Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Praca dla opiekunów delegacji zagranicznych podczas Euro

Jednym z wielu zadań realizowanych w związku z organizacją EURO 2012 będzie opieka nad przebywającymi na terenie Polski zagranicznymi delegacjami policyjnymi, a także wsparcie kadrowe Milicji Ukraińskiej. By usprawnić realizację tych dwóch zadań w Głównym Sztabie Policji KGP opracowano stosowne procedury.

„Procedura doboru policjantów do pełnienia funkcji opiekunów delegacji zagranicznych, które będą przebywać na terytorium Polski podczas Turnieju Finałowego ME UEFA EURO 2012 oraz kandydatów do wykonywania zadań w ramach zabezpieczenia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Ukrainy w trakcie Turnieju” szczegółowo reguluje przebieg postępowania, którego celem jest wyłonienie odpowiednich kandydatów.

ETAPY POSTĘPOWANIA

Zgłoszenie

Zainteresowani kandydaci zgłaszają swoją kandydaturę i gotowość poddania się procedurze w formie raportu skierowanego do Komendanta Wojewódzkiego/Stołecznego Policji. Komendanci Wojewódzcy/Stołeczny Policji do dnia 1 lutego 2012 roku wskażą Dyrektorowi Głównego Sztabu Policji KGP po 12 policjantów/policjantek do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym z podległej jednostki organizacyjnej Policji (z załączoną kopią określonych w procedurze dokumentów).

O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze spełniający poniższe kryteria:

Wymogi formalne:

- prawo jazdy kat. B + uprawnienia do poruszania się pojazdem uprzywilejowanym,
- pisemna zgoda na poddanie się procedurze selekcji;

Wymagania niezbędne:

- dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
- odporność na stres,
- elastyczność,
- umiejętność rozwiązywania problemów, w tym samodzielnego podejmowania decyzji,
- kreatywność,
- umiejętności negocjacyjne,
- umiejętności organizacyjne,
- umiejętności komunikacyjne,
- otwartość na różnorodność
- dyspozycyjność;

Wymagania pożądane:

- znajomość drugiego języka z następujących: hiszpański, niemiecki, szwedzki, francuski, włoski, holenderski, rosyjski, ukraiński, chorwacki, czeski, grecki,
- wykształcenie wyższe,
- minimum 3 lata służby;

Wymagane dokumenty:

- CV z aktualnym zdjęciem,
- kopia ostatniej opinii służbowej kandydata (oryginał do wglądu),
- pisemna zgoda na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej prowadzonej na zasadach i w trybie określonym przez zarządzającego postępowanie kwalifikacyjne,
- potwierdzony przez komórkę kadrową szczegółowy przebieg służby.

Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do konkretnego kandydata przerywa się w sytuacji:

- nie spełnienia wymagań formalnych,
- uzyskania wyniku negatywnego z etapu test wiedzy w języku angielskim,
- nie zgłoszenia się do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego,
- rezygnacji z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Kandydaci, wobec których przerywa się postępowanie kwalifikacyjne są o tym fakcie powiadamiani przez przewodniczącego zespołu w formie pisemnej.

Wstępna weryfikacja

Wstępna weryfikacja kandydatów obejmuje sprawdzenie zgodności dokumentów i kwalifikacji kandydata z wymaganiami zawartymi w procedurze doboru. Etap ten przeprowadzany jest przez zespół w składzie co najmniej dwóch osób, z których przynajmniej jedna posiada wiedzę niezbędną do oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz przy udziale sekretarza zespołu.

Test wiedzy w języku angielskim

Test językowy ma na celu sprawdzenie umiejętności lingwistycznych kandydata oraz wiedzy merytorycznej. Składa się z 8 pytań testowych, zadania „przetłumacz na język polski” oraz zadania tekstowego, których wykonanie umożliwi zespołowi ocenę praktycznej znajomości języka angielskiego. Test zostanie opracowany w Głównym Sztabie Policji KGP. Czas trwania testu - 30 minut. Na tym etapie kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów.

