Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Szkolenia dla ekspertów

Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP, w kooperacji z komendami wojewódzkimi i Komendą Stołeczną Policji oraz w ramach współpracy z instytucjami państwowymi i stowarzyszeniami, organizuje szkolenia tematyczne ukierunkowane na poszczególne obszary zwalczania przestępczości ekonomicznej.

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Sygnał jest kontynuowany cykl edukacyjny na 20-lecie działalności stowarzyszenia, poświęcony problematyce ochrony własności intelektualnej i walki z kradzieżą TV w internecie, objęty honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji. Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia dotyczące sharingu, stremingu, IPTV, strategii „follow the money”, aspektów zwalczania piractwa internetowego, wykorzystania narzędzi operacyjno-rozpoznawczych i praktycznego zastosowania narzędzi informatycznych w analizie kryminalnej na potrzeby zwalczania przestępczości przeciwko własności intelektualnej. Część warsztatowa szko-lenia została opracowana przez wykładowców Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W 2023 r. warsztaty szkoleniowe przeprowadzono w garnizonach: kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, a przedsięwzięciem objęto dotychczas ponad 400 funkcjonariuszy.

W maju br. w kooperacji z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska uruchomiono cykl stacjonarnych szkoleń z zakresu zwalczania i przeciwdziałania przestępczości środowiskowej w obszarze gospodarowania odpadami oraz transportowania odpadów w ruchu krajowym i międzynarodowym. Szkolenie jest ukierunkowane na omówienie praktycznych aspektów zwalczenia nielegalnego gospodarowania odpadami, w tym transportu, przetwarzania oraz ich utylizacji. Inauguracja cyklu edukacyjnego przeznaczonego dla funkcjonariuszy Policji zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej odbyła się w KWP w Łodzi. W ramach kontynuacji wymienionego przedsięwzięcia do czerwca 2024 r. jest planowane przeprowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy pozostałych garnizonów Policji.

W ramach współpracy z Polską Izbą Ubezpieczeń są organizowane w formie stacjonarnej warszta-ty poświęcone tematyce przeciwdziałania, ujawniania i zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej. Szkolenie obejmuje funkcjonariuszy zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej komend wojewódzkich, miejskich/rejonowych, powiatowych Policji. W ramach rozpoczętego w maju br. cyklu edukacyjnego przeszkolono prawie 400 funkcjonariuszy z garnizonów dolnośląskiego, śląskiego, pomorskiego, łódzkiego i stołecznego. Do końca 2023 r. przedsięwzięciem zostaną objęte pozostałe garnizony Policji.

Również w maju br. uruchomiono cykl stacjonarnych warsztatów szkoleniowych z zakresu praktycznych aspektów zwalczania zjawisk korupcji dla funkcjonariuszy zajmujących się zwalczaniem korupcji w komendach wojewódzkich, miejskich/rejonowych i powiatowych Policji. Program przedsięwzięcia obejmuje zagadnienia związane ze zwalczaniem przestępczości korupcyjnej, uzyskiwania informacji czy właściwego gromadzenia materiału dowodowego w sprawach korupcyjnych. W warsztatach szkoleniowych przeprowadzonych dotychczas w garnizonach zachodniopomorskim, lubuskim, opolskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i dolnośląskim wzięło udział prawie 300 policjantów. Do grudnia 2023 r. jest planowane przeprowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy pozostałych garnizonów Policji.

Niezależnie od przedsięwzięć realizowanych w formie stacjonarnej, materiały szkoleniowe są udostępniane funkcjonariuszom za pośrednictwem platform e-learningowych czy webinariów, np. za pomocą platformy e-learningowej udostępnionej przez Stowarzyszenie Sygnał, zawierającej treści szkoleniowe dotyczące zwalczania kradzieży treści wideo w internecie. Policjanci mogą uczestniczyć w cyklicznych webinariach organizowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w ramach projektu CEDUR obejmujących problematykę związaną m.in. z identyfikacją ryzyk i zagrożeń wynikających z przestępczości na rynku finansowym czy wykorzystywania pseudoplatform inwestycyjnych w celach przestępczych. Od stycznia 2023 r. w webinariach uczestniczyło ponad 1100 funkcjonariuszy.

Przedsięwzięciem szkoleniowym są także wykłady ekspertów Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego z zakresu sprawozdawczości finansowej, realizowane w ramach zapisów porozumienia zawartego między Komendantem Głównym Policji a Polską Agencją Nadzoru Audytowego. Tematyka szkoleń obejmuje zagadnienia związane m.in. ze sprawozdawczością finansową spółek, nadużyciami finansowymi w księgach/sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw, procesem badania sprawozdania finansowego czy nieprawidłowościami w badaniu wycen, jak również elementów skonsolidowanych i łącznych sprawozdań finansowych. Materiały szkoleniowe są udostępniane za pośrednictwem sieci CWI.

oprac. EM