Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium

Uzupełniono centralny zbiór dossier o 420 szczegółowych wykazów na temat sposobów popełniania przestępstw przez poszczególnych kasiarzy, włamywaczy mieszkaniowych, handlarzy żywym towarem, kieszonkowców, oszustów międzynarodowych oraz o ich tożsamości i przeszłości kryminalnej. Centralny rejestr fotograficzny powiększył się o 5670 fotografii.

90 LAT TEMU

Listopad 1932

Centrala Służby Śledczej PP opublikowała sprawozdanie ze swych działań za trzy kwartały 1932 r. W tym okresie skierowano do sądów 1181 spraw o sfałszowanie banknotów i 6086 o podrobienie monet. Do urzędu wpłynęło 45 560 kart daktyloskopijnych. Przez porównanie nowego materiału z dawnym ujawniono 869 przestępców podających fałszywe nazwiska i starających się w ten sposób ukryć przed wymiarem sprawiedliwości. Wśród nich było 331 poszukiwanych listami gończymi. Krajowych wywiadów daktyloskopijnych załatwiono w tym okresie sprawozdawczym – 876, zagranicznych – 2772. Napływały one z całego świata. Wykonano 702 ekspertyzy śladów linii papilarnych ujawnionych na miejscu przestępstwa, przyczyniając się do wykrycia sprawców włamań i kradzieży, a także ustalenia tożsamości znalezionych zwłok. Uzupełniono centralny zbiór dossier o 420 szczegółowych wykazów na temat sposobów popełniania przestępstw przez poszczególnych kasiarzy, włamywaczy mieszkaniowych, handlarzy żywym towarem, kieszonkowców, oszustów międzynarodowych oraz o ich tożsamości i przeszłości kryminalnej. Centralny rejestr fotograficzny powiększył się o 5670 fotografii.

21 XI – W KG PP odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Organizacyjnego „Towarzystwa Wiedzy Policyjnej”, którego głównym zadaniem będzie krzewienie i popularyzowanie wiedzy policyjnej oraz rozpowszechnianie wiadomości o roli i działalności Policji wśród ogółu społeczeństwa w taki sposób, aby stało się ono kuźnią polskiej myśli policyjnej. Uczestniczący w zebraniu komendant główny PP płk Janusz Jagrym-Maleszewski życzył organizatorom sukcesów w tym ambitnym przedsięwzięciu, wyrażając nadzieję, iż w tej kuźni będą się rodzić i formować myśli oraz doktryny policyjne, plasując polskich funkcjonariuszy wśród najlepszych stróżów prawa. W końcowej części obrad wybrano komisję statutową w składzie: inspektorzy PP: Nowodworski i Kaufman, podinsp. Piątkiewicz oraz nadkomisarze: Kusiński i Misiewicz.

26 XI – Komendant główny PP udekorował Krzyżem Zasługi za Dzielność rannego policjanta podkom. Władysława Kudzewicza: za wyjątkowe męstwo wykazane podczas walki z bandytami koło wsi Trojanówka (gm. Maniewicze, woj. wołyńskie). Akt dekoracji odbył się w szpitalu im. Marszałka Piłsudskiego w Warszawie, gdzie przebywa ranny policjant po amputacji lewej nogi. Nie udało się jej uratować z uwagi na komplikacje medyczne (noga była już raz przestrzelona w czasie wojny z bolszewikami w 1920 r.).

40 LAT TEMU

Listopad 1982

Przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego utworzono Podyplomowe Studium Kryminalistyki. Jest to efekt dobrej współpracy wrocławskiego ośrodka akademickiego z tamtejszą Komendą Wojewódzką MO. Przedsięwzięcie zyskało akceptację i poparcie Departamentu Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW. Obecnie trwa nabór słuchaczy na pierwszy rok nauki. Zajęcia będą się odbywać w cyklach trzydniowych organizowanych raz w miesiącu. Pierwszeństwo mają inspektorzy służb operacyjnych i dochodzeniowo-śledczych z woj. wrocławskiego oraz wykładowcy z ośrodków szkolenia we Wrocławiu i Brzegu.

