Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Zaangażowanie w pracę w Policji

W blurbie książki Małgorzaty Adamskiej-Chudzińskiej i Norberta Andraszaka „Podejście sytuacyjne w zarządzaniu zaangażowaniem w organizację” czytamy: „Podjęty w monografii problem labilności zaangażowania pracowników oraz słabnącej więzi z organizacją narasta w warunkach zmienności i niepewności. Prowadzi to do licznych odejść z miejsca pracy i strat organizacyjnych w obszarze kapitału ludzkiego”.

Ważnym aspektem tej pozycji są wnikliwe badania i wielopoziomowe analizy współczynników, zmiennych, współzależności i współkomponentów, z którymi warto się zapoznać, zarządzając ludźmi, szczególnie w takiej organizacji, jak Policja.

Główne pytanie postawione przez autorów to: czy istnieje związek między podejściem sytuacyjnym w zarządzaniu a zaangażowaniem pracowników Policji w organizację, przejawiającym się jako silne przywiązanie do niej? Odpowiedzi szukano w badaniach jakościowych (kwestionariusze ankiet) i ilościowych (wywiady eksperckie) przeprowadzonych w grupie 715 policjantów. Analizie poddano również formy zachowań pracowniczych. Praktyczny wymiar dla kadry kierowniczej Policji ma w tym zestawieniu badawczym również wynik oceny stopnia adaptacji badanych menedżerów do sytuacji oraz skuteczności przywództwa sytuacyjnego.

O stylach zarządzania

Autorzy zbadali m.in. rozkład preferencji stylów zarządzania pracownikami przez kadrę kierowniczą w Policji. Wyniki tych badań wskazały, że najczęściej wybieranym stylem jest styl konsultacyjny. Kolejny stosowany to styl wspierający. Następny wśród wybieranych stylów to styl instruktażowy (dyrektywny). Najrzadziej preferowany był styl delegujący. Wybór stylu zarządzania i analiza jego wyboru są istotne, ponieważ wpływają na poziom skuteczności przywództwa sytuacyjnego oraz poziom zaangażowania pracowników. Bardzo ciekawy jest rozdział dotyczący rozkładu preferowanych sposobów zachowań oraz postaw menedżerów w określonych sytuacjach wraz z wariantami możliwych działań, stylu zarządzania i szczeblem zarządzania kadry menedżerskiej Policji. Analizę wzbogaca duży wybór sytuacji uwzględniający specyfikę organizacyjną formacji. Wśród reprezentantów trzech rodzajów szczebla zarządzania najwyższy wynik w skuteczności zarządzania uzyskali menedżerowie średniego szczebla. Była to również grupa respondentów, która w sposób skuteczny operuje wszystkimi czterema stylami zarządzania, co oznacza, że najtrafniej dobierali warianty działań do zastanej sytuacji.

O zaangażowaniu

Uzyskany rezultat badawczy dotyczący zaangażowania pracowników wskazuje na dosyć silną identyfikację emocjonalną policjantów z organizacją. Jednocześnie jednak pozostanie w strukturze Policji nie jest przez nich rozpatrywane w kontekście poczucia konieczności. Autorzy monografii nie pominęli również źródeł zaangażowania podwładnych w organizację z uwzględnieniem stażu pracy. Dla starszych stażem policjantów motywujące są dodatkowe premie i awanse, relacje interpersonalne, szacunek i przydatność wiedzy i doświadczenia nagromadzonych przez lata służby w Policji. Dla młodszych stażem istotny czynnik to docenienie i wyróżnienie w związku z jakąś interwencją czy sytuacją, wyposażenie miejsca służby w nowoczesny sprzęt. Ważne są też wzorce – autorytet zaangażowanego przełożonego oraz sprawiedliwe traktowanie i atmosfera współpracy. Młodzi respondenci zwrócili również uwagę na możliwość realizowania nowych zadań i uczestniczenia w szkoleniach podnoszących ich kompetencje.

O autorach

Małgorzata Adamska-Chudzińska – doktor habilitowana w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierownik Katedry Psychologii i Dydaktyki w Instytucie Zarządzania. Kierownik projektów badawczych i autorka publikacji z zakresu psychospołecznych problemów zarządzania i uwarunkowań sprawności zawodowej człowieka w organizacji.

kom. Norbert Andraszak – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Oficer polskiej Policji z dwudziestoletnim stażem służby. Uczestnik wielu kursów i szkoleń policyjnych zarówno krajowych, jak i zagranicznych (m.in. misje w Kosowie i na Węgrzech, ćwiczenia EUPST we Francji).

Małgorzata Adamska-Chudzińska, Norbert Andraszak, Podejście sytuacyjne w zarządzaniu zaangażowaniem w organizację, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2023.

Izabela Pajdała