Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Dzielnicowi do dochodzeń

Dzielnicowi na terenach miejskich będą mieli więcej zadań. Zarządzenie nr 528 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych (Dz.Urz. KGP nr 12 z 20 czerwca 2007 r.) zostało znowelizowane.

W myśl nowych zapisów zwartych w zarządzeniu nr 115 z 13 kwietnia 2012 r. (Dz.Urz. KGP poz. 17) kierownicy jednostek organizacyjnych Policji, zwłaszcza tych najbardziej obciążonych prowadzeniem postępowań sprawdzających i przygotowawczych, będą mogli – w uzasadnionych przypadkach – przydzielać dzielnicowym pełniącym służbę na terenach miejskich prowadzenie takich postępowań w formie dochodzenia, oczywiście pod warunkiem, że przestępstwo zostało popełnione lub mogło zostać popełnione w ich rejonie służbowym.

W dodanym do zarządzenia nr 528 paragrafie 16a zakres spraw, w których dzielnicowi będą mogli prowadzić postępowania sprawdzające i przygotowawcze, został ograniczony do niektórych przestępstw przeciwko rodzinie i opiece: art. art. 206 k.k. – bigamia, 207– znęcanie się, 208 – rozpijanie małoletniego, 209 – uchylanie się od alimentacji i 210 § 1 – porzucenie.

W tym samym paragrafie 16a zawarto także katalog okoliczności wyłączających możliwość prowadzenia postępowania przez dzielnicowego, w przypadku zaistnienia któregoś z wyżej wymienionych przestępstw. Nie będzie to możliwe, jeśli zawiadamiający, wskazany w zawiadomieniu jako sprawca, pokrzywdzony, osoba podejrzana lub podejrzany jest pozbawiony wolności w tej lub innej sprawie, chyba że zastosowano wyłącznie zatrzymanie.

Zarządzenie wchodzi w życie 28 kwietnia 2012 r.

KK
 

Pliki do pobrania