Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Z tytułem ratownika

Dzięki współpracy między Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie a komendantem wojewódzkim Policji w Krakowie przy realizacji szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy garnizon małopolskiej Policji zyska kolejnych ratowników medycznych.

Obecnie w strukturach organizacyjnych jednostek i komórek organizacyjnych małopolskiej Policji służbę pełni 56 funkcjonariuszy, którzy z wykształcenia są ratownikami medycznymi, oraz 518 funkcjonariuszy posiadających tytuł ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy. Chcąc wykorzystać potencjał wiedzy i doświadczeń, z inicjatywy dr Joanny Kosiniak – naczelnika Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Krakowie, podjęto decyzję o przeprowadzeniu cyklu kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy wśród instruktorów policyjnych.

PIERWSZE TAKIE SZKOLENIE

Pierwsza edycja zakończyła się 28 stycznia 2021 r., gdy 23 funkcjonariuszy oraz pracownik małopolskiej Policji zdali egzamin państwowy, uzyskując tytuł ratownika. To pierwszy w historii garnizonu projekt mający na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych instruktorów wyszkolenia strzeleckiego oraz instruktorów taktyki i technik interwencji. Instruktorzy ci na co dzień są odpowiedzialni za poziom wyszkolenia funkcjonariuszy związany ze sprawnością fizyczną i umiejętnościami strzeleckimi. Teraz role się odmieniły i to oni byli szkoleni.

W czasie 66-godzinnego kursu doskonalili swoją technikę udzielania pomocy osobom znajdującym się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, postępowanie w przypadku urazów czy prawidłowe dokonanie segregacji poszkodowanych w trakcie zdarzeń masowych to tylko część sytuacji szczególnych, z którymi musieli się zmierzyć przyszli ratownicy kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zajęcia są prowadzone przez ratowników medycznych – funkcjonariuszy Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, sierż. szt. Krzysztofa Pacuda oraz st. sierż. Arkadiusza Boczarskiego, którzy dzięki doświadczeniu zawodowemu zdobytemu w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego mogą realizować takie szkolenia.

„RAZEM SKUTECZNIej”

Na potrzeby szkoleniowe ratownicy medyczni Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Krakowie opracowali książkę „Razem skuteczniej – kwalifikowana pierwsza pomoc”, dzięki której osoby biorące udział w szkoleniach z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy mają dostęp do skompensowanych materiałów dydaktycznych.

W organizację kursu włączyły się również Stowarzyszenie Prewencji Kryminalnej im. insp. Marka Woźniczki oraz Zarząd Wojewódzki NSZZP województwa małopolskiego. Przekazały sprzęt szkoleniowy, dzięki któremu można było stworzyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji bazę dydaktyczną do prowadzenia kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP).

W trakcie szkoleń praktycznych wykorzystywany jest poligon Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, gdzie uczestnicy w symulowanych zdarzeniach muszą wykazać się wcześniej zdobytą wiedzą teoretyczną. Dzięki temu zajęcia mogą być realizowane na bardzo wysokim poziomie.

Współpraca ze Szkołą Aspirantów PSP to wynik zawartego 15 lipca 2020 r. porozumienia pomiędzy komendantem wojewódzkim Policji w Krakowie insp. Romanem Kusterem a komendantem Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie mł. bryg. Markiem Chwałą. Porozumienie dotyczy współpracy przy organizacji przedsięwzięć szkoleniowych w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uczestnikami takich szkoleń są funkcjonariusze oraz pracownicy Policji różnych jednostek garnizonu małopolskiego. Przedsięwzięcie jest kontynuowane i ma objąć swoim zasięgiem jak największą liczbę uczestników. Przeszkolenia – zarówno teoretyczne, jak i praktyczne – są realizowane w formie lokalnego doskonalenia zawodowego, a egzaminy zdawane przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Program, warunki i wymagania organizacyjne, w tym te dotyczące wieńczącego 66 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych egzaminu, odpowiadają zapisom ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i wydanych na jej podstawie przez ministra zdrowia, ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra obrony narodowej rozporządzeń w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

KRZYSZTOF PACUD

zdjęcie autor