Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium

KGPP opublikowała dane statystyczne dotyczące stanu „nasycenia” policją w Polsce, w porównaniu z innymi państwami. Wynika z nich, że na jednego funkcjonariusza policji przypada mieszkańców – dla przykładu – w: Chile – 235; Austrii – 405, Turcji – 451, Czechosłowacji – 476, Jugosławii – 521, Portugalii – 606, Bułgarii – 610, Hiszpanii – 638, Włoszech – 668, Prusach – 783, Japonii – 970, Francji – 969, Polsce – 1053.

90 LAT TEMU

kwiecień 1932

Komenda Główna PP opublikowała dane statystyczne dotyczące stanu „nasycenia” policją w Polsce, w porównaniu z innymi państwami. Wynika z nich, że na jednego funkcjonariusza policji przypada mieszkańców – dla przykładu – w: Chile – 235; Austrii – 405, Turcji – 451, Czechosłowacji – 476, Jugosławii – 521, Portugalii – 606, Bułgarii – 610, Hiszpanii – 638, Włoszech – 668, Prusach – 783, Japonii – 970, Francji – 969, Polsce – 1053.

Za zgodą komendanta głównego PP frekwentanci (dziś: słuchacze) kursów ze szkoły dla oficerów korzystają (minimum raz w miesiącu), w dni wolne od zajęć, z wycieczek po Warszawie i Mazowszu, poznając zabytki architektury oraz miejsca związane z historią Polski.

1–2 IV – W Warszawie, w sali konferencyjnej KG PP, odbył się doroczny walny zjazd delegatów Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia” ze wszystkich komend wojewódzkich. W naradzie uczestniczył komendant główny PP płk Janusz Jagrym Maleszewski, który w swoim wystąpieniu mocno podkreślił idee stowarzyszenia oraz zaangażowanie jego członków w działaniach mających na celu niesienie pomocy funkcjonariuszom Policji Państwowej drogą tworzenia i utrzymywania domów leczniczych, domów dla ozdrowieńców oraz stacyj i kolonij odpoczynkowych. A w wypadkach szczególnych – udzielaniu im i członkom ich rodzin zapomóg na cele kuracyjne. Po przedstawieniu sprawozdania z działalności stowarzyszenia w roku 1931, dyskutowano – między innymi – nad realizacją zadań w roku bieżącym. Za priorytety uznano budowę letniego pawilonu w Busku oraz modernizację sanatorium w Tatarowie, aby przygotować go do funkcjonowania całorocznego. Na zakończenie zjazdu przeprowadzono wybory zarządu oraz komisji rewizyjnej. Do zarządu wybrano: podinsp. Euzebiusza Mariana Zielińskiego, nadkom. Józefa Frankiewicza, podkom. Ludwika Feliksa Litwina oraz starszych przodowników: Franciszka Ejmego i Władysława Głuchowskiego. Do komisji rewizyjnej wybrano: podinsp. Adama Abczyńskiego oraz nadkomisarzy: Bolesława Kasińskiego i Czesława Kaczorowskiego. Stanowisko prezesa Zarządu PDZ powierzono ponownie podinsp. Euzebiuszowi Marianowi Zielińskiemu; wiceprezesem został nadkom. Józef Frankiewicz.

40 LAT TEMU

kwiecień 1982

Sytuacja w kraju: Nadal obowiązuje stan wojenny, delegalizowane są kolejne instytucje i ograniczane kolejne swobody obywatelskie. • Powstają kościelne Komitety Pomocy Internowanym, Aresztowanym, Skazanym i Pozbawionym Pracy oraz Ich Rodzinom.

• Opublikowano tezy Prymasowskiej Rady Społecznej przedstawiające propozycje stopniowego wychodzenia ze stanu wojennego. Szczególną pozycję przyznano reaktywowaniu „Solidarności”. • Wznowiono nadawanie II programu telewizji oraz programu III Polskiego Radia. • Z zapisów MSW: „9 kwietnia w liceum ogólnokształcącym w Krośnie ujawniono nielegalną organizację pod nazwą Młoda Polska. Członkowie grupy – 6 uczniów – zajmowali się wykonywaniem napisów, sporządzaniem i kolportażem ulotek, a w przyszłości planowali podjęcie działań terrorystycznych”. • 12 kwietnia Radio „Solidarność” nadało w Warszawie pierwszą audycję. • 22 kwietnia powołana została Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”, najważniejsza struktura kierująca podziemiem antykomunistycznym. • 28 kwietnia – złagodzenie rygorów stanu wojennego; zwolniono lub urlopowano tysiąc internowanych. • 29 kwietnia – w kancelarii sejmowej został złożony tzw. List 44 w proteście przeciwko represjonowaniu działaczy opozycyjnych. • Na cmentarzu partyzanckim w Kielcach umieszczono symboliczny krzyż katyński.

