Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Postępowanie dyscyplinarne a nagrody i wyróżnienia

Wpływ postępowania dyscyplinarnego na udzielanie wyróżnień oraz przyznawanie nagród motywacyjnych, o których mowa odpowiednio w art. 87 i art. 110a ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, z późn. zm.), budzi duże zainteresowanie i wątpliwości policjantów.

W myśl przywołanego art. 87 ustawy o Policji policjantowi, który wzorowo wykonuje obowiązki, przejawia inicjatywę w służbie i doskonali kwalifikacje zawodowe, mogą być udzielane wyróżnienia w postaci pochwały, krótkoterminowego dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych, przyznania odznaki resortowej lub przedterminowego mianowania na wyższy stopień policyjny. Niezależnie od tych wyróżnień, na podstawie art. 110a ustawy o Policji policjantowi mogą być przyznawane nagrody motywacyjne, w formie pieniężnej lub rzeczowej, za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, wykazywane w służbie męstwo, inicjatywę oraz pełnienie służby w trudnych warunkach. Wyróżnienia oraz nagrody motywacyjnej nie udziela się jednak policjantowi ukaranemu karą dyscyplinarną (przed jej zatarciem) oraz skazanemu wyrokiem sądu lub w stosunku do którego postępowanie karne zostało warunkowo umorzone (przez okres roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia).

Jak wynika z powyższych przepisów, warunkiem udzielenia wyróżnienia oraz przyznania nagrody motywacyjnej jest m.in. wzorowe wykonywanie obowiązków (zadań służbowych). Należy przez to rozumieć wzorowe wykonywanie ogółu obowiązków (zadań służbowych), co oznacza, że na potrzeby ewentualnego udzielenia wyróżnienia lub przyznania nagrody ocenie podlega całościowa postawa policjanta za określony czas, a nie realizacja każdego obowiązku czy zadania służbowego z osobna. To zaś implikuje stwierdzenie, że w sytuacji wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, którego wynik może mieć wpływ na przedmiotową ocenę, udzielenie wyróżnienia lub przyznanie nagrody za określony czas byłoby przedwczesne, bowiem mogłoby okazać się nieuzasadnione. Należy przy tym pamiętać, że w myśl art. 134i ust. 1 ustawy o Policji postępowanie dyscyplinarne wszczyna się, jeżeli zachodzi przypuszczenie popełnienia przez policjanta przewinienia dyscyplinarnego. Jak wskazuje doświadczenie zawodowe, efektem zdecydowanej większości merytorycznie zakończonych postępowań dyscyplinarnych jest stwierdzenie winy obwinionego policjanta. Tym samym nie można uznać, że policjanci wykonują obowiązki (zadania służbowe) wzorowo, a zatem udzielenie im wyróżnienia lub przyznanie nagrody motywacyjnej za okres, który (choćby częściowo) objęty jest postępowaniem dyscyplinarnym, okazałoby się niezasadne. Co więcej – byłoby sprzeczne z zasadami wynikającymi ze wskazanych przepisów ustawy pragmatycznej.

Jeżeli natomiast w wyniku postępowania dyscyplinarnego okaże się, że w przypadku obwinionego policjanta nie zachodzą okoliczności wyłączające udzielenie wyróżnienia lub przyznania nagrody motywacyjnej, należy uznać, iż nic nie stoi na przeszkodzie dokonaniu przez właściwego przełożonego oceny sposobu wykonywania obowiązków (zadań służbowych) przez tego policjanta w danym okresie objętym, choćby częściowo, wskazanym postępowaniem, oraz udzieleniu mu lub przyznaniu w wyniku tej oceny odpowiednio – wyróżnienia lub nagrody motywacyjnej. Kierować się wszakże należy treścią art. 87 i art. 110a ustawy o Policji. Innymi słowy – jeżeli postępowanie dyscyplinarne wykaże, że obwiniony policjant nie popełnił zarzucanego mu czynu oraz ponadto jego całościowa postawa oceniana za określony czas spełnia przesłanki wskazane w tych przepisach pragmatyki służbowej, przełożony tego policjanta ma możliwość udzielenia mu wyróżnienia lub przyznania nagrody motywacyjnej na tych samych zasadach jak w sytuacji, gdyby nie toczyło się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, z uwzględnieniem również okresu, w którym odstąpiono od wyróżnienia policjanta.

oprac. pm