Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Plan budżetowy

W ostatnim w 2023 r. posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, które odbyło się 28 grudnia 2023 r., uczestniczyli ówczesny zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak i Magdalena Świderska, dyrektor Biura Finansów KGP oraz Rafał Jankowski, szef NSZZ Policjantów, Joanna Rosińska, wiceprzewodnicząca Krajowej Komisji Wykonawczej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji,

i Jacek Łukasik, przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność”. Było to drugie posiedzenie X kadencji Sejmu RP. Na czele sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych stanęła poseł Maria Małgorzata Janyska (KO). Zastąpiła posła Koalicji Obywatelskiej Tomasza Szymańskiego, który 13 grudnia ub.r. został powołany na stanowisko wiceministra w resorcie SWiA. Na stanowiskach zastępców pozostali – wybrani podczas pierwszego posiedzenia komisji – Paweł Hreniak (PiS), Konrad Frysztak (KO), Zbigniew Sosnowski (PSL) oraz Bartosz Romowicz (Polska 2050). Do grona wiceszefów komisji, w miejsce posłanki Janyski, którą wybrano na przewodniczącą komisji, dołączyła posłanka Maria Pępek. Do zakresu działania Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych należą sprawy administracji państwowej oraz bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego.

Etaty i budżet

Komisja rozpatrywała i opiniowała dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2024. Plan budżetowy dla służb mundurowych podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji przedstawił Wiesław Szczepański, sekretarz stanu w MSWiA. I tak w przyszłym roku w policyjnym budżecie zapisano – łącznie – ponad 18,9 mld zł. To o blisko 4,5 mld zł więcej niż w roku 2023. Wzrost kwoty budżetowej wynika ze zwiększenia etatów policyjnych oraz planowanych podwyżek. Według projektu ustawy budżetowej z 19 grudnia 2023 r. (art. 14) ustala się etaty dla funkcjonariuszy Policji w liczbie 108 909. Jest to wzrost o 1800 etatów w stosunku do 2023 r., w tym w związku z powołaniem CBZC, wzrost nastąpi o 500 etatów. Na mocy ustawy z 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025” stan etatów zostanie zwiększony o 1300, w tym z liczby 108 909 etatów funkcjonariuszy przypada dla: „CBŚP – 2054 etaty, KGP – 3905 etatów, jednostek podległych KGP – 770 etatów, komend wojewódzkich – 23 161 etatów, komend powiatowych i miejskich – 77 469 etatów, CBZC – 1300 etatów, Akademii Policji w Szczytnie – 250 etatów. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie funkcjonariuszy Policji wyniesie 9013 zł, a w Akademii Policji 10 747 zł” – mówił podczas posiedzenia wiceminister Wiesław Szczepański, który również wymienił kwoty wynagrodzeń pracowników Policji. „To niestety 6040 zł. Tutaj mamy problem, który kiedyś będziemy musieli rozwiązać. Natomiast w Akademii Policji to 8747 zł” – przedstawiał szczegółowo plan budżetowy minister.

Na inwestycje budowlane Policja zaplanowała kwotę ponad 580 mln zł, a na zakup sprzętu transportowego, łączności, informatycznego, uzbrojenia i techniki specjalistycznej kwotę – ponad 709 mln zł. Z kolei w ramach Funduszu Wsparcia Policji zaplanowano 73 063 mln zł, które są przeznaczone na koszty inwestycyjne, remontowe, zakup towarów i usług czy wypłaty za ponadnormatywny czas służby.

Społeczny głos

Podczas posiedzenia ważny był aspekt poruszony przez stronę związkową. Głos zabrała Joanna Rosińska, która zwróciła uwagę na kilka tematów, budżetowych i dotyczących pracowników Policji. – Ponieważ od 1 stycznia 2024 r. wchodzi wiele nowych regulacji prawnych, które skutkują wzrostem wynagrodzeń minimalnych, aż 80 proc. pracowników Policji będzie musiało mieć wyrównanie wynagrodzenia do minimalnego poziomu. Wchodzą również w życie rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące minimalnego mnożnika w KSC oraz rozporządzenie regulujące premie regulaminowe, które wyłącza m.in. pracowników Policji od rygoru tworzenia takiego funduszu. Czy w budżecie Policji są przewidziane środki na wyrównanie do najniższej krajowej i wspomniane regulacje? Ponieważ bez tych dodatkowych środków, wynagrodzenia, które mają wzrosnąć o 20 proc., a które są zapisane w ustawie budżetowej, niestety zostaną pochłonięte przez te regulacje, czyli wyrównanie do kwoty minimalnej – zaznaczyła. Przedstawicielka związków zawodowych pracowników Policji poprosiła również o spotkanie strony związkowej z ministrem spraw wewnętrznych oraz przypomniała o potrzebie podjęcia regulacji nowelizacji ustawy o służbie cywilnej, aby włączyć z urzędu do służby cywilnej pracowników objętych bezmnożnikowym systemem wynagrodzenia, a zajmujących się pracą administracyjną.

Minister Wiesław Szczepański odpowiedział, że ze względu na bardzo krótki czas procedowania budżetu uwzględnienie wszystkich zgłoszonych aspektów będzie dosyć trudne, jednak nie ma obawy, że kwoty przeznaczone na Policję będą niewystarczające. Przychylił się również do wspólnego spotkania strony związkowej z wiceministrem Czesławem Mroczkiem, aby znaleźć dobre rozwiązania dla pracowników Policji.

Izabela Pajdała