Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

O szamotulskich funkcjonariuszach PP

Przybywa funkcjonariuszy Policji Państwowej, których mogiły są wpisane do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Miejsca pochówku są oznaczane specjalnymi tabliczkami.

Na wniosek Fundacji Pamięci Policji Państwowej II RP, we współpracy z KPP w Szamotułach oraz ZT NSZZ Policjantów, Biuro Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN w Warszawie dokonało wpisu do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski mogił szamotulskich funkcjonariuszy Policji Państwowej. Są to:

kom. Józef Holzhausen (1892–1948) – komendant powiatowy Policji Państwowej w Szamotułach w latach 1932–1939. Podczas okupacji niemieckiej współpracownik Armii Krajowej. Po 1945 r. represjonowany i więziony przez Urząd Bezpieczeństwa pod zarzutem wrogiej działalności polegającej m.in. na przynależności i tworzeniu struktur organizacji Wolność i Niezawisłość w Szamotułach. Pochowany na cmentarzu w Szamotułach.

• kom. Stanisław Skąpski (1890–1951) powstaniec wielkopolski, komendant powiatowy Policji Państwowej w Szamotułach w latach 1924–1932. Represjonowany przez niemieckiego okupanta. Po 1945 r. szykanowany i więziony przez Urząd Bezpieczeństwa pod zarzutem m.in. „czynienia przygotowań do obalenia przemocą ustroju”. Pochowany na cmentarzu w Ostrorogu.

przod. Adam Górski (1888–1953) – funkcjonariusz Żandarmerii Krajowej byłej dzielnicy pruskiej strzegący granicy pod Obrzyskiem w czasie powstania wielkopolskiego oraz członek organizacji Wolność i Niepodległość. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Szamotułach.

• przod. Walenty Wika (1898–1985) – funkcjonariusz Policji Państwowej w Szamotułach, uczestnik powstania wielkopolskiego. Pochowany na cmentarzu parafialnym we Wronkach.

st. post. Jakub Kołodziej (1891–1974) – funkcjonariusz Policji Państwowej, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej

w sztabie 3. Dywizji Piechoty armii gen. Hallera. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Chojnie.

Ewidencję grobów osób, które spełniają kryteria określone w art. 2 ust. 1 ustawy z 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, prowadzi Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN. Ewidencja obejmuje groby weteranów walk o niepodległość znajdujące się na terytorium Polski oraz poza jej granicami. Wpis do ewidencji może być dokonany na wniosek osoby fizycznej, fundacji, stowarzyszenia, kościoła lub związku wyznaniowego, innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Wnioski dotyczące wpisu do ewidencji grobów weteranów walk o niepodległość położonych poza granicami Polski składają konsulowie RP. Wnioski można składać listownie bądź osobiście w Biurze Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Centrali IPN w Warszawie lub w Oddziałowych Biurach Upamiętniania Walk i Męczeństwa – adresy dostępne na stronie internetowej IPN w zakładce „Upamiętnianie”.

ipk

zdj. KPP w Szamotułach