Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Walka z hańbą XXI wieku

Fakt, że do tej pory istnieje na świecie niewolnictwo, marnie świadczy o kondycji współczesnych społeczeństw. Problem nie dotyczy tylko tzw. krajów trzeciego świata i tych rejonów globu, gdzie kobiety nie mają żadnych praw. Niestety rynkiem, który czeka na niewolników XXI wieku, są tzw. kraje rozwinięte.

Dziesięć lat temu decyzją komendanta głównego Policji z 22 stycznia 2014 r. powołano Wydział do Walki z Handlem Ludźmi, umiejscowiony w Biurze Kryminalnym Komendy Głównej Policji. Jego zadania koncentrują się na: zwalczaniu handlu ludźmi oraz przestępstw, które są z nim związane, walce z pedofilią i pornografią dziecięcą oraz ściganiu przestępczości przeciwko wolności seksualnej.

Z okazji jubileuszu wydziału 29 lutego br. w Komendzie Głównej Policji zorganizowano konferencję pt. „Osiągnięcia i wyzwania polskiej Policji w zwalczaniu i przeciwdziałaniu przestępczości handlu ludźmi”. Spotkanie otworzył dyrektor Biura Kryminalnego KGP insp. Michał Białęcki, a wzięło w nim udział wielu znamienitych gości, na czele z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciejem Duszczykiem i zastępcą komendanta głównego Policji nadinsp. Romanem Kusterem. Obecni byli dyrektorzy biur komendy głównej, naczelnicy wydziałów kryminalnych w komendach wojewódzkich Policji oraz koordynatorzy do walki z handlem ludźmi z poszczególnych garnizonów, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych.

W części sympozjalnej zaplanowano kilka wystąpień na tematy związane z charakterem działalności wydziału obchodzącego swój jubileusz. Według statystyk Organizacji Narodów Zjednoczonych handel tzw. żywym towarem jest trzecim najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie po handlu bronią i narkotykami. Witając uczestników konferencji, nadinsp. Roman Kuster podkreślił, że już prawie 21 lat temu, w 2003 r.

rząd przyjął pierwszy Krajowy Plan Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi. Obecnie jest realizowany kolejny taki dokument przyjęty przez Radę Ministrów 17 listopada 2021 r., a określający działania na lata 2022–2024. Przypomniał również, że w 2006 r. na podstawie decyzji komendanta głównego Policji został utworzony Centralny Zespół dw. z Handlem Ludźmi w KGP, a w roku następnym w garnizonach powstały zespoły dw. z handlem ludźmi.

Tak było do 2014 r., kiedy to w KGP powstał wyspecjalizowany wydział obchodzący teraz dziesięciolecie działalności. Bardzo interesujące było wystąpienie przewodniczącego Rady do spraw Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Konferencji Episkopatu Polski ks. bp. Krzysztofa Zadarko nt. „Kościół katolicki a pomoc uchodźcom, migrantom oraz ofiarom handlu ludźmi”. To temat mało znany i zupełnie nienagłośniony, a Kościół na całym świecie ratuje wiele osób przed współczesnym niewolnictwem. Głos zabrał również prokurator Prokuratury Krajowej Michał Kurowski, który mówił o współpracy między organami zwalczającymi handel ludźmi w świetle praktyki. Paweł Barabasz, przedstawiciel Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji (IOM – International Organization for Migration) wygłosił referat pt. „Działania IOM w obszarze zapobiegania i przeciwdziałania handlowi ludźmi”. Prezes Fundacji Czas Wolności Agata Witkowska przygotowała wystąpienie pt. „Tworzenie ośrodków dla dzieci po przemocy seksualnej w odpowiedzi na braki pomocy systemowej”.

Naczelnik Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi BK KGP mł. insp. Jarosław Kończyk zaprezentował osiągnięcia i wyzwania Policji w zwalczaniu handlu ludźmi i przeciwdziałaniu mu w ciągu ostatnich 10 lat. Po oficjalnych wystąpieniach przeszła kolej na podziękowania za dotychczasową służbę funkcjonariuszom zajmującym się zwalczaniem handlu ludźmi oraz przedstawicielom instytucji pozarządowych zaproszonych na konferencję. Wszyscy otrzymali pamiątkowe statuetki.

Paweł Ostaszewski

zdj. autor