 2 ust. 2, w którym określono termin, w którym bezpośredni przełożony przesyła wyższemu przełożonemu wniosek w sprawie osobowej wraz z opinią dotyczącą sposobu jej załatwienia jeśli nie jest właściwy do załatwienia tej sprawy. Według projektu będzie to 7 dni.

Doprecyzowany ma być także § 4 zgodnie z którym policjantowi przysługuje zwolnienie od zajęć służbowych w razie konieczności osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny. Ponieważ w obecnie obowiązującym rozporządzeniu zwrot „inny chory członek rodziny” budzi wątpliwości interpretacyjne, w nowelizacji określenie to zastąpiono precyzyjnym wyliczeniem członków rodziny, których choroba może być podstawą uzyskania przez policjanta zwolnienia od zajęć słuzbowych.
Zmienić się ma także sposób powiadamiania przełożonego przez policjanta udającego się na urlop wypoczynkowy o miejscu pobytu i sposobie nawiązania kontaktu. Obecnie nie jest on określony, po wejściu w życiu nowych przepisów obowiązywać będzie powiadomienie pisemne.

Zmianie ulegnie także § 13 który nakłada na policjanta obowiązek poinformowania pisemnym raportem drogą służbową przełożonego o wymienionych w paragrafie okolicznościach, np. zmianie stanu cywilnego, zmianie miejsca zamieszkania czy ukaraniu za wykroczenie. W nowym brzmieniu paragraf został doprecyzowany wprowadzeniem 7-dniowego terminu w jakim to powiadomienie musi nastąpić.

7-dniowy termin zostanie także wprowadzony w § 17, który nakłada na policjanta obowiązek przedstawienia bezpośredniemu przełożonemu zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby. Termin będzie się liczył od dnia zaprzestania służby z powodu choroby.

Zupełnie nowym przepisem będzie § 17a nakładający na policjanta obowiązek rozliczenia się z otrzymanego wyposażenia oraz obowiązków służbowych. Taki obowiązek pojawi się gdy funkcjonariusz zostanie:
- zwolniony ze służby,
- przeniesiony do pełnienia służby w innej miejscowości lub innej jednostce organizacyjnej policji,
- delegowany do służby poza granicami kraju,
- delegowany do pełnienia zadań służbowych poza policją,
- zawieszony w czynnościach służbowych,
a także w przypadku udzielenia urlopu wychowawczego lub bezpłatnego oraz w innych niż wymienione przypadkach wynikających z potrzeb służby.
Obowiązek rozliczenia policjanta z nałożonych obowiązków będzie spoczywał na bezpośrednim przełożonym.

KK