Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium

W kinoteatrze „Majestic” w Warszawie odbyła się premiera filmu „Bezimienni bohaterowie”, pierwszego polskiego fabularnego obrazu poświęconego funkcjonariuszom Policji Państwowej. Premierę zaszczycił swoją obecnością sam Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki, którego powitał komendant główny PP płk Janusz Jagrym Maleszewski.

90 LAT TEMU
Styczeń 1932

W KG PP analizowany jest projekt reorganizacji Rezerwy PP m.st. Warszawy, mający na celu podniesienie skuteczności działania oddziału. Spodziewany efekt ma być osiągnięty zarówno drogą poprawy sprawności technicznej oddziału stałego pogotowia, jaki znajduje się w jej składzie, jak również wyeliminowania z jej struktury pododdziałów o charakterze gospodarczym.

1 I – Wszedł w życie rozkaz nr 554/III KG PP, będący instrukcją w sprawie organizacji obowiązkowego doszkalania w macierzystych posterunkach szeregowych funkcjonariuszy. Komendant główny PP nakazuje w nim prowadzenie systematycznych zajęć z policyjnego rzemiosła metodą łączenia teorii z praktyką, pod okiem doświadczonych przełożonych oraz instruktorów z komend powiatowych. Ten sposób przyswajania wiedzy, jak twierdzą eksperci, daje najlepsze rezultaty.

7 I – W kinoteatrze „Majestic” w Warszawie odbyła się premiera filmu „Bezimienni bohaterowie”, pierwszego polskiego fabularnego obrazu poświęconego funkcjonariuszom Policji Państwowej. Premierę zaszczycił swoją obecnością sam Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki, którego powitał komendant główny PP płk Janusz Jagrym Maleszewski. Na seansie obecni byli również: marszałek senatu Władysław Raczkiewicz, szefowie służb mundurowych, wojewodowie Jaroszewicz i Twardo oraz członkowie policyjnego korpusu. Film wyreżyserowany przez Michała Waszyńskiego, którego scenariusz napisał Eugeniusz Bodo (sam wcielił się w rolę komisarza policji Szczerby), został przyjęty z dużym zainteresowaniem. Stołeczna prasa podkreślała jego życiowy realizm (walka z przestępczością), dobre tempo, trzymanie widza od początku do końca w napięciu. „Expres Poranny” napisał m.in., że treść „Bezimiennych bohaterów” nie da się zamknąć w ramach określenia „sensacyjny”. Film ten ma również posmak propagandy, chociaż nie powstał w celu propagowania policji. Należy on również do rodzaju tzw. filmów salonowych. Jest oryginalną i udaną próbą stworzenia filmu polskiego o charakterze odrębnym. Recenzenci chwalili również grę aktorów, wśród których wyróżniali się: Eugeniusz Bodo, Maria Bogda, Stefan Jaracz, Wiktor Biegański, Zula Pogorzelska, Stanisław Sielański i inni.

16 I – Podczas obrad sejmowej Komisji Budżetowej wystąpił minister spraw wewnętrznych Bronisław Pieracki. Odnosząc się do kolejnej decyzji rządu zmniejszającej budżet MSW na rok 1932 (z 253 mln zł do 213 mln zł), stwierdził, że – choć z ciężkim sercem, ale znając trudną sytuację finansową państwa, musi się na nią zgodzić. Krytycznie wypowiedział się też o środkach przeznaczonych dla Policji. 113 mln zł to kwota, której niepodobna już zmniejszyć – oświadczył. I dodał: Bezpieczeństwo ustroju politycznego w państwie i bezpieczeństwo życia obywateli nie może podlegać falowaniu nastrojów parlamentarnych. Zarzut, że mamy za dużo policji, jest niesłuszny, bo gdy za granicą wzrasta ona stale, to u nas ze wzrostem ludności się zmniejsza. W porównaniu z większością państw europejskich najwięcej mieszkańców na jednego policjanta przypada w Polsce, bo 1056.

40 LAT TEMU
Styczeń 1982

Sytuacja w kraju uległa pewnej poprawie, na ulice wróciły spokój i porządek. Zasługa w tym m.in. wyjątkowo silnych mrozów i zaśnieżonej zimy. W dalszym ciągu występują jednak duże kłopoty z zaopatrzeniem w artykuły żywnościowe. Nasiliły się też zjawiska spekulacji tymi artykułami, oszustwa na szkodę konsumentów oraz wprowadzanie do obiegu fałszywych kart zaopatrzeniowych. Głównie na alkohol, papierosy, mięso i wędliny. W ocenie funkcjonariuszy z Biura do Walki z Przestępstwami Gospodarczymi KG MO sprzedaż mięsa poza kartkami w uspołecznionych sklepach sięga 15 proc. całego obrotu masą mięsną. W niektórych przypadkach wynosi nawet 40–70 proc.

