Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Uwaga palacze!

16 maja br. weszło w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dn. 11 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na teranie obiektów oraz w środkach przewozu osób podlegających ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz.U. 2011 nr 97 poz. 564).

Jednocześnie utraciło moc rozporządzenie z 14 września 2001 r., które do tej pory regulowało kwestie używania tytoniu na terenach podległych MSWiA.

Przypominamy więc, że na terenie, w obiektach i w środkach transportu Policji obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Kierownicy jednostek muszą wywiesić o tym odpowiednią informację, także w oznakowanych środkach transportu. Jednocześnie muszą pamiętać o wyznaczeniu palarni (w rozumieniu art.2 pkt 9 ustawy z dn. 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania wyrobów tytoniowych). Jeżeli jest to niemożliwe miejsca takie mogą być wyznaczone na zewnątrz budynku, jednak w taki sposób, aby nie narażać niepalących na wdychanie dymu. Nie może być to więc przy wejściach do budynków, co dziś jest bardzo częstą praktyką,.

W policyjnych izbach dziecka funkcjonariusze i pracownicy mogą palić na ogólnych zasadach, pod warunkiem, że nieletni nie będą tego widzieć, ani nie będą narażeni na kontakt z wyrobami tytoniowymi.

Rozporządzenie dopuszcza używanie tytoniu przez osoby zatrzymane i tymczasowo aresztowane w celach, pod warunkiem, że są one dobrze wentylowane. Palacze nie powinni jednak  siedzieć z niepalącymi. Kierownik takiej placówki musi wyznaczyć cele dla palących. Jeżeli jest to niemożliwe trzeba wyodrębnić pomieszczenia do palenia, biorąc pod uwagę oczywiście możliwości lokalowe.

P.Ost.
 

Pliki do pobrania