Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowe zasady (z)używania mundurów (Nr 74 / 05.2011)

Przepisy dotyczące umundurowania policjantów zostały zmienione. Obowiązujące od 1 kwietnia 2011 r. znowelizowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie umundurowania policjantów (Dz.U. nr 70, poz. 372) wprowadziło zmiany dotyczące głównie dostosowania okresów używalności umundurowania do rzeczywistych potrzeb. Ale nie tylko.

Zniknęły okresy przejściowe używania elementów umundurowania. Dotychczas w kwietniu i październiku policjanci nosili w zależności od warunków atmosferycznych elementy umundurowania zimowego bądź letniego. Paragraf 34 rozporządzenia w nowym brzmieniu włącza październik do okresu letniego, który teraz trwa od 1 maja do 31 października, a kwiecień do okresu zimowego, który trwa od 1 listopada do 30 kwietnia. Te uregulowania czasowe należy jednak traktować orientacyjnie. Rozporządzenie dopuszcza noszenie przedmiotów umundurowania stosownie do warunków atmosferycznych, niezależnie od okresów letniego i zimowego. Decyzję w tej sprawie będzie podejmował kierownik jednostki organizacyjnej Policji w stosunku do podległych funkcjonariuszy. Może się więc zdarzyć, że w miesiącu zaliczonym do okresu zimowego policjanci będą nosili elementy mundurowania określone jako letnie.

TRZY GRUPY

Zgodnie z przepisami obowiązującymi, do 1 kwietnia br. policjanci otrzymywali umundurowanie i byli rozliczani z przedmiotów umundurowania zgodnie z okresami używalności określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia MSWiA z 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów. Nowelizacja tego przepisu wprowadza zróżnicowanie okresów używalności niektórych elementów umundurowania w zależności od rodzaju służby pełnionej przez policjanta. Ponieważ uznano, że zużycie posiadanych przez policjantów poszczególnych służb przedmiotów umundurowania następuje w sposób mniej lub bardziej intensywny, podzielono funkcjonariuszy na trzy grupy.

Do pierwszej zaliczono policjantów pełniących służbę w komórkach:
– ruchu drogowego,
– patrolowo interwencyjnych,
– konwojowych,
– w policji sądowej,
– w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych,
– dzielnicowych,
– dyżurnych,
– przewodników psów służbowych.

W drugiej grupie znaleźli się pozostali policjanci służby prewencyjnej, w trzeciej zaś policjanci służby kryminalnej i wspomagającej.

Zmiany okresów używalności dotyczą tylko niektórych elementów ubioru służbowego, wyjściowego i galowego dla policjantów – mężczyzn (norma nr 1) i kobiet (norma nr 2) w służbie stałej. Chodzi tu o:
– czapkę służbową letnią,
– czapkę służbową zimową,
– płaszcz wyjściowy całoroczny,
– kurtkę służbową zimową z podpinką i ocieplaczem z polaru,
– kurtkę służbową letnią,
– kombinezon ochronny letni,
– spodnie służbowe letnie do półbutów,
– spodnie służbowe letnie do trzewików,
– spodnie służbowe zimowe,
– trzewiki służbowe,
– półbuty służbowe,
– pas główny,
– pasek do spodni.
I tak policjantom z pierwszej grupy okres używalności ww. elementów umundurowania skrócono z 4 do 3 lat, drugiej pozostawiono bez zmian (4 lata), trzeciej zaś wydłużono z 4 do 7 lat.

WPŁYW NA MUNDURÓWKĘ

Zmiany te w konsekwencji spowodowały zróżnicowanie wysokości równoważnika za umundurowanie, jaki policjanci w służbie stałej otrzymali w kwietniu. Policjantom zaliczonym do pierwszej grupy we wszystkich korpusach (nie uwzględniając korpusu generałów, gdzie zaszły tylko minimalne zmiany) równoważnik wzrósł o około 240 zł. Dla drugiej (niezaliczeni do pierwszej policjanci służby prewencyjnej) równoważnik pozostał na dotychczasowym poziomie. W przypadku policjantów służby kryminalnej i wspomagającej zmniejszył się o około 300 zł.

Ponadto kwota równoważnika została pomniejszona następującym grupom policjantów:
– tym, którzy w ubiegłym roku zaopatrzeniowym otrzymali przedmioty umundurowania oraz wypłacono im za nie równoważnik pieniężny. W bieżącym roku otrzymali równoważnik pomniejszony o roczną wartość wydanych przedmiotów.
– tym, którzy są przewidziani do umundurowania w bieżącym roku w umundurowanie letnie i zimowe (komplet). Otrzymali równoważnik pomniejszony o roczną wartość przedmiotów ubioru służbowego.

Nowe zasady naliczania okresów używalności – i tym samym wysokości mundurówki – dotyczą też policjantów zwolnionych od obowiązku wykonywania zadań służbowych na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 11 czerwca 1996 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych. W ich przypadku okresy używalności elementów umundurowania zostaną wydłużone o czas trwania tego zwolnienia. Kolejna zmiana dotyczy doprecyzowania asortymentu przedmiotów, które podlegają zwrotowi w przypadku zwolnienia ze służby policjantów mianowanych na stałe. Zasadą było i jest, że policjanci w takiej sytuacji nie zwracają przedmiotów umundurowania. Określono jednak wyjątki. W poprzednim rozporządzeniu były to przedmioty wydane w naturze – te podlegały zwrotowi. Obecnie wyjątkiem są przedmioty ubioru służbowego wydawane w naturze, których okres używalności nie upłynął, oraz przedmioty ubioru ćwiczebnego. Zmiana została podyktowana koniecznością bardziej racjonalnego wykorzystania umundurowania. Ze zwróconych elementów skorzystać będą mogli kolejni funkcjonariusze. Ponadto wprowadzono zmianę polegającą na skróceniu okresów używalności elementów umundurowania dla policjantów członków orkiestr (załącznik nr 10, norma nr 7). Uznano, że dotychczasowe są zbyt długie, by muzycy mogli zadbać o estetyczny wygląd i tym samym właściwy wizerunek Policji. W tym przypadku jednak zmiana nie przełoży się na wysokość równoważnika. W razie zużycia elementu kolejny zostanie wydany w naturze.
Zmieniono także normę umundurowania nr 8 dotyczącą ubioru ćwiczebnego dla policjantów oddziałów prewencji Policji. Nowelizacja zwiększa ją o jeden komplet munduru ćwiczebnego (czarny) i czapkę ćwiczebną (czarną).

Klaudiusz Kryczka