Idea honorowego dawstwa krwi wśród funkcjonariuszy służb mundurowych – pomimo różnych perturbacji organizacyjnych – cieszy się niezmiennym prestiżem społecznym. Dowodem na to są liczne kluby HDK działające we wszystkich niemal większych jednostkach milicji. Na podkreślenie zasługuje również idea szlachetnej rywalizacji między nimi o miano „najlepszego propagatora i organizatora honorowego krwiodawstwa”. W garnizonie warszawskim tytuł ten od 3 lat należy do członków klubu HDK, istniejącego przy Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej MO. Kieruje nim mł. chor. Andrzej Jedliński, który ma już na swoim koncie 16,5 l oddanej krwi oraz odznakę Zasłużonego Dawcy Krwi II stopnia. Do rekordzistów należą też: mjr Marek Dreczka – naczelnik wydziału, sierż. szt. M. Berłowski, plut. D. Zarzycki i inni.

8 I – W województwie płockim ogłoszono stan klęski żywiołowej na skutek groźnej powodzi, spowodowanej olbrzymim zatorem lodowym na Wiśle. Spiętrzone do niespotykanych dotąd rozmiarów masy wód, pozbawione naturalnego ujścia, zalały kilkanaście tysięcy hektarów użytków rolnych. Woda wtargnęła do blisko 3000 budynków mieszkalnych i wiejskich zagród. Lewobrzeżna dzielnica Płocka – Radziwie również została zalana. Tysiące ludzi ewakuowano. Od początku pospieszyli im z pomocą, nierzadko ryzykując własnym życiem i zdrowiem, funkcjonariusze MO, żołnierze WP, strażacy, a także wolontariusze z różnych organizacji społecznych.

20 LAT TEMU
Styczeń 2002

W projekcie budżetu na rok 2002, przygotowanym przez  Departament Budżetu MSWiA dla sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, łączne nakłady na Policję wynoszą ok. 5,1 mld zł. Oznacza to realny spadek środków o 5,9 proc. w stosunku do roku minionego. Ponad 60 proc. tych nakładów przeznaczono na komendy powiatowe i komisariaty Policji. Zaplanowano ogółem 103 309 etatów kalkulacyjnych policjantów (ponad 74 tys. w komendach powiatowych i komisariatach) i 18 260 pracowników cywilnych. Niemal 59,8 tys. funkcjonariuszy będzie służyć w prewencji, a ponad 32 tys. w służbie kryminalnej. Projekt budżetu państwa na bieżący rok przewiduje pozostawienie wynagrodzeń pracowników oraz uposażeń i świadczeń funkcjonariuszy na poziomie roku 2001 – przeciętne uposażenie policjantów, łącznie z nagrodą roczną za 2001 r., ukształtuje się (brutto w zł) na poziomie: w KGP – 3754, w jednostkach bezpośrednio jej podporządkowanych – 3357, w KWP – 2731, w komendach powiatowych i miejskich – 2443.

Na zakup sprzętu i uzbrojenia przeznaczono ogółem blisko 107 mln zł. Najwięcej środków zostanie wykorzystanych na zakup sprzętu łączności, środków transportu oraz techniki specjalnej (m.in. ambulansów kryminalistycznych, rozbudowę bazy DNA i systemu AFIS). Inwestycje będą wyjątkowo niskie – tylko na ok. 7 mln zł.

1 I – Zmiany kadrowe. Rozstrzygnięto  konkurs na stanowisko komendanta stołecznego Policji. Zwycięzcą został insp. Ryszard Siewierski (lat 52), funkcjonariusz z 31-letnim doświadczeniem zawodowym. W Policji przeszedł wszystkie szczeble służbowej kariery, od referenta operacyjno-dochodzeniowego w komisariacie, poprzez komendanta posterunku, inspektora w wydziałach ds. przestępczości gospodarczej i dochodzeniowo-śledczym, zastępcy komendanta rejonowego, komendanta wojewódzkiego do stanowiska dyrektora Biura Koordynacji Służby Prewencyjnej KGP.

Na komendanta wojewódzkiego Policji w Rzeszowie został powołany insp. Józef Jedynak (lat 48), absolwent WSP w Krakowie i Studium Podyplomowego ASW w Warszawie. Po powstaniu Policji pełnił funkcję zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Tarnowie do czasu zniesienia województwa. Od 1999 r. był komendantem miejskim Policji w Tarnowie.

14 I – Według danych KGP dotyczących stanu porządku i bezpieczeństwa w Polsce w roku 2001 odnotowano blisko 1,4 mln przestępstw (wzrost w stosunku do roku 2000 o prawie 10 proc.). Dynamika ta – jak podkreślono – wynikała głównie ze zmiany Kodeksu karnego, który w nowym brzmieniu zaliczył do przestępstw czyny traktowane uprzednio jako wykroczenie. CBŚ zlikwidowało w tym czasie 240 zorganizowanych grup przestępczych, z których 53 działały na terenie kilku krajów. Wartość przedmiotów odzyskanych w wyniku likwidacji tych grup oszacowano na ponad miliard złotych.

JERZY PACIORKOWSKI

Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

Więcej informacji historycznych znajdziesz na stronie.