Rozmowa kwalifikacyjna połączona z oceną predyspozycji

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem składa się z następujących kolejno po sobie elementów:

- autoprezentacja kandydata, połączona z oceną pewności siebie i motywacji do pełnienia funkcji opiekuna delegacji zagranicznych bądź wsparcia kadrowego Milicji Ukraińskiej (czas trwania do 10 minut),
- rozmowa ukierunkowana - wywiad, którego celem jest ocena predyspozycji osobowościowych i umiejętności kandydata (na każde z wymienionych kryteriów podlegających - ocenie należy przeznaczyć minimum 10 minut). Na tym etapie będą oceniane następujące kompetencje: umiejętności negocjacyjne, umiejętności organizacyjne, odporność na stres, umiejętności komunikacyjne, otwartość na różnorodność, umiejętność rozwiązywania problemów, w tym samodzielnego podejmowania decyzji.

Na etapie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może uzyskać maksymalnie 36 punktów (ocenianych 6 obszarów, każdy po 6 punktów). W trakcie rozmowy będą również sprawdzane wymagania, które są niezbędne do pełnienia funkcji opiekuna delegacji zagranicznych oraz wsparcia kadrowego Milicji Ukraińskiej, takich jak: dyspozycyjność, znajomość struktur i organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, znajomość specyfiki organizacji zabezpieczenia imprez sportowych.

Wystąpienia kandydatów następują w kolejności alfabetycznej. Rozmowa może być prowadzona w języku angielskim oraz drugim języku obcym, jeżeli został on wskazany przez kandydata w zgłoszeniu.

Podsumowanie wyników

Podsumowania wyników zespół dokona poprzez zestawienie wyników osiągniętych w poszczególnych etapach postępowania, tworząc listę rankingową. W przypadku równej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. W trakcie oceny poszczególnych zadań kandydat może uzyskać maksymalnie 66 punktów.

- test wiedzy w języku angielskim - 30 punktów,
- rozmowa kwalifikacyjna połączona z oceną predyspozycji - 36 punktów

HARMONOGRAM REALIZACJI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Miejscem realizacji postępowania kwalifikacyjnego będzie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Koszty związane z uczestnictwem kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym pokrywają kierownicy delegujących ich jednostek organizacyjnych Policji.

Czas przygotowania i realizacji postępowania kwalifikacyjnego:

- Wskazanie przez komendantów wojewódzkich/Stołecznego Policji kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego – 1 lutego 2012 roku
- Przygotowanie dokumentów niezbędnych do realizacji postępowania kwalifikacyjnego (test, arkusze oceny) - 1 marca 2012 roku
- Wstępna weryfikacja - 1 marca 2012 roku
- Test językowy, rozmowa kwalifikacyjna połączona z oceną predyspozycji, podsumowanie wyników realizowana będzie w okresie 18 - 30 marca 2012 roku.
- Przygotowanie sprawozdania z pracy zespołu - 15 kwietnia 2012 roku.

SKŁAD ZESPOŁU PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE

W skład zespołu prowadzącego postępowanie wejdą policjanci i pracownicy Policji wyznaczeni przez:

- Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGP - 1 osoba - psycholog Wydziału Psychologów Policyjnych,
- Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP - 1 osoba,
- Komendanta Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - 2 osoby - Studium Edukacji Językowej Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji,
- Centrum Szkolenia Policji w Legionowie - 1 osoba - Wydział Metodyki i Organizacji Szkolenia,
- Dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP - 2 osoby - Wydział Operacyjny.

Przewodniczącego i Sekretarza Zespołu wyznaczy Dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP. Skład zespołu zostanie zaakceptowany przez Komendanta Głównego Policji.

Wyłonieni w toku postępowania kwalifikacyjnego policjanci będą mieli możliwość przygotowania się do realizacji zadań opiekunów delegacji zagranicznych oraz wsparcia kadrowego Milicji Ukraińskiej w ramach szkoleń przygotowywanych przez Główny Sztab Policji KGP.

Powyższa procedura, zatwierdzona przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji przekazana została do jednostek organizacyjnych Policji w dniu 30 grudnia 2011 roku.