W Warszawie odbyła się pierwsza konferencja wyborcza Zarządu Rad Funkcjonariuszy MO w MSW i KG MO. Wzięli w niej udział przewodniczący rad w poszczególnych jednostkach organizacyjnych centrali, członkowie zarządu, przedstawiciele służb socjalnych w resorcie oraz zaproszeni goście. Po referacie przedstawiającym założenia programowe zarządu rad funkcjonariuszy rozpoczęła się wielogodzinna dyskusja, podczas której podkreślano doniosłość uchwały Rady Ministrów powołującej rady, wskazując zarazem na wielość i różnorodność problemów, jakimi powinny się zająć rady funkcjonariuszy. Na koniec dokonano wyboru 12-osobowego prezydium oraz przewodniczącego Zarządu Rad FMO w jednostkach MSW i KG MO, którym został ppłk Sławomir Sitek.

21 IV – Ocenie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w I kwartale 1982 r. oraz zadaniom milicji na najbliższy okres była poświęcona narada zastępców komendantów wojewódzkich MO ds. służby milicji, zorganizowana w Warszawie. W naradzie wziął udział aktyw kierowniczy KG MO, a przewodniczył jej komendant główny formacji gen. bryg. Józef Beim. Dyskusja dotyczyła trudnych problemów pracy wykrywczej. Wiele miejsca poświęcono też sprawom działań profilaktycznych oraz rozwinięcia szerokiego frontu współdziałania społecznego na rzecz bezpieczeństwa i porządku. Podkreślano, że w tych działaniach należy sięgać po sojuszników skupiających się w Obywatelskich Komitetach Odrodzenia Narodowego.

20 LAT TEMU

kwiecień 2002

6 IV – Prezydent RP ułaskawił byłego policjanta Jana G. skazanego na pięć lat więzienia za przekroczenie granic obrony koniecznej, przychylając się w ten sposób do licznych próśb kierowanych do niego w tej sprawie, w tym m.in. przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów przy KSP. Z prośbą o skorzystanie z prerogatyw konstytucyjnych i ułaskawienie skazanego wystąpił minister MSWiA Krzysztof Janik. W imieniu wszystkich policjantów taką samą prośbę skierował do Prezydenta RP komendant główny Policji nadinsp. Antoni Kowalczyk.

8 IV – 15 polskich policjantów z kontyngentu pełniącego misję pokojową w Mitrowicy (Kosowo) wykonujących służbę patrolową zostało rannych (w tym jeden ciężko) w czasie zamieszek w okolicy rzeki Ibar rozdzielającej Mitrowicę na część północną (serbską) i południową (albańską). Zostali obrzuceni granatami ręcznymi oraz ostrzelani z broni automatycznej przez Serbów.

10 IV – Ukazało się orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który rozstrzygnął, że przepisy zakazujące przynależności do partii politycznych przedstawicieli niektórych zawodów i służb, w tym policjantów, są zgodne z konstytucją (dyspozycje dotyczące zakazu przynależności do partii politycznych  zaskarżył rzecznik praw obywatelskich, uznając, że łamią one prawo do wolności obywatelskiej).

16 IV – Odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Doradczego Komendanta Głównego Policji mającego pełnić rolę konsultacyjną i opiniodawczą w sprawach związanych z ładem i porządkiem publicznym. Zaproszono do niego 19 osób podejmujących w pracach naukowych bądź w publicystyce problemy związane z działalnością Policji. Merytorycznym tematem pierwszego posiedzenia były założenia Narodowego Programu Zapobiegania Przestępczości.

18 IV – Sejm znowelizował ustawę o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych, obowiązującą od 6 kwietnia 2002 r. Zmodyfikowano m.in. pozycję Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej, umiejscawiając je w strukturze KGP oraz czyniąc jego zwierzchnikiem komendanta głównego Policji.

JERZY PACIORKOWSKI
Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP
Więcej informacji historycznych znajdziesz na stronie.