Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Pokoje przejściowe, policyjne izby dziecka – zmiany przed EURO 2012

Nowe rozporządzenie, przygotowywane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ma nie tylko zmodyfikować zasady funkcjonowania pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, ale również uregulować działanie pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka.

Projektowane przepisy zmieniają wymagania co do warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia dla osób doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. M.in. uwzględnia się możliwość ich podziału na oddziały oraz tworzenia pokoju obsługi.

Szczególne istotne jest stworzenie regulacji dotyczącej tworzenia przez Policję tymczasowych pomieszczeń przejściowych. Wpłynie to na możliwość jednoczesnego umieszczania większej grupy osób zatrzymanych, np. w wyniku naruszenia prawa w trakcie imprez masowych.

Jeśli chodzi o przepisy dotyczące policyjnych izb dziecka, to mają one pozwolić na ujednolicenie funkcjonujących standardów. Planuje się, że wprowadzenie systemu monitoringu w takich miejscach, poprawi bezpieczeństwo przebywających w nich nieletnich i personelu izby.

Szczególnie istotną kwestią dla funkcjonowania PdOZ, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i PID, jest określenie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do przekazywania, odtwarznia i utrwalania obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb.

Projekt określa sposoby przechowywania, odtwarzania i niszczenia utrwalonego obrazu, w celu właściwego zabezpieczenia przed utratą, zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem. Rozporządzenie ma wskazać również sposób udostępniania utrwalonego obrazu uprawnionym podmiotom.

Zmiany podyktowane są nowym brzmieniem art. 5 ust. 10 ustawy o Policji (Dz.U. z 2011 r., nr 287, poz. 1687).

Rozporządzenie miałoby wejść w życie 13 maja 2012 r.

Oprac. AWz
 

Pliki do pobrania