W Siedlcach obradował II Wojewódzki Zjazd Kół Rodziny Milicyjnej, któremu przewodniczyła ppłk Zofia Bojarska-Zygler, przewodnicząca Krajowego Zespołu ds. KRM. Zjazd pozytywnie ocenił działalność organizacji w minionym okresie oraz uchwalił program działania na najbliższą kadencję. Wybrano nowy skład wojewódzkiego zespołu ds. KRM. Funkcję przewodniczącej powierzono ponownie ppor. Ninie Paduch.

10 XI – Do największych z zapowiadanych wcześniej przez „Solidarność” akcji protestacyjnych doszło na ulicach Wrocławia, Krakowa i Warszawy. Scenariusz wszędzie był ten sam: grupy młodych w większości osób „uzbrojonych” w kije, metalowe pręty, kamienie i proce, na widok nadjeżdżających kolumn wozów milicyjnych i wojskowych ruszały do ataku, obrzucając pojazdy kamieniami i metalowymi przedmiotami. Na widok policyjnych oddziałów i użytych środków chemicznych demonstrujący znikali w bramach.

12 XI – Decyzją władz PRL zwolniono z internowania Lecha Wałęsę, przewodniczącego NSZZ „Solidarność”. Został zatrzymany w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. Ostatnie sześć miesięcy był przetrzymywany w ośrodku wypoczynkowym Urzędu Rady Ministrów w Arłamowie (Bieszczady).

20 LAT TEMU

Listopad 2002

13 XI – Szef służby cywilnej Jan Pastwa ogłosił wyniki konkursu na najbardziej przyjazny urząd administracji w 2002 r. Jednym z dwóch głównych laureatów została Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu (woj. wielkopolskie) za promowanie nowego wizerunku człowieka w mundurze – jako osoby pomocnej i przyjaznej, co uzasadniono w werdykcie. Jej komendantem, który codziennie wciela te cechy w życie, jest . insp. Tadeusz Prokop kierujący tą jednostką od pięciu lat (więcej o gostyńskiej laureatce znajdziesz na ).

15–17 XI – W Strasburgu obradował V Kongres Europejskiej Rady Związków Zawodowych Policji (CESP) – pozarządowej organizacji przy Radzie Europy, jednej z trzech europejskich central związkowych policjantów. W rezolucji końcowej przypomniano o konieczności poszanowania przez wszystkich policjantów Deklaracji praw człowieka i obywatela, Powszechnej deklaracji praw człowieka, Europejskiej konwencji praw człowieka oraz dokumentów dotyczących policji, wypracowanych w Radzie Europy, a szczególnie Europejskiego kodeksu etyki policji. Odniesiono się z dezaprobatą do występujących w niektórych krajach naruszeń swobody w działalności policyjnych związków zawodowych, wskazując, że sytuacja taka występuje w Belgii, Czechach, Litwie i Polsce. Nowym prezydentem CESP został Rafael Gasso Peralta z Hiszpanii, a jednym z wicesekretarzy generalnych – polski delegat Antoni Duda, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

29 XI – Pięciolecie działalności Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach stało się okazją do spotkania darczyńców, kierownictwa Policji, wolontariuszy i pełnomocników w komendach wojewódzkich, przedstawicieli rady i zarządu fundacji oraz jej podopiecznych. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością minister spraw wewnętrznych i administracji Krzysztof Janik oraz komendant główny Policji gen. insp. Antoni Kowalczyk. Prezes fundacji podinsp. Irena Zając przypomniała początki udzielania pomocy wdowom i sierotom po poległych funkcjonariuszach. Nie były one łatwe, ale udało się pokonać wszystkie bariery. Obecnie pod opieką fundacji znajduje się 300 dzieci oraz osierocone rodziny, których sytuacja finansowa również wymaga wsparcia. Minister Janik zapewnił, że idea pomocy podopiecznym fundacji jest mu bliska i będzie robił wszystko, aby nie były one pozostawione samym sobie.

JERZY PACIORKOWSKI

Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

Więcej informacji historycznych znajdziesz na stronie.